NL procedures en uitspraken

Boek 3 Artikel 44 (3:44 BW) bedrog vernietigt de rechtshandeling

Door |2024-05-31T18:49:22+02:00mei 31st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Boek 3 Artikel 44 (3:44 BW)  Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel [...]

EVRM 8 respect voor privé- en familieleven

Door |2024-05-21T15:09:39+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Net als art. 6 EVRM is ook het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in praktisch elk opsporingsonderzoek in het geding.1 Veel opsporingsmethoden maken immers inbreuk op de privacy van degenen op wie deze methoden worden toegepast. Art. 8 EVRM stelt voorwaarden aan het maken van een inbreuk op het recht op eerbiediging van [...]

Weigeren om belastingen te betalen: NL jurisprudentie

Door |2024-05-21T13:32:59+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Op 13 februari 2019 heeft het Hof Arnhem Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak waarin het niet betalen van belasting als strafbaar feit werd vervolgd. Sinds 1 januari 2014 is het namelijk mogelijk om op grond van artikel 69a Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) het opzettelijk niet betalen van verschuldigde belasting strafrechtelijk te vervolgen. Artikel 69a  1. Degene die [...]

dwang, slavernij en persoonlijke dienstbaarheden verboden

Door |2024-05-21T09:30:43+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

DWANG en is per wetgeving verboden: Artikel 1.2 BWPersoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld. Uit artikel 3:33 BW volgt dat er een op een rechtsgevolg gerichte wil dient te zijn die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Ook van belang is dat de rechtshandeling door een handelingsbekwame is [...]

Natte handtekening of digitaal NL

Door |2024-05-17T22:31:27+02:00mei 17th, 2024|NL procedures en uitspraken|

Het is te kort door de bocht om te stellen, dat een gescande ‘digitale’ handtekening helemaal niet rechtsgeldig is. Alle vormen van digitale handtekeningen mogen worden toegepast in Nederland. De digitale handtekening houdt, naar het oordeel van de rechter, in deze zaak ECLI:NL:RBAMS:2022:793 echter geen stand. Dit is een uiterst belangrijke en ingewikkelde nuance. Dat [...]

Geen klachtplicht art. 6:89 BW bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Door |2024-05-17T21:36:22+02:00mei 17th, 2024|NL procedures en uitspraken|

HR 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:673 De klachtplicht (art. 6:89 BW) is niet van toepassing op interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Wat logisch en redelijk is, gezien de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en rechtspersoon. Het niet klagen kan een rechtspersoon moeilijk verweten worden, omdat de bestuurder dan bij zichzelf zou moeten gaan klagen.  De (mogelijk [...]

Het risicobeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging door een advocaat

Door |2024-05-17T21:13:19+02:00mei 17th, 2024|NL procedures en uitspraken|

HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142 en ECLI:NL:HR:2017:143 [1] Het risicobeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging gaat niet zo ver dat het vertrouwen op de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluitend op verklaringen of gedragingen van de onbevoegde vertegenwoordiger kan worden gebaseerd. Dit geldt ook bij vertegenwoordiging door een advocaat. In het arrest ING/Bera 2010 oordeelde de Hoge Raad dat voor vertrouwensbescherming bij onbevoegde vertegenwoordiging [...]

rechtsverwerking BE en NL: een recht dat vervalt

Door |2024-05-17T21:03:10+02:00mei 17th, 2024|BE procedures en uitspraken, NL procedures en uitspraken|

De wet bepaalt dat partijen in het rechtsverkeer zich elk  moeten gedragen op redelijke en billijke wijze tov elkaar. Dat kan onder  bepaalde omstandigheden betekent dit dat de ene partij zich niet meer kan beroepen op een recht  dat hem eerder wel toekwam. Dit is wat men rechtsverwerking noemt. Rechtsverwerking kan enkel ingeroepen worden bij [...]

handtekening, de bekrachtiging, origineel of scan infoNL

Door |2024-05-17T22:24:23+02:00mei 17th, 2024|NL procedures en uitspraken|

tussen bedrijven: Het standpunt van R dat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, is gebaseerd op twee zelfstandig dragende argumenten. Het eerste argument is dat (ook) [naam 2] de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend. Het tweede argument is dat, indien [naam 2] niet zou hebben getekend, er wilsovereenstemming tussen partijen bestond omdat R erop mocht vertrouwen dat [...]

Contracteren met verschillende nationaliteit: welk recht ligt vast in Rome I

Door |2024-05-17T22:26:19+02:00mei 17th, 2024|NL procedures en uitspraken, verdragen internationaal|

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:793 De vraag of de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, moet in beginsel worden beantwoord op grond van Nederlands recht. Dit volgt uit artikel 10 lid 1 Rome I, dat bepaalt dat het bestaan en de geldigheid van een overeenkomst worden beheerst door het recht dat op grond van de verordening toepasselijk zou zijn, als [...]

uitspraak soeverein ECLI:NL:GHARL:2021:10153

Door |2024-05-17T19:39:16+02:00april 26th, 2024|NL procedures en uitspraken|

Deze zaak betreft geen lid van ons maar hier, kan je leren wat NIET werkt ECLI:NL:GHARL:2021:10153 InstantieGerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak29-10-2021 Datum publicatie09-11-2021 ZaaknummerWahv 200.269.779 RechtsgebiedenStrafrecht, Bestuursstrafrecht Bijzondere kenmerkenHoger beroep Inhoudsindicatie De betrokkene stelt dat hem als vrij en soeverein mens van vlees en bloed geen sanctie kan worden opgelegd. Het hof verwerpt dit verweer, nu de [...]

Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting autonoom/soeverein: amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2023:2770

Door |2024-05-17T19:41:12+02:00april 25th, 2024|NL procedures en uitspraken|

Dit is geen lid van onze gemeenschap, enkel ter info wat NIET WERKT InstantieGerechtshof Amsterdam Datum uitspraak31-08-2023 Datum publicatie23-11-2023 Zaaknummer22/02481 RechtsgebiedenBelastingrecht Bijzondere kenmerkenHoger beroep Inhoudsindicatie Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd. Belanghebbende kan zich niet aan deze belastingplicht onttrekken met de stelling dat hij als autonoom en soeverein persoon zelf kan bepalen of hij belasting wil betalen. [...]

Redelijkheid en billijkheid, het equity: EU overeenkomstenrecht

Door |2024-05-17T23:46:23+02:00maart 10th, 2022|NL procedures en uitspraken, verdragen internationaal|

BEGINSELEN VAN EUROPEES OVEREENKOMSTENRECHT Artikel 1:101: Toepassing van de Beginselen (1)       Deze Beginselen zijn bestemd om te worden toegepast als algemene regels van overeenkomstenrecht in de Europese Unie. (2)       Zij vinden toepassing op een overeenkomst indien de partijen overeengekomen zijn ze in hun overeenkomst op te nemen of ze op hun overeenkomst toe te passen. [...]

Titel

Ga naar de bovenkant