verdragen internationaal

Home/verdragen internationaal

EU verdrag ter bestrijding corruptie door ambtenaren

41997A0625(01) Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn Publicatieblad Nr. C 195 van 25/06/1997 blz. 0002 - 0011 OVEREENKOMST opgesteld op basis van artikel [...]

Door |2022-10-05T00:36:00+02:00maart 22nd, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Anti-Bribery and Corruption Policy Beleid inzake bestrijding van omkoping en corruptie

Anti-corruption in EU legislation Corruptiebestrijding in de EU-wetgeving Een van de instrumenten om de inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding te ondersteunen, is te zorgen voor een gemeenschappelijke hoge norm voor wetgeving, hetzij specifiek inzake corruptie, hetzij door elementen van corruptiebestrijding op te nemen in andere sectorale wetgeving. De Unie heeft een algemeen recht om [...]

Door |2022-10-05T00:36:00+02:00maart 22nd, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

UVRM: DE 30 ARTIKELEN1 Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 2 Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid  van welke [...]

Door |2022-10-05T00:36:01+02:00maart 22nd, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

n het Verdrag van Den Haag nopens de wetsconflicten inzake nationaliteit van 12 april 1930,

VERDRAG NOPENS ZEKERE VRAGEN BETREFFENDE WETSCONFLICTEN INZAKE NATIONALITEIT. [Zie voor een opsomming van Staatshoofden de Engelse tekst.] The President of the German Reich; the Federal President ol the Austrian Republic; His Majesty the King of the Belgians; His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India; [...]

Door |2022-10-05T00:36:01+02:00maart 21st, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

recht op vertolking en vertaling in strafzaken

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (hierna "de richtlijn"genoemd) vormt het eerste instrument dat is vastgesteld op grond van artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Artikel 82, lid 2, vormt [...]

Door |2022-10-05T00:36:02+02:00maart 18th, 2022|Recht en law informatie, verdragen internationaal|0 Reacties

In 2018 werd de Europese regelgeving MIFID II van kracht in de bankensector

Dit moet zorgen voor meer transparantie.De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn voor de regulering van beleggingsdiensten en gereglementeerde markten. De herziening van de richtlijn MiFID en de introductie van de Europese verordening Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) worden samen met een groot pakket aan lagere regelgeving aangeduid als MiFID II. Met [...]

Door |2022-10-05T00:36:02+02:00maart 16th, 2022|Recht en law informatie, verdragen internationaal|0 Reacties

Redelijkheid en billijkheid, het equity

BEGINSELEN VAN EUROPEES OVEREENKOMSTENRECHT Artikel 1:101: Toepassing van de Beginselen (1)       Deze Beginselen zijn bestemd om te worden toegepast als algemene regels van overeenkomstenrecht in de Europese Unie. (2)       Zij vinden toepassing op een overeenkomst indien de partijen overeengekomen zijn ze in hun overeenkomst op te nemen of ze op hun overeenkomst toe te passen. [...]

Door |2022-10-05T00:36:03+02:00maart 10th, 2022|verdragen internationaal, wilsautonomie|0 Reacties

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003

3-2136/1 parlementair document 3-2136/1 Belgische Senaat ZITTING 2006-2007      21 MAART 2007 1. Inleiding    bron De regering heeft de eer u het verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie ter instemming voor te leggen. Dit verdrag is uitgewerkt in het kader van de Organisatie van de Verenigde Naties. De noodzaak om [...]

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00maart 1st, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Haags Verdrag inzake oorlogsvoering te land, 18 oktober 1907

Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van oorlogsvoering te land [Haags Verdrag inzake oorlogsvoering te land], 18 oktober 1907 Op 18 oktober 1907 ondertekenden 44 landen – waaronder België, Nederland en Duitsland – het ‘Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land’, ook bekend als het ‘Landoorlogreglement’ of nog de ‘Conventie van [...]

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Verdrag geneve 1925: Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Genève, 17 juni 1925 De ondergeteekende Gevolmachtigden, in naam van hunne respectieve Regeeringen, Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden, Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is [...]

Door |2022-10-05T00:36:08+02:00januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Verdrag tot verbod biologische oorlogsvoering en vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en [...] chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992 Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens Preambule De Staten die Partij [...]

Door |2022-10-05T00:36:08+02:00januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, Genève, 12-08-1949

De ondergetekenden, Gevolmachtigden van de Regeringen, vertegenwoordigd op de Diplomatieke Conferentie welke te Genève van 21 April tot 12 Augustus 1949 is bijeengekomen voor het opstellen van een Verdrag voor de bescherming van burgers in oorlogstijd, zijn het volgende overgekomen: TITEL I. Algemene bepalingen Artikel 1 De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich dit Verdrag onder [...]

Door |2022-10-05T00:36:08+02:00januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Oprichtingsverdragen Europese UNIE

De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-lidstaten zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op onderwerpen die in de verdragen genoemd worden. Een EU-verdrag [...]

Door |2022-10-05T00:36:10+02:00januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

https://www.kinderrechtencoalitie.be/kinderrechtenverdrag/#artikelenOp 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In dit verdrag staan 54 artikelen die de rechten omschrijven van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Landen die dit verdrag ondertekenen en ratificeren, engageren zich om de artikelen van het verdrag om te zetten in [...]

Door |2022-10-05T00:36:10+02:00januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Verschil tussen EU verordening en richtlijn, juridische waarde handvest

RICHTLIJN: De EU bepaalt het einddoel, maar iedere lidstaat mag zelf bepalen hoe dit wordt vastgelegd in wetgeving. VERORDENING: De EU bepaalt einddoel en formulering. Dit moet door ieder EU-lid letterlijk worden overgenomen en op dezelfde manier te worden geïmplementeerd. Het HANDVEST van de grondrechten van de Europese Unie is opgenomen in een verklaring van het [...]

Door |2022-10-05T00:36:10+02:00januari 24th, 2022|Recht en law informatie, verdragen internationaal|0 Reacties

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Volgens het verdrag van lissabon 2009 primeert europees recht boven nationaal recht en is het Hof van Justitie van de Europese Unie de overkoepelende term voor meerdere Europese rechtsprekende instanties: Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, [...]

Door |2022-10-05T00:36:11+02:00januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

verdrag van lissabon: Europees recht voorrang op nationaal recht

 Verdrag van Lissabon Dit Europese verdrag voerde een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden. Het Verdrag van Nice dat in 2001 werd gesloten, werd als ontoereikend gezien [...]

Door |2022-10-05T00:36:11+02:00januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

handvest verenigde naties VN

Preambule  bron HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES WIJ, DE VOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, VASTBESLOTEN komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de [...]

Door |2022-10-05T00:36:11+02:00januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Volkenbond voorloper van de verenigde naties

De Volkenbond of Volkerenbond (League of Nations) was een intergouvernementele organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève.[1] Het doel was om door middel van een supranationale organisatie een einde aan alle oorlogen te maken. De eerste algemene vergadering was op 16 januari 1920.[2] In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden. Op [...]

Door |2022-10-05T00:36:11+02:00januari 23rd, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

193 Lidstaten van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, [...]

Door |2022-10-05T00:36:11+02:00januari 23rd, 2022|verdragen internationaal|0 Reacties

Titel

Ga naar de bovenkant