EIS DE EED VAN “UW” ADVOCAAT EN VAN IEDERE VERMEEND BEVOEGDE ZOALS RECHTER, JEUGDZORG, RAAD VAN STATE, HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, MINISTER, BANKIER

DE TWAALF VERMOEDENS VAN HET HOF (ROMAN COURT) Canon 3228

Niet voor niks kennen de advocaten volgende uitspraak:  De wetten dienen de waakzamen en niet de slapende schapen (vigilantibus non dormientibus jura subveniut) Broom’ Maximes of Law 1845…….dus laten we waakzaam zijn..

Een Romeins Hof werkt niet volgens een echte rechtsstaat, maar volgens vermoedens van de wet. Dus als wettelijke vermoedens worden voorgelegd aan BAR (britisch accreditation registry) en  niet worden afgewezen,, worden ze een feit en daarom als waarheid beschouwd [Of als “waarheid in de handel”].

Er zijn twaalf (12) belangrijke vermoedens van de BAR die als ze niet-weerlegt worden, zullen uitgevoerd worden: openbaar register, openbare dienst, openbare eed, immuniteit, dagvaarding, bewaring/ voogdij, rechtbank van voogden, wachter, hof van curatoren/trustees, regering (overheid) als executeur/begunstigde, vermoeden van onbekwaamheid (incompetentie), vermoeden van schuld

BAR is een creatie van rotschild waardoor de internationale bankiers de uitoefening van het recht konden controleren dat zij de enige waren die het recht voor de rechtbank mochten uitoefenen, omdat zij diegene waren die waren opgeleid onder het logo van dat recht,  maritie (admiralt) en contract wet.  Het gewoonterecht moest vervangen omdat het de natuurlijke mens veel procedurele waarborgen tegen de bankierswetgeving zou hebben gegegeven.

De Son Tort (onrechtmatige daad), onbekwaamheid (incompetent) en schuld zijn:

(1) Het vermoeden van openbaar register is dat elke aangelegenheid die voor een lagere Romeinse rechtbank wordt gebracht, een openbare aangelegenheid is, terwijl in feite door de leden van de particuliere baliegilde wordt aangenomen dat de zaak een particuliere zakelijke aangelegenheid van de balie is. Tenzij openlijk berispt en afgewezen door duidelijk te stellen dat de zaak openbaar moet worden gemaakt, blijft de zaak een privézaak van de Bar Guild, volledig onder de regels van de private Bar Guild; en

(2) Het vermoeden van openbare dienst is dat alle leden van de Private Bar Guild die allemaal een plechtige geheime absolute eed aan hun Gilde hebben gezworen, vervolgens optreden als openbare agenten van de regering, of “openbare functionarissen” door aanvullende openbare eden af te leggen kantoor dat openlijk en opzettelijk hun persoonlijke “superieure” eden aan hun eigen gilde tegenspreekt. Tenzij openlijk berispt en afgewezen, blijft de claim staan dat deze particuliere leden van de Bar Guild legitieme ambtenaren zijn en daarom trustees onder openbare eed; en

(3) Het vermoeden van openbare eed is dat alle leden van de Private Bar Guild handelend in de hoedanigheid van “openbare functionarissen” die een plechtige openbare eed hebben gezworen, gebonden blijven aan die eed en daarom gehouden zijn om eerlijk, onpartijdig en eerlijk te dienen zoals gedicteerd door hun eed. Tenzij openlijk aangevochten en geëist, bestaat het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild hebben gefunctioneerd onder hun openbare eed, in strijd met hun Guild eed. Als ze worden aangevochten, moeten dergelijke personen zich terugtrekken omdat ze een belangenconflict hebben en kunnen ze onmogelijk onder een openbare eed staan; en

(4) Het vermoeden van immuniteit is dat belangrijke leden van de Private Bar Guild in de hoedanigheid van “openbare ambtenaren” die optreden als rechters, openbare aanklagers en magistraten die te goeder trouw een plechtige openbare eed hebben afgelegd, immuun zijn voor persoonlijke claims van letsel en aansprakelijkheid . Tenzij openlijk aangevochten en hun eed geëist, is het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild als openbare trustees die optreden als rechters, openbare aanklagers en magistraten, immuun zijn voor enige persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun acties; en

(5) Het vermoeden van dagvaarding is dat volgens de gewoonte een dagvaarding niet weerlegd staat en daarom wordt iemand die de rechtbank bijwoont verondersteld een positie (beklaagde, jurylid, getuige) en jurisdictie van de rechtbank te aanvaarden. Het bijwonen van de rechtbank is meestal een uitnodiging per dagvaarding. Tenzij de dagvaarding wordt afgewezen en geretourneerd, met een kopie van de afwijzing die is ingediend voorafgaand aan de keuze om te bezoeken of aanwezig te zijn, de jurisdictie en positie als de beschuldigde en het bestaan van “schuld”; en

(6) Het vermoeden van bewaring is dat volgens de gewoonte een dagvaarding of bevel tot aanhouding niet weerlegd is en daarom wordt iemand die de rechtbank bijwoont verondersteld iets te zijn en daarom in hechtenis te worden gehouden door “Bewaarders”. Bewaarders mogen alleen wettig de voogdij hebben over eigendommen en “dingen”, niet van vlees en bloed zielenbezittende wezens. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt betwist door afwijzing van een dagvaarding en/of bij de rechtbank, houdt het vermoeden in dat u een zaak en eigendom bent en dus rechtmatig in bewaring kunt worden gehouden door bewaarders; en

(7) Het vermoeden van de rechtbank van voogden is de veronderstelling dat, aangezien u mogelijk wordt vermeld als een “inwoner” van een wijk van een lokaal overheidsgebied u daarom koos voor bescherming van de staat en zo onder “Guardian” bevoegdheden van de regering en haar agenten valt als een “Hof van Guardians”. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt betwist om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen uitvoerder van de zaak (trust) voor de rechtbank bent, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard een zwakkeling/pauper en moet u zich daarom houden aan de regels van de griffier van voogden (griffier van de rechtbank);

(8) Het vermoeden van de Court of Trustees is dat leden van de Private Bar Guild veronderstellen dat u het ambt van trustee aanvaardt als een “ambtenaar” en “overheidswerknemer” door alleen maar naar een Romeinse rechtbank te gaan, aangezien dergelijke rechtbanken altijd voor openbare trustees zijn volgens de regels van het gilde en het Romeinse systeem. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt betwist door te stellen dat u slechts op “uitnodiging” op bezoek bent om de zaak op te helderen en u in dit geval geen overheidsmedewerker of openbare trustee bent, blijft het vermoeden bestaan en wordt aangenomen als een van de belangrijkste redenen om te beweren jurisdictie – simpelweg omdat je “verscheen”; en

(9) Het vermoeden van een regering die handelt in twee rollen als uitvoerder en begunstigde is dat voor de onderhavige zaak het gilde van de balie de rechter/magistraat benoemt in de hoedanigheid van uitvoerder, terwijl de aanklager optreedt in de hoedanigheid van begunstigde van de trust voor de huidige zaak. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt betwist om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen uitvoerder van de zaak (trust) voor de rechtbank bent, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard de trustee, daarom moet u zich houden aan de regels van de executeur (rechter/magistraat ); en

(10) Het vermoeden van executeur De Son Tort is het vermoeden dat als de beschuldigde hun recht als Executeur en Begunstigde wil doen gelden over hun lichaam, geest en ziel, zij optreden als Executeur De Son Tort of een “valse executeur” uitdagen de “rechtmatige” rechter als executeur. Daarom neemt de rechter/magistraat de rol van “echte” uitvoerder op zich en heeft hij het recht om u te laten arresteren, opsluiten, beboeten of tot een psychiatrisch onderzoek te dwingen. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door niet alleen zijn positie als executeur te laten gelden en zich af te vragen of de rechter of magistraat als executeur wil optreden De Son Tort, blijft het vermoeden bestaan en kan een rechter of magistraat van de particuliere balie om bijstand vragen van deurwaarders of sheriffs om hun valse vordering te doen gelden; en

(11) Het vermoeden van onbekwaamheid is het vermoeden dat u op zijn minst onwetend bent van de wet en daarom niet bekwaam bent om uzelf te presenteren en naar behoren te argumenteren. Daarom heeft de rechter/magistraat als executeur het recht om u te laten arresteren, opsluiten, beboeten of onder dwang te laten onderzoeken. Tenzij dit vermoeden openlijk wordt betwist door het feit dat u uw positie als executeur-testamentair en begunstigde kent en actief tegengestelde vermoedens berispt en er bezwaar tegen maakt, blijft het bij het pleiten dat u incompetent bent, dan kan de rechter of magistraat doen wat ze nodig hebben om je gehoorzaam te houden; en

(12) Het vermoeden van schuld is het vermoeden dat, aangezien het wordt verondersteld een besloten zakelijke bijeenkomst van de Orde van Advocaten te zijn, u schuldig bent, ongeacht of u “schuldig” pleit, niet pleit of “niet schuldig” pleit. Daarom, tenzij u eerder een beëdigde verklaring van waarheid en een motie hebt opgesteld om met extreme vooroordelen te verwerpen in de openbare registers of een bezwaarschrift hebt ingediend, dan is het vermoeden dat u schuldig bent en kan de particuliere Bar Guild u vasthouden totdat een borgtocht is voorbereid om de bedrag dat het gilde van je wil profiteren.