Omdat er veel machtsmisbruik is, treden steeds weer nieuwe mechanismen in werking

Naast de voormelde (gewone of gemeenrechtelijke) benadeling voorzien in art. 1118 B.W.  kent men ook de gekwalificeerde benadeling..

Gekwalificeerde benadeling is een contract waarbij sprake is van een bezwarende titel en duidelijk een manifeste wanverhouding/onevenwicht toont omdat de bevoordeelde patij misbruik maakte van de zwakke positie van de andere (nood, hartstocht, misbruik machtspositie). Zij kent dus een ongeoorloofde oorzaak en wordt gesanctioneerd via art 1382 via d eculpa in contrahendo.

Deze algemene nietigheidsgrond kan bovendien worden ingeroepen ongeacht de kwalificatie als dading. 

De sanctie bij de leer van de gekwalificeerde benadeling bestaat in het herstel van schade dewelke desgevallend kan bestaan in de gehele of partiële nietigheid van het contract eventueel gepaard met een bijkomende schadevergoeding.

Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden

  1. er moet een duidelijke en zware wanverhouding zijn ts de wederzijds bedongen eisen/prestaties
  2. deze wanverhouding vind haar oorsprong in het misbruik van de zwakheid de ene partij (kan ook misbruik van onoplettendheid of nalatigheid zijn)
  3. zonder dit misbruik zou het contract nooit gesloten zijn of tegen veel minder gunstige voorwaarden

Appellant (diegene die bezwaar aantekent) draagt de bewijslast (art. 1315 B.W. versus artikel 870 Ger. W.) om de wanverhouding te bewijzen. Hij kan zich baseren op culpa in contrahendo, van de informatieplichten en van de vertrouwensleer; men denke aan de interpretatie van art. 1134, lid 3 BW en de ingrijpende ontwikkeling van het verbod op rechtsmisbruik in het contractenrecht).

 

Bron