wilsautonomie

Is macht, de ander je wil kunnen opleggen?

Door |2023-03-26T22:52:50+02:00maart 26th, 2023|wilsautonomie|

Wat is macht? Ik las volgende titel op internet: “ hoe je macht kunt begrijpen”; Aan de formulering wist ik al dat die kerel, het nog niet begreep; Hij stelt “ macht, is de mogelijkheid om anderen te laten doen wat jij wil”” Oei oei oei, wat en kemel van een denkfout; Maar het is een [...]

autonoom en autoverzekering

Door |2022-12-21T17:00:19+01:00december 5th, 2022|wilsautonomie|

In onze algemene telegramgroup is er gedachtenwissel omtrent een autoverzekering:  verzekeren auto of niet; waarom je zonder autoverzekering zou rijden Op deze vraag kwam dit antwoord: Omdat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je rijden? Sinds ik zonder verzekering rij heb ik me nog nooit zo rustig en gefocust gevoeld achter het stuur... Ook... Als je [...]

Het is crisis, maar klopt dit wel?

Door |2022-10-19T14:14:18+02:00oktober 19th, 2022|wilsautonomie|

Zouden we zonder crisis, nog een overheid nodig hebben; Is dat de reden waarom de overheid de ene na de andere crisis uit zijn hoed tovert;  Een andere vraag die ik mij dan stel is: hoe komt het dat we een crisisoverheid hebben in plaats van een overheid die vrede en harmonie realiseert; gezondheidscrisis klimaatcrisis [...]

Redelijkheid en billijkheid, het equity

Door |2022-10-05T00:36:03+02:00maart 10th, 2022|verdragen internationaal, wilsautonomie|

BEGINSELEN VAN EUROPEES OVEREENKOMSTENRECHT Artikel 1:101: Toepassing van de Beginselen (1)       Deze Beginselen zijn bestemd om te worden toegepast als algemene regels van overeenkomstenrecht in de Europese Unie. (2)       Zij vinden toepassing op een overeenkomst indien de partijen overeengekomen zijn ze in hun overeenkomst op te nemen of ze op hun overeenkomst toe te passen. [...]

Rechtsmisbruik en aantasting van je wilsautonomie: oogmerk om schade te berokkenen

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00februari 28th, 2022|wilsautonomie|

het cassatiearrest van 10 september 1971 wordt beschouwd als het grondleggende arrest voor een generiek of algemeen criterium van rechtsmisbruik. De discussie ging over een bouwwerk van het ene erf (een muur) die deels overlapte met een ander erf. Deze overlapping bestond in casu al 23 jaar. Nu vordert de eigenaar met wiens grond de [...]

Autonoom beslissingsrecht

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|Recht en law informatie, wilsautonomie|

De wet verleent de burger de bevoegdheid om autonoom te beslissen omtrent de vraag of hij al dan niet wenst te contracteren en tegen welke voorwaarden. In de optiek van de Codex zal dus de uitoefening van een van de bevoegdheden besloten in de contractsvrijheid – de bevoegdheid wie te contracteren, de bevoegdheid niet te [...]

Geoorloofde oorzaak of de basis van een overeenkomst

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|wilsautonomie|

Krachtens de artikelen 1108 en 1131 tot 1133 van het Belgische Burgerlijk Wetboek is het bestaan van een geoorloofde oorzaak een van de geldigheidsvoorwaarden van elke verbintenis. Volgens de klassieke opvatting, waaraan een gedeelte van de rechtspraak trouw blijft, is de oorzaak het waarom of het doel van de rechtshandeling. Die oorzaak wordt nu eens [...]

Gekwalificeerde benadeling van je wilsautonomie

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

Omdat er veel machtsmisbruik is, treden steeds weer nieuwe mechanismen in werking Naast de voormelde (gewone of gemeenrechtelijke) benadeling voorzien in art. 1118 B.W.  kent men ook de gekwalificeerde benadeling.. Gekwalificeerde benadeling is een contract waarbij sprake is van een bezwarende titel en duidelijk een manifeste wanverhouding/onevenwicht toont omdat de bevoordeelde patij misbruik maakte van [...]

culpa in contrahendo fout voorafgaande aan het contract

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

 Culpa in contrahendo (CIC) is de fout die wordt begaan in de periode van het afsluiten van het contract. Zo kan je pas nadat de overeenkomst ontdekken of  de informatie die je kreeg van de wederpartij correct en volledig was. Ook kan er aan de toestemming tot het contract een gebrek kleven.  Op grond van CIC [...]

Contractvrijheid openbare orde: public policy en openbare-orde-exceptie

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

De contractvrijheid is ook van openbare orde. Rechtsregels van openbare orde dienen de wezenlijke belangen van de Staat of van de Gemeenschap of leggen de juridische grondslagen vast waarop de economische of de morele orde van de maatschappij berust binnen het privaatrecht (Cass. 9 december 1948, Arr. Verbr 1948, 615; Pas. 1948, I, 699; RCJB 1954 [...]

Wilsovereenkomst als dading

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

2044-2058 BW Een dading is een wederkerige overeenkomst waarbij partijen elkaar wederzijdse toegevingen doen teneinde een bestaand geschil te beëindigen of een toekomstig geschil te voorkomen Essentiële bestanddelen: 1. Er is een bestaand  geschil of dreigt te ontstaan Bestaan van betwisting is voldoende   voor betwisting volstaat dat partijen tegenstrijdige aanspraken maken: subjectieve beoordeling dading betekent [...]

Jouw wilsautonomie / consent als basis van alles

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|Recht en law informatie, wilsautonomie|

De individuele vrijheid vind je in het  BW in het gemeen contractenrecht terug onder het principe van de wilsautonomie. De Wils- of partijautonomie (de vrije wil en wens) is wij wet vastgelegd dat elk individu handelsbekwaam is en de bevoegdheid heeft om zijn eigen rechtspositie te bepalen, onder meer door vanuit vrije wil overeenkomsten aan [...]

Het recht om te zwijgen en verbod op afpersing

Door |2022-10-05T00:36:09+02:00januari 26th, 2022|Recht en law informatie, wilsautonomie|

Het zwijgrecht houdt verband met het beginsel nemo tenetur. Dat houdt in dat de overheid niemand kan dwingen zichzelf te incrimineren. De overheid moet het ten laste gelegde feit dus bewijzen zonder gebruik te maken van bewijsmateriaal dat is verkregen door middel van ongeoorloofde druk of dwang die de verdachte tot loutere informatiebron degradeert en aldus [...]

stilzwijgende aanvaarding qui tacet consentire videtur

Door |2022-10-05T00:36:14+02:00december 28th, 2021|Recht en law informatie, wilsautonomie|

Stilzwijgende aanvaarding is een rechtshandeling waarbij wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst als deze niet expliciet wordt tegengesproken. De rechtsregel is al terug te vinden in de Regulae Juris van paus Bonifatius VIII in zijn werk Liber Sextus uit 1298. Regel 43 luidt qui tacet consentire videtur, wie zwijgt stemt toe. Van stilzwijgende aanvaarding kan onder meer sprake zijn bij het erfrecht als daarbij de nalatenschap als geaccepteerd [...]

Jij bepaalt zelf, jouw instemming maak de wet

Door |2022-10-05T00:36:16+02:00november 29th, 2021|Recht en law informatie, wilsautonomie, Zelfbewustzijn|

Het spel begrijpen. Rutte geeft LETTERLIJK de PAP IN DE MOND. Mark Rutte citeert Abraham Kuyper: “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf, die in zonde van zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor” En dat zegt hij [...]

Controled opposition: stuur het denken in de richting die jij wil

Door |2022-12-21T17:04:49+01:00juli 30th, 2021|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen, wilsautonomie|

PAS OP WAT JE DEELT. Controled opposition of de tegenpartij manipuleren.   Door de wakkere/lichtwerkers/wappies/flowerpowers...hoe je ze ook noemt, een bericht/verhaal, te geven dat in hun denkkraam past maar waarmee je sturing geeft naar de richting die je wil dat ze denken.   Wat wil de deepstate dat je denkt? DAT JE IN GEVAAR BENT!!!! [...]

Titel

Ga naar de bovenkant