REGLEMENT HUIS VAN GERECHTIGHEID (HVG)

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  Dit reglement geldt voor het openen van een rechtszaak; 1.2 Enkel wettelijke claims op grond van feit+ bewijs worden behandelt; 1.3 Het HVG, kan enkel tussenkomen mits uitdrukkelijk akkoord van alle partijen of als het als rechtsbeding opgenomen is in de overeenkomst/contract dat in geval van geschil, het huis van gerechtigheid tussenkomt om te beslechten; 1.4. HVG geeft elke partij de kans om te getuigen onder ede en zich uit te drukken in de gangbare spreektaal; 1.5 Het is partijen verboden om te verwijzen naar of zich te beroepen op rechtsvermoedens of legale voordelen: artikels/voorschriften/statuten  1.6  Elke partij gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, dat de uitspraken van HVG bindend zijn en gelden als uitvoerbare titel;

HET  HUIS VAN GERECHTIGHEID

Artikel 2  Het huis der gerechtigheid, hierna genoemd HVG, is een private instelling, belast met het: in ontvangst nemen van de bemiddelingsaanvragen via www.levende-gemeenschap.eu, de samenstelling van de rechters, de aanwijzing van een griffier, de regeling van de procedure en de organisatie van al wat daartoe behoort;

LEEFTIJD  EN  AANTAL ARBITRERS

Artikel 3  Het bestuur van HVG, draagt er zorg voor dat de arbiters de juiste kennis hebben van de wet zoals uitgedrukt in natural law; De arbiters zijn minimum 40 jaar en max 70 jaar oud; Uitzondering is mogelijk, zeker bij zeer specifieke materie; Het bestuur van HVG  beslist over de uitzondering; Alle geschillen tem 8500€ worden beslecht door één rechter, bijgestaan door een griffier; voor hogere bedragen kunnen partijen om 3 rechters verzoeken, ook deze worden bijgestaan door een griffier; In het geval het een misdaad betreft, kan men voor een volksjury opteren of werken met 3 rechters; 

OPDRACHT ARBITERS

Artikel 4 De rechters handhaven de natuurwet (natural law) en hebben tot doel de vrede te herstellen en gerechtigheid te realiseren, in het geval man’s recht geschonden is;  Alle andere rechtsvormen ( civil, maritiem, militair, gewoonterecht komen niet aan bod); 4.1 Elke rechter begrijpt de wet, wat eervol handelen is, is ter goede trouw, gebruikt gezond verstand, zorgt voor rechtvaardigheid, is neutraal en onafhankelijk, is onomkoopbaar en mag geen enkele band noch link hebben naar één van de partijen; 4.2 Een rechter die zich bezondigt aan schending en misbruik van vertrouwen, manipulatie of machtsmisbruik zal zwaar bestraft worden; 4.3 De opdracht  duurt  totdat het hof haar uitspraak gedaan heeft;

RECHTZAAK AANVRAAG TERMIJN

Artikel 5.1 De aanvraag rechtszaak, moet  ingediend worden binnen de 2 maand nadat gebleken is, dat de schending/onvrede niet in der minne kan worden opgelost; De termijn van 2 maanden begint te lopen op de dag, dat de ene partij de andere partij in kennis stelt per aangetekende brief of email dat naar zijn mening het geschil niet in der minne kan worden opgelost en dat de termijn van 2  maand start;   5.2 De in dit reglement vermelde termijnen worden met een dag verlengd, indien zij op een zaterdag, zondag of op een wettelijke feestdag vallen; Als wettelijke feestdagen worden slechts die erkend, die in het gehele land officieel zijn.

OPENING RECHTSZAAK

Artikel 6 De rechtszaak wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke aanvraag, opgesteld in gewone spreektaal, via email admin@levende-gemeenschap.eu. Zij moet bevatten:

  • de voornaam, de naam, het adres en van de claimer met zijn telefoon- en emailadres;
  • de naam, het adres en de woonsplaats van de rechtschender, zo mogelijk met zijn telefoon- en emailadres;
  • een bondige verklaring van feiten, chronologie en bewijs inzake de onvrede/het geschil max 5 blz lang: met het waarom de overeenkomst tot stand kwam, bewijs van de overeenkomst, schending van de overeenkomst en je bewijs van de schending; Hou de zaken zo eenvoudig en bondig mogelijk en blijf bij de feiten; Vermijdt emoties, adjectieven, verhaaltrant en vermoedens, dit alles in gewone spreektaal;
  • een duidelijke formulering van de claim = dat wat je als claimer vordert als rechtzetting/compensatie, voor de schending van je recht;
  • Aangeven hoeveel rechters je op je zaak wenst 1 of 3; 

ONBEVOEGDHEID

Artikel 7 Een partij die zich wil beroepen op de onbevoegdheid van HVG op grond van het ontbreken van een geldige overeenkomst, moet dit binnen de 5d na aanvang duidelijk aangeven via email of aangetekende zending; Hierna is elk beroepen op onbevoegdheid van HVG nietig en vind de rechtszaak doorgang; HVG beslist zelf  over een beroep op haar onbevoegdheid;

VASTSTELLING  VOORSCHOT

Artikel 8 HVG stelt na ontvangst van de aanvraag openen rechtszaak,  het bedrag vast dat de aanvrager van de rechtszaak,  als voorschot dient te betalen; Bij gebreke van betaling binnen de door HVG vastgestelde termijn vervalt de aanvraag; 

PROCEDURE

Artikel 9  9.1 HVG zendt een aangetekend afschrift van de opening rechtzaak met de bijlagen naar de tegenpartij, en geeft de tegenpartij 14 dagen om te laten weten waarom zij van mening is dat zij recht in haar schoenen staat;  9.2 Beide partijen worden dan binnen de 3 maand opgeroepen om onder eed te komen getuigen;  9.3   De rechter(s) heeft max 3 maand om een vonnis te vellen; 9.4 Als de rechters(s) van oordeel is dat een extra specialist nodig is, moet deze binnen de drie weken aangesteld worden in overleg met HVG en moet het verslag van deze expert binnen de vier weken aan het HVG toegezonden worden;  De expert mag max vier weken uitstel vragen, tenzij hij kan aantonen dat het opvragen van bepaalde gegevens langer duurt; De rechter heeft dan terug 3maand na de expertise om een vonnis te vellen;

BENOEMING  RECHTERS

Artikel 10   10.1  HVG stelt, rekening houdend met de aard van het geschil, de rechters aan.  10.2 HVG stelt de benoemde rechters zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van hun benoeming; en deze moeten HVG binnen de 8 dagen laten weten of zij hun benoeming aanvaarden; Indien één rechter zijn benoeming niet aanvaard of zijn taak niet kan uitoefenen benoemd het bureau zo spoedig mogelijk een ander in zijn plaats; Benoeming van een andere rechter is uiteraard ook mogelijk wanneer tijdens de procedure de eerder benoemde rechter, die zijn benoeming heeft aanvaard, niet meer in staat is zijn taak uit te oefenen; 10.3 Na aanvaarding van hun benoeming deelt HVG de samenstelling van het hof aan de partijen mede; 10.4 De rechters leggen een eed af voor HVG, waarbij ze zweren de natuurwet te handhaven en ten dienste van het volk op te treden;

VOORWAARDEN  RECHTERS  EN  MOGELIJKHEID   TOT  WRAKEN

Artikel 11   11.1 Een rechter moet onafhankelijk, eervol, integer, neutraal en onpartijdig zijn, zich houden aan de feiten en de natuur wet; Het is de intentie van het contract/de overeenkomst die voor haar rechtsgevolg zorgt; Hij/zij mag op generlei wijze bij het geschil zijn betrokken, belang hebben of daaruit voordeel kunnen trekken; 11.2 Hij mag op geen enkele wijze een band/connectie hebben met één van de partijen; 11.3 Hij mag van tevoren partijen over het geschil niet hebben geadviseerd of hen zijn mening daarover kenbaar hebben gemaakt; 11.4 Buiten de rechtszaak om en gedurende de procedure mag hij geen contact hebben met de partijen; 11.5 Degene die als rechter wordt aangezocht en meent niet aan de voornoemde vereisten voldoet, is gehouden die aanstelling niet te aanvaarden. 11.6 Een rechter kan worden gewraakt  op grond: oneervol handelen, schending van vertrouwen, belangenvermenging, elke vorm van band/connectie met één van de partijen,; dit alles ongeacht of deze gronden voor of na de benoeming van de rechters zijn opgekomen; 11.7 Wraking moet via email aan  het HVG gestuurd worden;  In de wraking moeten de feiten voor de wraking duidelijk vermeld worden, met bewijs;  11.8 Totdat over de wraking is beslist wordt de zaak geschorst; 11.9 Direct na ontvangst van de schriftelijke wraking, deelt HVG dit mee  aan de gewraakte rechter en aan de wederpartij;  Zij dienen vervolgens binnen een week na ontvangst, HVG schriftelijk hun berusting of gemotiveerde afwijzing te doen toekomen, bij gebreke waarvan zij worden geacht in de wraking te berusten; 11.10 Indien zowel de gewraakte rechter als de wederpartij de wraking afwijzen en kunnen bewijzen dat de wraking onterecht is, wordt de wraking afgewezen; Bij gerede twijfel  beslist het HVG of er een andere rechter aangesteld wordt.

DE MONDELINGE  GETUIGENIS

Artikel 12  12.1 HVG zal  dag, uur en plaats bepalen voor de mondelinge behandeling; 12.2 HVG draagt er zorg voor dat partijen tijdig bij aangetekende brief of email worden opgeroepen; Partijen dienen op voorhand aan te geven of uitnodiging en communicatie via email gewenst is; 12.3  Als partijen getuigen willen oproepen moet HVG,  tenminste  acht dagen vóór de zitting de namen en de adressen van de getuigen krijgen; 12.4 De getuigen worden door HVG uitgenodigd om aanwezig te zijn op een bepaald dag, uur en plaats  om gehoord te worden; 12.5  Een partij kan het hof verzoeken een  andere partij op te roepen als hij  van mening is dat deze de eigenlijke verantwoordelijkheid draagt voor het probleem;

AANWEZIGHEID , VERTEGENWOORDIGING  DER  PARTIJEN

Artikel 13   13.1 Elke partij moet zelf aanwezig zijn en onder eed getuigen voor de rechter, al dan niet bijgestaan door iemand naar keuze 13.2 Als een partij niet aanwezig is, zonder enig voorafgaand bericht van belet zal de rechter  een uitspraak vellen in het voordeel van de aanvrager van de claim; 13.3 Indien claimer, niet aanwezig is zonder geldige reden  bij de mondelinge behandeling, of in gebreke blijft met het verstrekken van de door de rechter gevraagde inlichtingen, wordt de vordering van de claimer als ingetrokken beschouwt; 13.4 De tot dan toe gemaakte kosten van het hof zal HVG verrekenen met het door aanvrager gestorte voorschot en zal de aanvrager ook een schadevergoeding moeten betalen; 

HET VONNIS

Artikel 14   14.1 Indien 3 rechters, beslist de meerderheid van stemmen; 14.2  Het vonnis wordt door de rechter en de griffier ondertekend; Weigert een rechter het vonnis te ondertekenen of is een rechter daartoe niet in staat, dan wordt daarvan door de andere rechters in het door hen ondertekende vonnis melding gemaakt, terwijl ook die vermelding door hen wordt ondertekend; 14.3 Het vonnis vermeld de namen van de rechters, de gegevens van de partijen en hun eventuele aangestelden, de grondslag/intentie van het contract, de reden van de onvrede, de gevorderde compensatie en de beslissing; 14.4 Het  HVG stuurt aan elke partij een exemplaar van het door de rechter(s) getekend vonnis per aangetekende brief, bekrachtigd met het zegel van HVG; Blijft de partij in gebreke bij de uitvoering van het vonnis, wordt het vonnis overgemaakt aan de deurwaarder die dan tot gedwongen uitvoering overgaat;

BINDEND   VONNIS

Artikel 15  15.1 Het uitgesproken vonnis en haar order, is uitvoerbaar en afdwingbaar binnen de 21 dagen na uitspraak;

WIJZING HUISGEREGLEMENT

Artikel 1§  Het HVG kan te allen tijde wijzigingen in dit huisgereglement aanbrengen.  Maart 2023