Het europees verdrag rechten van de mens, is recent aan gepast en is in werking sedert 1 aug 2021. Je vind het hier
Wat hebben de duiveltjes bekokstoof in hun PAPIEREN wereld waar ze de LEVENDE mens in willen vasthouden?
TITEL I  RECHTEN EN VRIJHEDEN
ARTIKEL 2  Recht op leven
1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet. tiens, tiens, zullen ze de doodstraf weer invoeren?
2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is: sedert wanneer is geweld noodzakelijk? zorg voor een eerlijk systeem en het geweld verdwijnt vanzelf.
(a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen; recht heeft niks met waarheid te maken !!!!
(c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken. is een demonstratie aanzien als een oproer?
ARTIKEL 4 Verbod van slavernij en dwangarbeid
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden. dus niemand hoef zich verplicht te identificeren als persoon 
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
3. Niet als “dwangarbeid of verplichte arbeid“ in de zin van dit artikel worden beschouwd: leuk zeg dat beslissen voor ons, ik beslis zelf wel wat ik dwang en verplichting vind
(a) elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is gedetineerd overeenkomstig de bepalingen van artikel5 van dit Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling;
(b) elke dienst van militaire aard of, in het geval van gewetensbezwaarden in landen waarin hun
gewetensbezwaren worden erkend, diensten die gevorderd worden in plaats van de verplichte militaire dienst;
(c) elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een noodtoestand of ramp die het leven of het welzijn van de gemeenschap bedreigt; hiermee willen ze je huis kunnen aanslaan of je dwingen dingen te doen onder het mom van de door hen opgezette rampen en noodtoestanden, straks roepen ze de spuit💉 uit als een dienst aan de gemeenschap 🤣 Dwang is dwang welke omstandigheden ze ook inroepen
(d) elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale burgerplichten.  Burgerschap is een recht, geen plicht. dwz dat wie zich als levende mens ipv als persoon profileert niet onder burgerplichten kan vallen. 
ARTIKEL 5 Recht op vrijheid en veiligheid
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. een persoon is een dode legale fictie, dus dit is een lege phrase. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
(a) indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe bevoegde rechter;
(b) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het niet naleven van een
overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de nakoming van een door de wet
voorgeschreven verplichting te verzekeren;
(c) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de bevoegde rechterlijke
instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft
begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
(d) in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te zien op zijn opvoeding
of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem voor de bevoegde instantie te geleiden;
(e) in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten, ah hier komt de aap uit de mouw van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van landlopers;
(f) in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.

VERDWENEN ARTIKELS zie hier de oude versie

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14 – Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

De wakkere mens weet dat enkel personen onder het rechtenstelsel vallen en kunnen opgesloten worden. Op de LEVENDE mensen hebben ze geen grip in hun papieren systeem.  Herstel dus je standing als levende mens.
Het is 1 voor 12 mensen. Het goeie nieuws is dat kaarten bloot komen en dat JIJ MAG EN KAN beslissen of jij een slaafse angstige staatsburger / persoon blijft
OF
dat jij je status van levende mens herstelt en buiten die duivelse hebberige klauwen blijft. En JA dit is perfect mogelijk !!!!!
start met de aanvraag van je life live claim https://levende-gemeenschap.eu/live-life-claim/
Hier de engelstalige bron naar info over de humanrights, mensenrechten