Maandarchieven: mei 2024

SP Organieke wet 7/1988 van 28 december van de strafrechtbanken

Door |2024-05-31T19:47:03+02:00mei 31st, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|

JOHANNES CHARLES I KONING VAN SPANJE Alle aanwezigen zagen en begrepen het. Weet: dat de Cortes Generales de volgende organieke wet hebben goedgekeurd en ik kom deze goedkeuren: PREAMBULE De Spaanse grondwet en de door Spanje ondertekende internationale verdragen inzake de mensenrechten erkennen het recht op een openbaar proces met alle garanties als fundamenteel, waaronder [...]

SP soorten nietigheid van contracten

Door |2024-05-31T19:36:40+02:00mei 31st, 2024|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen|

INEFFICIËNTIE EN INVALIDITEIT in het spaans recht De uitdrukking “ineffectiviteit van het contract” verwijst naar al die gevallen waarin het contract er niet in slaagt de effecten te tonen waarvoor het bedoeld was. Contracten moeten worden nagekomen en wij zijn gebonden aan onze handtekening daarop. Daarom kunnen we zeggen dat de gevallen van contractuele ineffectiviteit [...]

art 24 grondwet Het recht om op de hoogte te worden gesteld van de beschuldiging

Door |2024-05-31T19:25:56+02:00mei 31st, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|

NHOUDSOPGAVE I.- Het beschuldigende principe 1e.- Recht van verdediging 2e.- Recht om geïnformeerd te worden over de beschuldiging en op consistentie tussen beschuldiging en straf a.- In de instructiefase b.- In de mondelinge proeffase c.- In de besluitvormingsfase van het proces d.- In tweede instantie 3°.- Recht op een onpartijdige rechter, en het recht op [...]

Boek 3 Artikel 44 (3:44 BW) bedrog vernietigt de rechtshandeling

Door |2024-05-31T18:49:22+02:00mei 31st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Boek 3 Artikel 44 (3:44 BW)  Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel [...]

art 1261 BW de wettelijke overeenkomst

Door |2024-05-31T08:47:43+02:00mei 31st, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|

Artikel 1261 van het Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek Er is geen sprake van een overeenkomst tenzij aan de volgende eisen is voldaan: 1. Toestemming van de contracterende partijen. 2. Een bepaald object dat het voorwerp uitmaakt van het contract. 3. Oorzaak van de verplichting die ontstaat. kunst 1261 cc Dit artikel is geregeld in de [...]

wanneer is een handeling nietig be

Door |2024-05-23T22:13:25+02:00mei 23rd, 2024|BE procedures en uitspraken|

Een overeenkomst kan je nietig laten verklaren op volgende "materiële" gronden: • afwezigheid of gebrek aan wilsovereenstemming; • onbestaand,  onmogelijk of ongeoorloofd voorwerp; • onbestaande, valse of ongeoorloofde oorzaak; • gebrek in de rechts- en handelingsonbekwaamheid. De rechtsbeginselen UVRM kunnen ook nietigheid inroepen Deze opsomming vindt je  in artikel 1108 tot 1133 oud B.W. en [...]

Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (VRMB),

Door |2024-05-23T10:55:51+02:00mei 23rd, 2024|verdragen internationaal|

Overtuigd van de noodzaak het menselijk wezen, als individu en lid van de menselijke soort te eerbiedigen, en erkennende dat het van belang is de waardigheid van het menselijk wezen te waarborgen; Zich ervan bewust dat een verkeerd gebruik van de biologie en de geneeskunde kan leiden tot handelingen die een bedreiging vormen voor de [...]

INFORMATIENOTA NR. 76/2022 constitutioneel hof spanje

Door |2024-05-22T00:06:14+02:00mei 22nd, 2024|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen, SP regelgeving en jurisprudentie|

INFORMATIENOTA NR. 76/2022 DE VOLTALLIGE ZITTING VAN DE CT HEEFT TOESTEMMING VERLEEND VOOR DE BEHANDELING VAN BEROEPEN VAN VAN OUDEREN EN MINDERJARIGEN TEGEN DE RECHTERLIJKE BESLISSING OM GERECHTELIJKE BESLISSING OM HEN TE VACCINEREN TEGEN COVID-19 De plenaire zitting van het Constitutioneel Hof heeft besloten de beroepen voor amparo van ouderen en minderjarigen tegen de gerechtelijke [...]

Motiveringsplicht rechter belgie 149 Grondwet

Door |2024-05-21T17:14:09+02:00mei 21st, 2024|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen|

De motiveringsplicht van de rechter, is verschillend van  de verplichting om juist te motiveren of om omstandig te motiveren. Dat wat juist is, is subjectief. Wanneer is aan de motiveringsplicht  voldaan: • Als de rechter kan aantonen vrij van willekeur beslist te hebben, dat hij naar de verantwoording van zijn beslissing die zich opdringt heeft [...]

EVRM 8 respect voor privacy

Door |2024-05-21T16:41:36+02:00mei 21st, 2024|BE procedures en uitspraken|

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische [...]

EVRM 8 respect voor privé- en familieleven

Door |2024-05-21T15:09:39+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Net als art. 6 EVRM is ook het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in praktisch elk opsporingsonderzoek in het geding.1 Veel opsporingsmethoden maken immers inbreuk op de privacy van degenen op wie deze methoden worden toegepast. Art. 8 EVRM stelt voorwaarden aan het maken van een inbreuk op het recht op eerbiediging van [...]

Vormfouten EVRM 6 recht op eerlijk proces

Door |2024-05-21T15:04:30+02:00mei 21st, 2024|internationale uitspraken|

Art. 6 EVRM geeft een ieder tegen wie een strafvervolging is ingesteld onder meer het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Elk strafproces moet de toets aan art. 6 EVRM kunnen doorstaan. Het verzekeren van dit recht op een ‘fair hearing’ (hierna ook: eerlijk proces) behoort daarmee in [...]

Weigeren om belastingen te betalen: NL jurisprudentie

Door |2024-05-21T13:32:59+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Op 13 februari 2019 heeft het Hof Arnhem Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak waarin het niet betalen van belasting als strafbaar feit werd vervolgd. Sinds 1 januari 2014 is het namelijk mogelijk om op grond van artikel 69a Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) het opzettelijk niet betalen van verschuldigde belasting strafrechtelijk te vervolgen. Artikel 69a  1. Degene die [...]

jurisdictie rechter

Door |2024-05-21T11:35:10+02:00mei 21st, 2024|informatie bronnen|

Inzicht in de rechtsgebieden van de rechtbank   10 november 2018 uit common law hoek Wat als de rechter opstaat en de rechtbank verlaat en terugkeert? Wat de rechter doet, is de jurisdictie veranderen. (Gezag) Er zijn twee manieren om op een dergelijke wijziging van jurisdictie te reageren: u kunt ofwel voorkomen dat de rechter vertrekt [...]

dwang, slavernij en persoonlijke dienstbaarheden verboden

Door |2024-05-21T09:30:43+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

DWANG en is per wetgeving verboden: Artikel 1.2 BWPersoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld. Uit artikel 3:33 BW volgt dat er een op een rechtsgevolg gerichte wil dient te zijn die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Ook van belang is dat de rechtshandeling door een handelingsbekwame is [...]

legale links

Door |2024-05-20T20:26:08+02:00mei 20th, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|

  wetboek  belastingen grondwet art 31 Iedereen zal bijdragen aan de ondersteuning van de overheidsuitgaven in overeenstemming met zijn economische capaciteit, door middel van een eerlijk belastingstelsel, geïnspireerd door de beginselen van gelijkheid en progressiviteit, dat in geen geval een confiscerende werking zal hebben. De overheidsuitgaven zullen zorgen voor een eerlijke verdeling van publieke middelen, [...]

24 juli 1889 Burgerlijk Wetboek spanje: wilsautonomie

Door |2024-05-26T18:00:20+02:00mei 20th, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|

Ons Burgerlijk Wetboek regelt de Algemene Theorie van Contracten in Titel II Van contracten, binnen zijn Boek IV Van verplichtingen en contracten (van art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek tot art. 1314 van het Burgerlijk Wetboek ). De basis van de algemene contracttheorie in onze wet is het principe van de autonomie van de wil . Het principe van contractuele vrijheid, of wilsautonomie, impliceert de [...]

Titel

Ga naar de bovenkant