Hallo fijn dat je ons gevonden hebt; ps je zal zeker schrijffouten ontdekken op deze site, hier lees je waarom dit voor mij ok is;

Je bent waarschijnlijk op zoek naar de juiste kennis, waardoor jij:

  • vrij kan zijn om jezelf tot expressie te brengen;
  • je privacy en eigendom kan bewaken en veilig stellen;
  • zelf kan bepalen wat je wel en niet wil in je leven;
  • in harmonie en vrijheid kunnen samenleven
  • eigen baas zijn in je leven en lichaam;
  • je eigen recht waarborgen en gerechtigheid realiseren;

Kritische analyse en zin is belangrijk 

Legale kolder? op wikipedia vind je: Voor de consumenten van het recht is het belangrijk te weten dat het recht breder is dan alleen de wet. Dienaren der wet (dienders) kijken alleen of de wet wordt gevolgd en daarom………;. Wel lieve mensen stel jezelf de vraag hoe een recht breder kan zijn dan de wet, gezien het feit recht uit de wet volgt? Je bouwt je huis toch ook niet breder dan zijn fundament; Met logica kom je al een heel eind hoor; Hoe bepalen de dieners wat wet is en wat niet? Willekeur en kromspraak is het gevolg van het negeren van de geest van de wet en het niet begrijpen wat het verschil is tussen de wet en een regelgeving.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor het rechtssysteem, want we willen harmonie ipv chaos. Maar we stellen kritische vragen omdat wij de wet willen begrijpen en ijveren voor een correcte uitvoering van de wet door alles af te toetsen aan de geest van de wet, die het menselijk bestaan regelt.  We zijn en blijven een mens, welke functie je ook inneemt, dus moet alles wat de mens doet, afgetoetst worden aan de geest van de wet. Het is de plicht van elke mens om te zorgen dat enkel uitvoering gegeven wordt aan de wet: de hoogst mogelijke morele standaard. 

Wat is het probleem?

Er is een verschil in morele standaard tussen mensen die onbewust en onnatuurlijk leven en tussen de mensen die bewust en natuurlijk willen leven. De onbewuste mens zal niet toetsen aan de geest van de wet en gemakkelijker klakkeloos regels opvolgen en de meer bewuste mens zal regels in vraag stellen en toetsen aan de geest van de wet. Het systeem zoals het vandaag is, is perfect. Alleen gaapt er een grote kloof tussen niet juristen en juristen/rechtsgeleerden, waardoor de mensen op ongelijke wijze betrokken worden in het recht en zo machtsmisbruik mogelijk wordt.

Vertrouwen in de fundamenten van de rechtsstaat

Alain Bloch: magistraat-lid en gewezen voorzitter de Hoge Raad voor de Justitie (belgie),  In een democratische rechtsstaat is beredeneerde kritiek op de werking van Justitie die gebaseerd is op een correcte analyse en toelaat dat conclusies voldoende gewikt en gewogen worden, essentieel en nodig. In een democratie houden de fundamenten van de rechtsstaat immers pas stand wanneer een grote meerderheid van de bevolking deze fundamenten deelt, wanneer het belang van de rechtsstaat wordt verdedigd door burgers, journalisten én politici en wanneer mensen voldoende vertrouwen kunnen hebben in het functioneren van de rechtsstaat.

Analyse en kritische zin is belangrijk en zeker door diegene voor wie het recht bedoelt is. Voor een correcte analyse is neutraliteit & respect nodig. Maar als je een kritische vraag durft te stellen wordt je direct als gevaar aanzien of weggezet als complotdenker.  Vertrouwen is een wisselwerking en er gaapt momenteel een te grote kloof tussen de mensen onderling: de niet juristen/het volk en de juristen/wetgevers en uitvoerders. Dat zorgt voor onbegrip en uit onbegrip en het niet begrijpen volgt wantrouwen = wantrouwen zorgt voor chaos en disharmonie. Als je dat probeert op te lossen met dwang ipv met communicatie, versterk je alleen maar het wantrouwen en zal je enkel chaos kunnen oogsten.

Om het lege ferenda: het ideaal recht mogelijk te maken, dien je de lege lata (het vigerend recht) te toetsen aan de oorzaak van het recht: de natuurwet. Met onze gemeenschap willen wij het recht en de wet dichter bij de mensen brengen. Wij willen de brug slaan en samenwerken met onze medemensen van de rechterlijke uitvoerende organen maar dat kan enkel als we mogen toetsen, vragen stellen en antwoorden krijgen. 

Je kan kerk en staat scheiden maar je kan nooit de mens en zijn geloof scheiden en daar duwt het schoentje. Zelfs politiemensen, rechters, … handelen vanuit wat zij geloven dat juist is. Als iemand je wijsmaakt dat-is-de-wet en je toetst niet af aan de basis: de natuurwet, dan ga je zeker kwaad berokkenen.  In de 5 jarige rechtenstudie leren juristen dat de natuurwet en het natuurrecht (het negatief recht) maar een filosofie zijn. Een spaanse advocate legde meewarig haar hand op mijn schouder en zei: “als jij wil leven volgens het natuurrecht moet je een eiland kopen en daar gaan leven.” Geschokkeerd ben ik niet meer na 55 jaar op deze aarde te vertoeven, maar verbijsterd was ik wel. Ik begrijp niet hoe je de basis van het recht kan negeren. Ik begrijp niet hoe je niet ziet dat legale regelgeving pure filosofie/ fictie is als je het niet toetst aan de basis. 

Eventjes logisch denken:

Een wet is iets dat vaststaat omdat deze de ruggegraat is van die bepaalde vorm. De vorm: de mens wordt geregeld door de natuurwet en die kan je onmogelijk wijzigen want die is eigen aan de menselijk natuur en is vastgelegd in het collectief bewustzijn waarvan elke mens deel uitmaakt. Daarom wordt elke mens geacht de wet te kennen en deze te begrijpen. De bron / oorzaak / beginsel van de mens is zijn schepper: god of geest genoemd. Deze geest stuurt de dagelijkse miljarden lichaamsfuncties aan van het menselijke lichaam zonder dat de mens daar zelf in tussenkomt, laat staan dat de mens het wonder van het lichaam begrijpt. In dit artikel lees ik vb: Met 86 miljard neuronen en een quadriljoen synapsen werken onze hersenen heel snel. Elk neuron is verbonden met wel 10.000 andere neuronen, die voortdurend met elkaar communiceren. En dat zijn nog maar je hersenen. Dank u god/ almachtige geest. 

Maar de natuurwet regelt meer. De natuurwet regelt ook de onderlinge verhoudingen en relaties tussen de mens en alles wat leeft en die verhoudingen/uitwisselingen noemt men recht. Elke mens weet onbewust dat je een ander levend wezen geen kwaad / schade / pijn mag doen en toch bezondigen de mensen zich aan kwade wil en kwaad doen: roddel, laster, diefstal, manipulatie, lichamelijke schending (verkrachting, mishandeling, moord) …..

De mens vormt een groep, leeft samen met medemensen dus er ontstaan gebruiken = gewoontes, binnen die groep die men als regel of norm hanteert. Een mens neemt ruimte in, en die ruimte kent grenzen (recht) en dat legt men dan weer openbaar vast door het te vatten (te definieren) op schrift. Zo ontstaat een administratieve laag en haar materiele staat (financiele toestand). Maar die administratie moet strikt aan banden gelegd worden en die lijkt wel een eigen leven te leiden, want de fictieve rechtspersoon: de staat/overheid, heerst over de mens en haar lichaam en toetst haar regels niet meer af aan de geest van de wet. Daarom moeten die mensen die zelfbewust genoeg zijn, duidelijke grenzen trekken.

In een ideale situatie (lege ferenda: zoals het recht hoort te zijn) wordt een gemeenschap of samenleving geleid door wijzen die nederig zijn en vrij van elke vorm van eigen gewin en die ervoor zorgen dat recht gedaan wordt aan de geest van de wet en aan god de almachtige geest.

legale fictie

Een fictie is iets  heel vreemds en een typisch juridisch verschijnsel. Er ontstaat in wezen een soort parallel universum. Een fictie betekent immers dat je iets fingeert. Je legt bijvoorbeeld in een belastingwet vast dat een bepaalde situatie geacht wordt te bestaan, terwijl die feitelijk in het geheel niet aanwezig is. Voor de niet-jurist is dit moeilijk te begrijpen en dat maakt dat ficties dan ook een typisch juridisch verschijnsel zijn, die bovendien inherent zijn aan wetgevingstechniek. Kromspraak kan enkel vermeden worden als men wetgevingstechniek toetst aan de geest van de wet.

Natural law binnen civilrechterlijke contreien

Wat wij hier aanleren is het begrijpen en belichamen van natural law, hoe je zelfredzaam in het leven staat, hoe je zonder advocaat (raadsman/raadsvrouw) je recht als man/vrouw opneemt, het verschil tussen het positief en negatief recht; Elke zaak die we al begeleidt hebben is UNIE. In onze opleiding krijg je een rode draad en documenten waarmee je aan de slag kan, maar nooit enige garantie, want de manier waarop jij in het leven staat en met de informatie omgaat zal het resultaat van je zaak bepalen. In het leven draait alles, maar dan ook alles om het pad van je ziel, en er is altijd een hogere macht werkzaam, geen mens die daarboven kan staan. Daarom kan een uitkomst nooit voorspeld worden. Nederigheid, acceptatie, moed en wilskracht is nodig als je het pad der vervolmaking wil wandelen.

Alles is geest/spirit, het leven is abstract. De kwantumfysica toont aan dat materie geest in beweging is. Geest is denken, geest is geloven. De mens is een fysiek wezen dat begeerster is (leeft dankzij de geest), want sterven is de geest die het aardse vlak verlaat en als de geest het lichaam verlaat sterft deze fysieke vorm af.  De geest is elk idee, elke intentie, elk doel dat voorafgaat aan je handeling. Als een mens een regel opstelt, ontstaat op grond van de definitie van zijn regel een recht = recht volgt uit definitie van wat jij als grens/wet aangeeft. Elk artikel of regelgeving beoogd een rechtsgevolg. Elke mens die een regel opstelt en wil afdwingen bij zijn medemens, moet zijn regel zorgvuldig toetsen / afwegen aan de basis regel of de ene wet: de natuurwet en haar gebod om nooit kwaad of schade te berokken aan een natuurlijk wezen. Alles in de natuur leeft want het is geest in beweging. Het bindmiddel is geest want elke mens bestaat uit de geest, die almachtig is. Doch als de mens de geest in hem verkeerd aanwend kan hij vernietigen (kwaad berokkenen) ipv op te bouwen.

De natuurwet is gebaseerd op liefde, verbinding en éénheid dus telkens jij een medemens bestempelt als vijand of een gevaar, ga jij tegen de wet in. Ja er is kwaad, doch er is maar 1 opperrechter: de almachtige geest. Eigenlijk is de mens op aarde om de geest meester te worden, te leren beheersen = juist te gebruiken. Daarom kunnen we over niemand oordelen want wie zonder zonde is werpe de eerste steen. En toch is het noodzakelijk om het kwaad op aarde, aan banden te leggen daarom hebben we een rechtssysteem nodig en eerlijke mensen, die vrij van eigen gewin handelen omdat ze de wet begrijpen en die er zo voor kunnen waken dat een groep mensen macht neemt over de gemeenschap. Daarom wees respectvol tov de politie, rechters, …. we hebben ze nodig en als je tegen een medemens aanloopt in functie die de wet niet lijkt te begrijpen, weet dan dat het je taak is om daar het zaad van verbinding te planten.

De kip of het ei

Het ei komt uit de kip dus de kip komt voor het ei, net zoals onze houding en onze manier van in het leven staan voor onze keuzes en haar gevolg komen. Daarmee bedoel ik, dat zolang de mens leeft vanuit zelfafwijzing en daarmee afwijzing van de goddelijke oorsprong, er alleen maar een samenleving kan zijn die als standaard en norm het lijden en verdeelheid heeft ipv liefde en broederschap.

Het positief recht is het gevolg van onze collectief gedrag en kiezen voor het kwaadwilligheid: woede, onmacht, roddel, frustratie, ondankbaarheid, arrogantie, oordeel, angst, gebrek aan vertrouwen, ……… Klik hier voor meer info over het positief/vigerend recht. Aan ons om het goede voorbeeld te geven en te handelen vanuit respect en verbinding.

Het pad naar boven is smal

Het pad dat wij aanbieden is zeker niet voor iedereen want het houdt in dat jij bereidt moet zijn om de volle verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen, dat je begrijpt wat nederigheid is, je elke vorm van kleinzieligheid en kinderachtig gedrag wil opgeven en echt vanuit verbinding en respect je medemens tegemoet te treden.

Elke man/vrouw: lid van het volk, is mee verantwoordelijk voor het vormgeven van de samenleving; Het is de verantwoordelijkheid van elk van ons om correct en eervol te handelen; De staat of structuur is een gevolg van hoe wij als samenleving in het leven staan; Zolang het eigen gewin dat tegen de geest van de wet ingaat, primeert boven broederschap/liefde, zal de staat of ruggengraat van de samenleving blijven roven van het volk, totdat het volk opstaat en volwassen wil zijn en zijn eerbetuigingen in de juiste richting richt;

Het moreel kompas bij iemand die conform de wet leeft is veel strenger en hoger dan bij iemand die conform legale regels leeft. Wees je hier bewust van, als je leeft conform de wet dan is er nooit een excuses waarom je een ander kwaad of schade berokkend of waarom iets niet lukt. 

module 1: hier vind je alle basis informatie;
module 2: hier vind je het onderdeel van de basis module over de rechtbank :hoe jij je recht kan via de rechter afdwingen, tot in detail uitgewerkt incl documenten en procedures:
module 3: hier vind je het onderdeel van de basis module: wat dicteert de wet in je leven en hoe je kennisgevingen opmaakt, tot in detail uitgewerkt incl voorbeelden van kennisgevingen;

Niks uit deze kennisgeving hierboven mag uit zijn context gehaald worden of geisoleerd. Deze kennisgeving kan enkel op zijn geheel gelezen en geinterpreteerd worden en is bedoelt om bewustzijn te stimuleren. Mijn natuurlijk recht en alle rechtsbeginselen dienen intact te blijven.

de vrouw: isabelle lambrecht

oprichter van deze natuurlijke beweging
healer, coach en lawteacher