VN-logo

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.

De Europese Unie heeft als waarnemend lid van de VN het recht om te spreken, maar mag niet stemmen of voorstellen indienen.

Geschiedenis

De naam ‘Verenigde Naties’ kwam voor het eerst ter sprake in een toespraak van Winston Churchill. Hiermee haalde hij Lord Byron aan, die in zijn Childe Harold’s Pilgrimage ook het woord united nations gebruikte. Terwijl Lord Byron doelde op de geallieerden ten tijde van de Slag bij Waterloo (1815) tegen Napoleon I, gebruikte Churchill de term om de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog mee aan te duiden. De naam werd aangenomen door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en voor het eerst gebruikt in de Verklaring door Verenigde Naties ondertekend op 1 januari 1942 tijdens de Arcadiaconferentie.

Tijdens verschillende stadia van de Tweede Wereldoorlog gebruikten de geallieerden de naam om hun alliantie mee te definiëren.

Voorbereidingen tot oprichting

Het idee voor een permanente alliantie in de vorm van een internationale organisatie kwam voort uit de Verklaring van Moskou, getekend in oktober 1943 tijdens de door de geallieerden gehouden conferentie in Moskou (de derde Conferentie van Moskou) en de Conferentie van Teheran een maand later. De Volkenbond was toen al in een vergevorderde staat van verval.

Van augustus tot oktober 1944 kwamen vertegenwoordigers van Frankrijk, de Kwomintang-China (nu Taiwan), de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie samen om plannen voor de organisatie uit te werken, op de Dumbarton Oaks Conferentie in Washington D.C.. Tijdens deze en latere besprekingen werden ruwe schetsen gemaakt van de toekomstige organisatie. Enkele belangrijke discussiepunten waren: wat het doel van de internationale organisatie zou zijn, welke landen lid van de organisatie zouden mogen worden en uit welke organen de VN zou bestaan. Er werd tevens al een globale opvatting gemaakt over het bewaren van vrede (peace keeping) en samenwerking op het gebied van economie, wereldveiligheid en maatschappelijke ontwikkelingen. In het dagelijks leven werd er toen door burgers en niet-participerende overheden veel gediscussieerd over deze ruwe schetsen.

Oprichting

Op 25 april 1945 begon de “United Nations Conference on International Organizations” (Conferentie van de Verenigde Naties over Internationale Organisaties) in San Francisco. Naast de onafhankelijke naties werden ook enkele non-gouvernementele organisaties, waaronder de Lions Clubs International, uitgenodigd om te assisteren bij de opstelling van de organisatie. De vijftig naties die aanwezig waren op de conferentie ondertekenden twee maanden later, op 26 juni, het Handvest van de Verenigde Naties (het charter van de organisatie).

Polen, dat niet vertegenwoordigd was op de conferentie, maar wel een reserveplek had, voegde zijn handtekening later toe aan het Handvest, waarmee het aantal “originele” ondertekenende partijen uitkomt op 51 staten. De Verenigde Naties traden in werking op 24 oktober 1945, na de ratificatie van het Handvest door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad — de Republiek ChinaFrankrijk, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika — en door een meerderheid van de 46 andere oprichters.[6]

Alger Hiss was tijdelijk secretaris-generaal van de Verenigde Naties tijdens de oprichting. Hij moest ervoor zorgen dat elke natie in de conferentie een even zwaar tellende stem had in de besprekingen, zodat het overleg eerlijk zou verlopen. Verder had hij de opdracht om voor de eerste groep werknemers van de VN te zorgen, een totaal van 494 personen. Hiss was echter geen “officiële” secretaris-generaal, omdat hij leiding gaf aan de organisatie terwijl het in oprichting was. Toen de Verenigde Naties in werking traden eind 1945, kwamen zijn functies te vervallen en werd de Noor Trygve Lie door de Algemene Vergadering gekozen als de eerste officiële secretaris-generaal.

De voorganger van de Verenigde Naties, de Volkenbond, werd op 18 april 1946 opgeheven, na de oprichting van de nieuwe organisatie. De missie van de Volkenbond werd grotendeels voortgezet door de VN en is door de jaren heen binnen dit nieuwe orgaan geëvolueerd.

In het begin heette de internationale organisatie nog officieel United Nations Organization (UNO), maar al snel werd dit in het dagelijkse gebruik ingekort tot United Nations (UN). Kort daarna verkortte de organisatie haar eigen naam.

1.Organisatie

De VN heeft een intergouvernementele structuur, wat inhoudt dat de samenwerking plaatsvindt tussen de regeringen van de 193 lidstaten. De lidstaten behouden hun eigen beslissingsbevoegdheid bij de besluitvorming.

De VN zelf bestaat uit een uitgebreid netwerk van organisaties:

  • De VN zelf, die zes hoofdorganen omvat: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat, het Internationaal Gerechtshof, de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de Trustschapsraad. Al deze organen zijn gevestigd in New York, behalve het Internationaal Gerechtshof, dat bevindt zich in Den Haag;
  • De VN-programma’s en -fondsen – waaronder het VN-kinderfonds (UNICEF), het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) die zich inzetten voor ontwikkeling, humanitaire hulp en mensenrechten;
  • Gespecialiseerde organisaties actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, internationale luchtvaart en meteorologie. De gespecialiseerde organisaties, verbonden aan de VN door speciale overeenkomsten, doen hun werk in samenspraak met de VN, maar zijn afzonderlijke, autonome organisaties.

De huidige secretaris-generaal van de VN is de Portugees António Guterres. Hij is op 1 januari 2017 begonnen aan zijn eerste termijn van vijf jaar en werd op 18 juni 2021 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties herkozen voor een tweede termijn.

2. Relatie met de EU

De Europese Unie heeft als waarnemend lid van de VN het recht om te spreken, maar mag niet stemmen of voorstellen indienen. De lidstaten zijn immers al als soevereine staten vertegenwoordigd. De EU wilde meer rechten krijgen zodat het gemakkelijker zou worden om met één stem te spreken en voorstellen niet meer via EU-lidstaten gedaan zouden hoeven worden. Een voorstel om de EU uitgebreidere rechten te geven werd in september 2011 aangenomen.

3. Financiering

De budgetten van de Verenigde Naties worden gefinancierd op twee manieren: via toegewezen en vrijwillige contributies van lidstaten (burgers kunnen eventueel ook vrijwillige contributies leveren aan de organisatie, hoewel deze uiteraard van minder belang zijn door de grootte van de contributies). Het reguliere tweejarige budget van de organisatie en de gespecialiseerde organisaties wordt gefinancierd door toegewezen contributies.

4. Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) is op basis van het Handvest van de VN verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Dit Handvest heeft vier doelen voor de Veiligheidsraad neergelegd: de handhaving van internationale vrede en veiligheid, relaties tussen landen bevorderen, samenwerken bij het oplossen van internationale problemen en het bevorderen van respect voor mensenrechten en een harmoniserend effect hebben op de acties van landen.

De VN Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De overige tien leden worden telkens voor een periode van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  meer informatie

5. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties. Dit forum voor internationaal overleg is opgericht in 1945 en is tevens de enige vergadering waarin alle circa 200 lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Zij hebben elk één stem. Besluiten over belangrijke zaken zoals kwesties betreffende vrede en veiligheid, de toelating van nieuwe leden en begrotingsvraagstukken vergen een twee derde meerderheid. Besluiten in andere kwesties neemt de Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

6. Meer informatie

Bron


In principe kunnen er alleen soevereine staten lid worden en dit is tegenwoordig[(sinds) wanneer?] het geval. Vier van de oorspronkelijke lidstaten waren echter niet onafhankelijk bij de oprichting van de VN (te weten India, de FilipijnenWit-Rusland en Oekraïne). Aan de andere kant kunnen staten alleen toegelaten worden bij goedkeuring door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering, hierdoor zijn sommige gebieden die volgens de Montevideo-conventie soeverein zijn geen lidstaat door het missen van erkenning of oppositie van bepaalde leden. Gebieden die geen lid zijn: Antarctica (Antarctisch Verdrag), KosovoPalestina (Palestina is waarnemersstaat), Vaticaanstad (de Heilige Stoel is waarnemer) en de Westelijke Sahara (onder militaire bezetting door Marokko.) De VN beschouwt Taiwan en de eilanden die bestuurd worden door de Republiek China als “Taiwan, provincie van China” en ziet de Volksrepubliek China als enige vertegenwoordiger van heel China.

Huidige leden

Decennium waarin lidstaten lid werden

Lijst gealfabetiseerd met vermelding datum toetreding.

Lidstaat Toetreding Opmerkingen
Vlag van Afghanistan Afghanistan 19 november 1946
Vlag van Albanië Albanië 14 december 1955
Vlag van Algerije Algerije 8 oktober 1962
Vlag van Andorra Andorra 28 Juli 1993
Vlag van Angola Angola 1 december 1976
Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 11 november 1990
Vlag van Argentinië Argentinië 24 oktober 1945
Vlag van Armenië Armenië 2 maart 1992
Vlag van Australië Australië 1 november 1945
Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 maart 1992
Vlag van Bahama's Bahama’s 18 september 1973
Vlag van Bahrein Bahrein 21 september 1971
Vlag van Bangladesh Bangladesh 17 september 1974
Vlag van Barbados Barbados 9 december 1966
Vlag van België België 27 december 1945
Vlag van Belize Belize 25 september 1981
Vlag van Benin Benin 20 september 1960
Vlag van Bhutan Bhutan 21 september 1971
Vlag van Bolivia Bolivia 14 november 1945
Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 22 mei 1992
Vlag van Botswana Botswana 17 oktober 1966
Vlag van Brazilië Brazilië 24 oktober 1945
Vlag van Brunei Brunei 21 september 1984
Vlag van Bulgarije Bulgarije 14 december 1955
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 20 september 1960
Vlag van Burundi Burundi 18 september 1962
Vlag van Cambodja Cambodja 14 december 1955
Vlag van Canada Canada 9 november 1945
Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 20 september 1960
Vlag van Chili Chili 24 oktober 1945
Vlag van China China 1971 (in plaats van het in 1971 uitgetreden China met daarbij Taiwan, lid sinds 24 oktober 1945)
Vlag van Colombia Colombia 5 november 1945
Vlag van Comoren Comoren 12 november 1975
Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 20 september 1960
Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 20 september 1960
Vlag van Costa Rica Costa Rica 2 november 1945
Vlag van Cuba Cuba 24 oktober 1945
Vlag van Cyprus Cyprus 20 september 1960
Vlag van Denemarken Denemarken 24 oktober 1945
Vlag van Djibouti Djibouti 20 september 1977
Vlag van Dominica Dominica 18 december 1978
Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 24 oktober 1945
Vlag van Duitsland Duitsland 18 september 1973 (DDR 18 september 1973 – 2 oktober 1990)
Vlag van Ecuador Ecuador 21 december 1945
Vlag van Egypte Egypte 24 oktober 1945
Vlag van El Salvador El Salvador 24 oktober 1945
Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 12 november 1968
Vlag van Eritrea Eritrea 28 mei 1993
Vlag van Estland Estland 17 september 1991
Vlag van Ethiopië Ethiopië 13 november 1945
Vlag van Fiji Fiji 13 oktober 1970
Vlag van de Filipijnen Filipijnen 24 oktober 1945
Vlag van Finland Finland 14 december 1955
Vlag van Frankrijk Frankrijk 24 oktober 1945
Vlag van Gabon Gabon 20 september 1960
Vlag van Gambia Gambia 21 september 1965
Vlag van Georgië Georgië 31 Juli 1992
Vlag van Ghana Ghana 8 maart 1957
Vlag van Grenada Grenada 17 september 1974
Vlag van Griekenland Griekenland 25 oktober 1945
Vlag van Guatemala Guatemala 21 november 1945
Vlag van Guinee Guinee 12 december 1958
Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 17 september 1974
Vlag van Guyana Guyana 20 september 1966
Vlag van Haïti Haïti 24 oktober 1945
Vlag van Honduras Honduras 17 december 1945
Vlag van Hongarije Hongarije 14 december 1955
Vlag van Ierland Ierland 14 december 1955
Vlag van IJsland IJsland 19 november 1946
Vlag van India India 30 oktober 1945
Vlag van Indonesië Indonesië 28 september 1950
Vlag van Irak Irak 21 december 1945
Vlag van Iran Iran 24 oktober 1945
Vlag van Israël Israël 11 mei 1949
Vlag van Italië Italië 14 december 1955
Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 20 september 1960
Vlag van Jamaica Jamaica 18 september 1962
Vlag van Japan Japan 18 december 1956
Vlag van Jemen Jemen 30 september 1947
Vlag van Jordanië Jordanië 14 december 1955
Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 16 september 1975
Vlag van Kameroen Kameroen 20 september 1960
Vlag van Kazachstan Kazachstan 2 maart 1992
Vlag van Kenia Kenia 16 december 1963
Vlag van Kirgizië Kirgizië 2 maart 1992
Vlag van Kiribati Kiribati 14 september 1999
Vlag van Koeweit Koeweit 14 mei 1963
Vlag van Kroatië Kroatië 22 mei 1992
Vlag van Laos Laos 14 december 1955
Vlag van Lesotho Lesotho 17 oktober 1966
Vlag van Letland Letland 17 september 1991
Vlag van Libanon Libanon 24 oktober 1945
Vlag van Liberia Liberia 2 november 1945
Vlag van Libië Libië 14 december 1955
Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 18 september 1990
Vlag van Litouwen Litouwen 17 september 1991
Vlag van Luxemburg Luxemburg 24 oktober 1945
Vlag van Madagaskar Madagaskar 20 september 1960
Vlag van Malawi Malawi 1 december 1964
Vlag van Malediven Malediven 21 september 1965
Vlag van Maleisië Maleisië 17 september 1957
Vlag van Mali Mali 28 september 1960
Vlag van Malta Malta 1 december 1964
Vlag van Marokko Marokko 12 november 1956
Vlag van Marshalleilanden Marshalleilanden 17 september 1991
Vlag van Mauritanië Mauritanië 27 oktober 1961
Vlag van Mauritius Mauritius 24 april 1968
Vlag van Mexico Mexico 7 november 1945
Vlag van Micronesië Micronesië 17 september 1991
Vlag van Moldavië Moldavië 2 maart 1992
Vlag van Monaco Monaco 28 mei 1993
Vlag van Mongolië Mongolië 27 oktober 1961
Vlag van Montenegro Montenegro 28 juni 2006
Vlag van Mozambique Mozambique 16 september 1975
Vlag van Myanmar Myanmar 19 april 1948
Vlag van Namibië Namibië 23 april 1990
Vlag van Nauru Nauru 14 september 1999
Vlag van Nederland Nederland 10 december 1945
Vlag van Nepal Nepal 14 december 1955
Vlag van Nicaragua Nicaragua 24 oktober 1945
Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 24 oktober 1945
Vlag van Niger Niger 20 september 1960
Vlag van Nigeria Nigeria 7 oktober 1960
Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 17 september 1991
Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 8 april 1993
Vlag van Noorwegen Noorwegen 27 november 1945
Vlag van Oeganda Oeganda 25 oktober 1962
Vlag van Oekraïne Oekraïne 24 oktober 1945
Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 2 maart 1992
Vlag van Oman Oman 7 oktober 1971
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 14 december 1955
Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 27 september 2002
Vlag van Pakistan Pakistan 30 september 1947
Vlag van Palau Palau 15 december 1994
Vlag van Panama Panama 13 november 1945
Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 10 oktober 1975
Vlag van Paraguay Paraguay 24 oktober 1945
Vlag van Peru Peru 31 oktober 1945
Vlag van Polen Polen 24 oktober 1945
Vlag van Portugal Portugal 14 december 1955
Vlag van Qatar Qatar 21 september 1971
Vlag van Roemenië Roemenië 14 december 1955
Vlag van Rusland Rusland 24 oktober 1945
Vlag van Rwanda Rwanda 18 september 1962
Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 23 september 1983
Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 18 september 1979
Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 16 september 1980
Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 19 september 1978
Vlag van Samoa Samoa 15 december 1976
Vlag van San Marino San Marino 2 maart 1992
Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 16 september 1975
Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 24 oktober 1945
Vlag van Senegal Senegal 28 september 1960
Vlag van Servië Servië 1 november 2000
Vlag van Seychellen Seychellen 21 september 1976
Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 27 september 1961
Vlag van Singapore Singapore 21 september 1965
Vlag van Slovenië Slovenië 19 januari 1993
Vlag van Slowakije Slowakije 22 mei 1992
Vlag van Soedan Soedan 12 november 1956
Vlag van Somalië Somalië 20 september 1960
Vlag van Spanje Spanje 14 december 1955
Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 14 december 1955
Vlag van Suriname Suriname 4 december 1975
Vlag van Swaziland Swaziland 24 september 1968
Vlag van Syrië Syrië 24 oktober 1945
Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 2 maart 1992
Vlag van Tanzania Tanzania 14 december 1961
Vlag van Thailand Thailand 16 december 1946
Vlag van Togo Togo 20 september 1960
Vlag van Tonga Tonga 14 september 1999
Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 18 september 1962
Vlag van Tsjaad Tsjaad 20 september 1960
Vlag van Tsjechië Tsjechië 19 januari 1993
Vlag van Tunesië Tunesië 12 november 1956
Vlag van Turkije Turkije 24 oktober 1945
Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 2 maart 1992
Vlag van Tuvalu Tuvalu 5 september 2000
Vlag van Uruguay Uruguay 18 december 1945
Vlag van Vanuatu Vanuatu 15 september 1981
Vlag van Venezuela Venezuela 15 november 1945
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 24 oktober 1945
Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 9 december 1971
Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 24 oktober 1945
Vlag van Vietnam Vietnam 20 september 1977
Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 24 oktober 1945
Vlag van Zambia Zambia 1 december 1964
Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 25 augustus 1980
Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 7 november 1945
Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 17 september 1991
Vlag van Zuid-Soedan Zuid-Soedan 14 juli 2011
Vlag van Zweden Zweden 19 november 1946
Vlag van Zwitserland Zwitserland 10 september 2002

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lidstaten_van_de_Verenigde_Naties#:~:text=Vanaf%202011%20zijn%20er%20193,Wit%2DRusland%20en%20Oekra%C3%AFne).