In het privaatrecht bestaan er in de wereld grofweg twee grote rechtssystemen: het Civil Law systeem en het Common Law systeem. 

Civil Law

Civil Law, de Engelse benaming voor continentaal recht, is een rechtsstelsel dat zijn oorsprong heeft in het Romeinse recht.

Het Civil Law systeem is voornamelijk gebaseerd op het wetboek: schriftelijk vastgelegde (gecodificeerde) wetten en regels die door de overheid worden opgelegd. De rechter in een zaak is in principe gebonden aan die wetten en regels. Alleen als het wetboek geen oplossing biedt voor de voorliggende zaak, maakt de rechter gebruik van de uitspraken in andere zaken (dat noemen we jurisprudentie). De rechter kan dan de bestaande wet op verschillende manieren interpreteren en daarbij gebruikmaken van de jurisprudentie.

Het continentaal recht wordt voornamelijk toegepast op het Europese vasteland, maar ook in Latijns-Amerika en delen van Afrika en Azië.

Common Law

Common Law is een rechtsstelsel dat in Engeland is ontstaan en zijn oorsprong heeft in het gewoonterecht.

Het gewoonterecht is het recht dat – de naam zegt het al – is gebaseerd op gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Binnen het Common Law systeem spreken rechters recht op basis van dit gewoonterecht, aangevuld met algemene rechtsbeginselen. Wetten bestaan wel, maar de invloed ervan is binnen het Common Law systeem beperkt.

De belangrijkste rechtsbron in het Common Law systeem is dus niet het wetboek, maar de rechtspraak (case law). Als je het Common Law systeem wilt leren kennen, kun je dus niet volstaan met kennis van de literatuur, maar zul je je in de cases moeten verdiepen. Daarin kun je, voortschrijdend van precedent tot precedent, de rechtsontwikkeling traceren.

Het Common Law systeem wordt toegepast in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, India en delen van Afrika.

Civil Law versus Common Law

Het belangrijkste verschil tussen Civil Law en Common Law is dus de plaats die de wet en de rechter in het systeem innemen. In het Civil Law systeem is de wet de voornaamste rechtsbron en is de rechter in principe aan die wet gebonden. In het Common Law systeem heeft de rechter veel meer vrijheid, en neemt hij een belangrijkere plaats in dan in het Civil Law systeem. Daarom wordt ook wel gesproken van ‘rechtersrecht’: de rechter heeft binnen het Common Law systeem niet alleen de functie om het conflict op te lossen, maar ook de functie om het recht te vormen.

Er zijn ook overeenkomsten tussen de twee rechtssystemen: de functie van het vermogensrecht is in beide tradities namelijk hetzelfde. Daarnaast zijn ook de sociaal-economische verhoudingen, waarop het privaatrecht een juridische reactie vormt, niet of nauwelijks verschillend.

We kunnen daarom concluderen dat beide systemen hetzelfde beogen, maar dat de leidraad waarlangs een zaak moet worden opgelost in beide rechtssystemen anders is.

Gevolgen voor het juridisch Engels

Hebben de hiervoor genoemde verschillen nog gevolgen voor het gebruik van bepaalde termen in het juridisch Engels? Met andere woorden: wijkt de betekenis van bepaalde woorden in het Common Law systeem af van de betekenis van diezelfde woorden in het Civil Law systeem? En zo ja, maakt het uit of je ze door elkaar gebruikt?

Het antwoord op deze vragen is ‘ja’. Ja, de betekenis wijkt regelmatig af. En ja, als je niet het juiste woord gebruikt, kan dat tot vragen of conflicten leiden.

In Common Law landen hebben bepaalde rechtsbegrippen door case law namelijk een vastomlijnde betekenis gekregen die afwijkt van de betekenis in het Civil Law systeem. En om het nog ingewikkelder te maken, verschilt de betekenis van sommige woorden in verschillende Common Law landen onderling ook regelmatig. Als je het woord ‘garantie’ zou vertalen met ‘warranty’, heeft dat door case law in het Amerikaanse Common Law systeem niet alleen een andere betekenis dan in het civil law systeem, maar ook een andere betekenis dan in het Britse Common Law systeem.

Ga je als Nederlandse onderneming zaken doen met partijen in een Common Law land? Zorg dan dat de vertalingen van je contracten in orde zijn. Laat een vertaler juridisch Engels je contracten vertalen. Een vertaler juridisch Engels kent niet alleen de verschillen tussen de rechtssystemen, maar ook de verschillen binnen de verschillende Common Law systemen. Daarnaast kent een vertaler juridisch Engels de verschillen in grammatica en syntaxis.

Bron