Opschorting rechten en corruptie van de Cestui Que Vie Trust

Opschorting rechten en corruptie van de Cestui Que Vie Trust

Ik vond via verschillende sites deze canon”s roman law terug maar vind geen online informatie die deze effectief linkt aan the roman law. In het zoeken naar de herkomstvan deze roman canon law”s kwam ik dit document tegen en dit document.  Hier vond ik een oud boek the new canon law maar dat blijkt iets totaal anders te zijn.  Deze zogenaamde positieve canon”s hebben GEEN RECHTSKRACHT en zijn EEN VERZINSEL is gewoon een lichtwerker die deze in de ether gestuurd heeft dus beroep je er niet op in het systeem want deze zijn niet erkent.

Ik noteer eerst de vertaling en dan de originele engelse tekst

Ik start met de laatste canon “ROMAN CANON LAW 2057 Elke Administrator of Executor die weigert om een ​​Cestui Que (Vie) Trust onmiddellijk te ontbinden, of als de man / vrouw controle wil nemen over hun privépersoon door hun status en competentie vast te stellen, De Fiduciair maakt zich schuldig aan fraude en fundamentele schending van hun fiduciaire plichten, hetgeen hun onmiddellijke verwijdering en bestraffing vereist. ”

3.3 Rights Suspension and Corruption Article 100 – Cestui Que Vie Trust Canon 2057 Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, or if the man/woman wants to take control upon their Private Person establishing their status and competency, The Fiduciary is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment.”

Canon 2042 (link) in 1534, voorafgaand aan de 1st Cestui Que Vie Act (1540), verklaarde Henry VIII de eerste Cestui Que Vie, type vastgoed met de Wet van de Supremecy die het Crown Estate creëerde. In 1604, zeventig (70) jaar later, wijzigde James I van Engeland het vastgoed/nalatenschap als de Crown Union (Union of Crowns). In de 18e eeuw werd The Crown gezien als een bedrijf.

In 1534, prior to the 1st Cestui Que Vie Act (1540), Henry VIII declared the first Cestui Que Vie type estate with the Act of Supremecy which created the Crown Estate. In 1604, seventy (70) years later, James I of England modified the estate as the Crown Union (Union of Crowns). By the 18th Century, the Crown was viewed as a company. However by the start of the 19th Century around 1814 onwards upon the bankruptcy of the company (1814/15) , it became the fully private Crown Corporation controlled by European private banker families.

Canon 2043 (link) sinds 1581 is er een tweede serie Cestui Que Vie Estates over het eigendom van “personen” en rechten die naar de Verenigde Staten zijn gemigreerd voor administratie, waaronder:

  • (i) in 1651 introduceerde de wet voor de nederzetting van Ierland 1651-52, die het concept van “nederzettingen”, vijanden van de staat en beperkingen van het verkeer binnen introduceerde
  • (ii) In 1861 the Emergency Powers Act 1861;
  • (iii) In 1931 the Emergency Relief and Construction Act 1931-32;
  • (iv) in 2001 the Patriot Act 2001.

Canon 2044 sinds 1591 is er een derde serie Cestui Que Vie Estates over het eigendom van “soul” en kerkelijke rechten die naar de Verenigde Staten zijn gemigreerd voor administratie, waaronder:

  • (i) In 1661 the Act of Settlement 1661-62
  • (ii) In 1871 the District of Columbia Act 1871
  • (iii) In 1941 the Lend Lease Act 1941.

Canon 2045 (link) in 1815 en het faillissement van de Crown and Bank of England door de Rothschilds werden voor de eerste keer de Cestui Que Vie-trusts van het Verenigd Koninkrijk activa in particuliere banken  geplaatst, in feite “private trusts” of “fide Commissary Trusts” die door commissarissen (voogden) werden beheerd. Vanaf 1835 en de Wills Act zijn deze particuliere trusts ook beschouwd als “geheime trusts” waarvan het bestaan niet hoeft te worden onthuld.

By 1815 and the bankruptcy of the Crown and Bank of England by the Rothschilds, for the 1st time, the Cestui Que Vie Trusts of the United Kingdom became assets placed in private banks effectively becoming “private trusts” or “Fide Commissary Trusts” administered by commissioners (guardians). From 1835 and the Wills Act, these private trusts have been also considered “Secret Trusts” whose existence does not need to be divulged.

Canon 2046 (link)  uit 1917/18 met de invoering van de Sedition Act en de Trading with the Enemy Act in de Verenigde Staten en via het Verenigd Koninkrijk, De burgers van het Gemenebest en de Verenigde Staten werden in feite “vijanden van de staat” en “vreemdelingen” die op hun beurt het “fide Commissary” particuliere geheime trust omzetten  in “Foreign Situs” (private international trusts.

From 1917/18 with the enactment of the Sedition Act and the Trading with the Enemy Act in the United States and through the United Kingdom, the citizens of the Commonwealth and the United States became effectively “enemies of the state” and “aliens” which in turn converted the “Fide Commissary” private secret trusts to “Foreign Situs” (Private International) Trusts.

Canon 2047 (link) In 1931 creëerde de Romeinse cultus, ook bekend als het Vaticaan, de Bank voor Internationale betalingen (BIS) voor de controle van geclaimde eigendommen van geassocieerde particuliere centrale banken over de hele wereld. Na het opzettelijk faillissement van de meeste landen werden particuliere centrale banken als administrateurs geïnstalleerd en werd het mondiale Cestui Que Vie/Foreign Sita Trust-systeem vanaf 1933 geïmplementeerd.

In 1931, the Roman Cult, also known as the Vatican created the Bank for International Settlements for the control of claimed property of associated private central banks around the world. Upon the deliberate bankruptcy of most countries, private central banks were installed as administrators and the global Cestui Que Vie/Foreign Situs Trust system was implemented from 1933 onwards.

Canon 2048 Sinds 1933, wanneer een kind in een Staat (Landgoed)  onder inferieure Romeinse wet, worden drie (3) Cestui Que (Vie)-trusts gecreëerd op basis van bepaalde veronderstellingen, specifiek ontworpen om het kind voor altijd de rechten van onroerend goed te ontzeggen, Alle rechten als een vrij persoon en alle rechten om bekend te staan als man en vrouw in plaats van een schepsel of dier, door het claimen en bezitten van hun Ziel of Geest.

Since 1933, when a child is borne in a State (Estate) under inferior Roman law, three (3) Cestui Que (Vie) Trusts are created upon certain presumptions, specifically designed to deny the child forever any rights of Real Property, any Rights as a Free Person and any Rights to be known as man and woman rather than a creature or animal, by claiming and possessing their Soul or Spirit.

Canon 2049 (link) sinds 1933 bij de geboorte van nieuw kind, brengen de executeurs of beheerders van de higher estate, willens en wetens de genotstitels van het kind als begunstigde  over naar de 1e Cestui Que(Vie) Trust in de vorm van een registratienummer door de naam te registreren, daardoor  creëren ze de natuurlijke rechtspersoon en ontkennen ze de eigendomsrechtenvan het kind als eigenaar van eigendommen.

Opmerking: Internationale publieke kennisgeving met betrekking tot de Dode Baby Scam

Since 1933, upon a new child being borne, the Executors or Administrators of the higher Estate willingly and knowingly convey the beneficial entitlements of the child as Beneficiary into the 1st Cestui Que(Vie) Trust in the form of a Registry Number by registering the Name, thereby also creating the Corporate Person and denying the child any rights as an owner of Real Property.

Note: International Public Notice Regarding The Dead Baby Scam

Canon 2050 (link)  Sinds 1933, wanneer een kind wordt geboren, eisen de Executors of Administrators van het hogere Landgoed willens en wetens de baby op als eigendom van de staat. Het slavenbabycontract wordt dan gecreëerd door de eeuwenoude traditie te eren om ofwel de inktafdruk van de voeten van de baby op het levende geboorteakte te hebben, ofwel een druppel bloed, en de ouders te misleiden om de baby weg te schrijven door juridische betekenissen op het levende geboorteakte. Dit levende geboorteakte als promesse wordt omgezet in een slavenobligatie die wordt verkocht aan de particuliere reservebank van de staat en vervolgens overgebracht naar een 2e en afzonderlijke Cestui Que (Vie) Trust per kind dat eigendom is van de bank. Op het moment dat het promesse de vervaldatum bereikt en de bank het slaafkind niet kan ‘grijpen’,

Since 1933, when a child is borne, the Executors or Administrators of the higher Estate knowingly and willingly claim the baby as chattel to the Estate. The slave baby contract is then created by honoring the ancient tradition of either having the ink impression of the feet of the baby onto the live birth record, or a drop of its blood as well as tricking the parents to signing the baby away through the deceitful legal meanings on the live birth record. This live birth record as a promissory note is converted into a slave bond sold to the private reserve bank of the estate and then conveyed into a 2nd and separate Cestui Que (Vie) Trust per child owned by the bank. Upon the promissory note reaching maturity and the bank being unable to “seize” the slave child, a maritime lien is lawfully issued to “salvage” the lost property and itself monetized as currency issued in series against the Cestui Que (Vie) Trust.

Canon 2051 (link)Each Cestui Que Vie Trust created since 1933 represents one of the 3 Crowns representing the 3 claims of property of the Roman Cult, being Real PropertyPersonal Property and Ecclesiastical Property and the denial of any rights to men and women, other than those chosen as loyal members of the society and as Executors and Administrators.

Canon 2052 (link)The Three (3) Cestui Que Vie Trusts are the specific denial of rights of Real PropertyPersonal Property and Ecclesiastical Property for most men and women, corresponds exactly to the three forms of law available to the Galla of the Bar Association Courts. The first form of law is corporate commercial law is effective because of the 1st Cestui Que Vie Trust. The second form of law is maritime and trust law is effective because of the 2nd Cestui Que Vie Trust. The 3rd form of law is Talmudic and Roman Cult law is effective because of the 3rd Cestui Que Vie Trust of Baptism.

Canon 2053 (link)The Birth Certificate issued under Roman Law represents the modern equivalent to the Settlement Certificates of the 17th century and signifies the holder as a pauper and effectively a Roman Slave. The Birth Certificate has no direct relationship to the private secret trusts controlled by the private banking network, nor can it be used to force the administration of a state or nation to divulge the existence of these secret trusts.

Canon 2054 (link)As the Cestui Que Vie Trusts are created as private secret trusts on multiple presumptions including the ongoing bankruptcy of certain national estates, they remain the claimed private property of the Roman Cult banks and therefore cannot be directly claimed or used.

Canon 2055 (link)While the private secret trusts of the private central banks cannot be directly addressed, they are still formed on certain presumptions of law including claimed ownership of the name, the body, the mind and soul of infants, men and women. Each and every man and woman has the absolute right to rebuke and reject such false presumptions as a holder of their own title.

Canon 2056 (link)Given the private secret trusts of the private central banks are created on false presumptions, when a man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over their own name, bodymind and soul, any such trust based on such false presumptions ceases to have any property.

Canon 2057 (link) Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment.

Bron 

Door |2022-10-05T00:36:25+02:00mei 8th, 2021|complottheorie|0 Reacties

Share This Story, Choose Your Platform!

Over de auteur:

Geef een reactie

Titel

Ga naar de bovenkant