Genève, 17 juni 1925 De ondergeteekende Gevolmachtigden, in naam van hunne respectieve Regeeringen,

Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden,

Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is in verdragen, waarbij de meerderheid van de Mogendheden der geheele wereld partij is,

Teneinde dit verbod algemeen te doen erkennen als deel uitmakende van het volkenrecht, welk verbod zoowel voor het geweten als voor de handelingen der volkeren zal gelden;

Verklaren:

Dat de Hooge Verdragsluitende Partijen, voorzoover zij nog niet partij zijn bij verdragen, die dit gebruik verbieden, dit verbod erkennen, erin toestemmen dit verbod uit te strekken tot het gebruik van bacteriologische oorlogsmiddelen en overeenkomen zich ten opzichte van elkander gebonden te achten aan de bepalingen van deze verklaring.

De Hooge Verdragsluitende Partijen zullen alle pogingen aanwenden om de andere Staten tot toetreding tot dit Protocol te bewegen. Van deze toetreding zal worden kennis gegeven aan de Regeering van de Fransche Republiek, en door deze aan alle Mogendheden, die het Protocol hebben onderteekend of daartoe zijn toegetreden. De toetreding zal van kracht worden met ingang van den dag van de mededeeling ervan door de Regeering van de Fransche Republiek.

Dit Protocol, waarvan de Fransche en de Engelsche tekst beide als authentiek zullen gelden, zal zoo spoedig mogelijk worden bekrachtigd. Het zal de dagteekening dragen van heden.

De bekrachtigingen van dit Protocol zullen worden toegezonden aan de Regeering van de Fransche Republiek, die van de nederlegging zal kennisgeven aan de Mogendheden, die het Protocol hebben onderteekend of daartoe zijn toegetreden.

De oorkonden van bekrachtiging of van toetreding zullen blijven berusten in het archief van de Regeering van de Fransche Republiek.

Dit Protocol zal in werking treden voor iedere onderteekenende Mogendheid met ingang van den dag van de nederlegging van haar bekrachtiging en van dit tijdstip af zal deze Mogendheid gebonden zijn tegenover de andere Mogendheden, die reeds hare bekrachtiging hebben nedergelegd.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit Protocol hebben onderteekend.

Gedaan te Genève, in één enkel exemplaar, den zeventienden Juni negentienhonderd vijf en twintig.

bron