Ter informatie, want ik heb dit nog niet kunnen verifieren

Ultimus Triritus Probatum Romanus is drie reeksen officiële en heilige dagvaardingen die gedurende het jaar 2011 zijn uitgegeven en
die de ineenstorting en beëindiging betekenen van de master trusts die door het Vaticaan zijn opgericht, ook bekend als de Romeinse cultus en hun leiderschap door het Khazariaanse/Magyar-leiderschap van Venetië. Ultimus Triritus Probatum Romanus staat voor “De laatste driemaal bevelschriften tegen Rome” en is de formele titel die wordt gegeven aan de verzameling van deze uitgegeven dagvaardingen.

Op 15 augustus 2011, op de verjaardag van de vorming van de jezuïetenorde, werd een officiële kennisgeving door middel van een bevelschrift
afgegeven aan de drie pausen, zijnde de witte paus van het Vaticaan, de zwarte paus van de jezuïeten en de grijze paus.
Paus van de Venetiaanse Franciscanen dat de Trust Aeterni Regis zijn doel had vervuld en werd beëindigd, waarbij alle eigendommen aan de ene hemel werden toegewezen ten behoeve van alle mannen en vrouwen, levend en overleden.

De pauselijke bul Aeterni regis [Engels: “Eternal king’s”] werd op 21 juni 1481 uitgegeven door paus Sixtus IV. Het bevestigde de inhoud van het Verdrag van Alcáçovas en herhaalde de bevestiging van Castilië in zijn bezit van de Canarische Eilanden door dat verdrag en de toekenning aan Portugal van alle verdere territoriale verwervingen door christelijke mogendheden in Afrika en oostwaarts naar Indië.

Deze Bull bevestigde de eerdere Bull Romanus Pontifex, uitgegeven door Nicholas V in 1455, en Inter caetera, uitgegeven in 1456 door Callixtus III.[1] Het was de wettelijke basis van het gezag van Don Christopher Columbus als viceregal agent van de Spaanse kroon in Amerika.

Een Cestui Que VieTrust, later ook bekend als een “Fide Commissary Trust” en later weer als een “Foreign Situs trust” en ook bekend als een vorm van “Secret Trust”, is een fictief concept dat een Tijdelijke Testamentaire Trust is, voor het eerst gecreëerd tijdens de regering van Hendrik VIII van Engeland door middel van de Cestui Que Vie Act van 1540 en bijgewerkt door Charles II door middel van de Cestui Que Vie Act van 1666, waarin een nalatenschap kan worden geëffectueerd ten behoeve van een of meer personen die vermoedelijk verloren of achtergelaten zijn op “zee” en daarom verondersteld/verondersteld “dood” na zeven (7) jaar. Bijkomende vermoedens waardoor een dergelijke trust kan worden gevormd, werden in latere statuten toegevoegd om faillissementen, minderjarigen, incompetente personen, hypotheken en particuliere bedrijven op te nemen.


Ultimus Triritus Probatum Romanus is three sets of official and sacred writs issued throughout the year 2011, signifying the collapse and termination of the master trusts established by presumption by the Vatican, also known as the Roman Cult and their leadership through the Khazarian/Magyar leadership of Venice. Ultimus Triritus Probatum Romanus stands for “The final three times writs of probate against Rome” and is the formal title given to the collection of these writs issued.
On Augst 15th 2011, upon the anniversary of the formation of the Jesuit Order, official notice through a Writ of Probate was issued to the three Popes, being the White Pope of the Vatican, the Black Pope of the Jesuits and the Grey Pope of the Venetian Franciscans that the Trust Aeterni Regis had fulfilled its purpose and was terminated, with all property vested to One Heaven for the benefit of all men and women, living and deceased.

The papal bull Aeterni regis [English: “Eternal king’s”] was issued on 21 June 1481 by Pope Sixtus IV. It confirmed the substance of the Treaty of Alcáçovas, reiterating that treaty’s confirmation of Castile in its possession of the Canary Islands and its granting to Portugal all further territorial acquisitions made by Christian powers in Africa and eastward to the Indies.

This bull confirmed the earlier bulls Romanus Pontifex, issued by Nicholas V in 1455, and Inter caetera, issued in 1456 by Callixtus III.[1] It was the legal basis of Don Christopher Columbus’s authority as viceregal agent of the Spanish crown in the Americas.

A Cestui Que VieTrust, also known later as a “Fide Commissary Trust” and later again as a “Foreign Situs trust” and also known as a form of “Secret Trust”is a fictional concept being a Temporary Testamentary Trust, first created during the reign of Henry VIII of England through the Cestui Que Vie Act of 1540 and updated by Charles II through the Cestui Que Vie Act of 1666 wherein an Estate may be effected for the Benefit of one or more Persons presumed lost or abandoned at “sea” and therefore assumed/presumed “dead” after seven (7) years. Additional presumptions by which such a Trust may be formed were added in later statutes to include bankrupts, minors, incompetents, mortgages and private companies.