We worden behandelt als dode handelswaar (natuurlijk persoon, een papieren identiteit), terwijl we levende wezens zijn geschapen door god en begiftigd met energie, een vrije wil, talenten, potentieel en schepperskracht.

In je contact met de frauduleuze matrix is het belangrijk om scherp te stellen dat je een levende soevereine mens bent ipv maar een identiteit nl je natuurlijke persoon. Hieronder vind je een paar betekenissen uit het black law woordenboek dat als basis dient over de hele wereld.

Stel deze vragen aan de rechtbank en ze seponeren je zaak. Stel deze vragen aan de  ordehandhavers en ze snappen niet waarover je het hebt.

  • besta ik? do i exist?
  • ben ik vol leven?
  • heb ik een vrije wil
  • ben ik een vrij wezen

Wat staat er in de laatste versie van black law dictionary? Je vind hier de pfd

ACT OF GOD. An act occasioned exclusively by violence of nature without the interference of any human agency. It means a natural necessity proceeding from physical causes alone without the intervention of man. It is an act, event, happening, or occurrence, a disaster and effect due to natural causes and inevitable accident, or disaster; a natural and inevitable necessity which implies entire exclusion of all human agency which operates without interference or aid from man and which results from natural causes and is in no sense attributable to human agency. It is an accident which could not have been occasioned by human agency but proceeded from physical causes alone. Short v. Kerr, 104 Ind.App. 118, 9 N.E.2d 114, 118.

DAAD VAN GOD. Een handeling die uitsluitend werd veroorzaakt door natuurgeweld zonder tussenkomst van wie dan ook menselijke keuzevrijheid. Het betekent een natuurlijke noodzaak die alleen voortkomt uit fysieke oorzaken zonder de
tussenkomst van de mens. Het is een handeling, gebeurtenis, gebeurtenis of gebeurtenis, een ramp en gevolg als gevolg van natuurlijke oorzaken en onvermijdelijk ongeval of ramp; een natuurlijke en onvermijdelijke noodzaak die impliceert
volledige uitsluiting van alle menselijke keuzevrijheid die werkt zonder inmenging of hulp van de mens en die het gevolg is van natuurlijke oorzaken en in nr gevoel toe te schrijven aan menselijke keuzevrijheid. Het is een ongeval dat niet had kunnen worden veroorzaakt menselijke keuzevrijheid maar kwam voort uit fysieke oorzaken alleen. Short v. Kerr, 104 Ind.App. 118, 9 N.E. 2d 114, 118.

Het boek heeft een zeer negatieve kijk op god en lijkt een daad van god enkel als natuurrampen te zien??? Je ziet dat ze proberen om het goddelijke in het verdomhoekje te steken omdat zij de macht willen blijven houden. Van zodra de levende mens doorheeft, dat er niks en niemand tussen zichzelf en zijn/haar schepper staat MOET de menselijke machtsstructuur afbrokkelen. 

Ze hebben van god en god der wrake gemaakt en een god die over je hoofden heen rampspoed over je afkondigt. God is een energie van pure liefde, vreugde, schoonheid, harmonie en volmaaktheid. Dit probeert de spirituele elite (the crown= paus, koningin van engeland, bankiersfamilies die de oude esoterische kennis hebben) te verdoezelen zodat ze jouw energie voor hun eigen doeleinden kunnen blijven misbruiken. De mens is een ontvankelijk kanaal en de aannames die jij voor waar aanneemt kleuren en vormen je leven. Dus je hoeft god niks te verwijten, je mag jezelf verwijten dat jij in een leugen leeft waardoor je in de problemen komt zowel emotioneel, fysiek, materieel en energetisch/fiscaal

Human

Deze term komt 282 maal voor in de context maar NIET als definitie.  De definitie van wat een mens is, ontbreekt in de wetboeken! Hoe kan je een context bij wet, correct uitvoeren als de definitie (de verklaring) onbestaande is?

De term mens is daarmee betekenisloos en onbestaande voor de wet. Elke wet die daarmee rust op deze term is ook betekenisloos en onbestaande.

De wetten zijn een kluwen om de simpele reden dat ze als een kat rond de hete brei draaien omdat de kern/essentie ONTBREEKT nl de levende mens. De wetten spreken enkel op papieren rechtspersonen nl de natuurlijke persoon.  Op living being vind ik ook niks en ook op human being niet. Dit idem in de belgische en nederlandse wetboeken

What is a person: A man considered according to the rank he holds in society, with all the rights to which the place he holds entitles him, and the duties which it imposes. 1 Bouv. Inst. no. 137. A human being considered as capable of having rights and of being charged with duties; while a “thing” is the object over which rights may be exercised. Een man wordt beschouwd volgens de rang die hij in de maatschappij heeft, met alle rechten waarop de plaats die hij bezit recht geeft, en de plichten die hij oplegt. 1 Bouv. Inst.nr. 137. Een mens die wordt beschouwd als in staat om rechten te hebben en te worden belast met plichten; terwijl een “ding” het voorwerp is waarover rechten kunnen worden uitgeoefend. Waarom is een persoon alleen maar een man en niet mannelijke en vrouwelijk? Hij wordt beschouwt volgens de rang die hij heeft = een titel/status kan enkel bij een rechtspersoon want een levende persoon heeft titel/noch rang.

What is Natural person: A human being, naturally born, versus a legally generated juridical person. Een menselijk wezen, van nature geboren, versus een juridisch gegenereerd juridisch persoon. Als ik zoek op naturally born dan krijg ik daar geen uitleg op  terwijl dit belangrijk is aangezien het uitleg/duiding geeft over wat een human being is.  Ook op human being krijg ik geen uitleg dus wat is een natuurlijk persoon dan wel? de echte interpretatie wordt je dus niet gegeven.

Wat is a woman: All the females of the human species. All such females who have arrived at the age of puberty. Dig. 50, 16, 13.  Alle vrouwtjes van de menselijke soort. Al zulke vrouwen die op de leeftijd van puberteit zijn aangekomen. Graven. 50, 16, 13.

What is a mankind: The race or species of human beings. In law, females, as well as males, may be included under this term. Fortesc. 91. Het ras of de soort van mensen. In de wet kunnen zowel vrouwen als mannen onder deze term vallen. Fortesc. 91.

What is CURE OF SOULS? In ecclesiastical law. The ecclesiastical or spiritual charge of a parish, including the usual and regular duties of a minister in charge. State v. Bray, 35 N. C. 290. Wat is GENEZING VAN ZIELEN?. In de kerkelijke wet. De kerkelijke of geestelijke leider van een parochie, inclusief de gebruikelijke en regelmatige plichten van een verantwoordelijke minister. Staat v. Bray, 35 N.C. 290.

What is exist: To live; to have life or animation; to be in present force, activity, or effect ata given time; as in speaking of “existing” contracts, creditors, debts, laws, rights, orliens. Merritt v. Grover, 57 Iowa, 493, 10 N. W. 879; Whitaker v. Bice, 9 Minn. 13 (Gil.1), 8G Am. Dec. 7S; Wing v. Slater, 19 R. I. 597, 35 AU. 302, 33 L. R. A. 566; LAW- rle v. State, 5 Ind. 526; Godwin v. Banks, 87Md. 425, 40 Atl. 208. A child conceived, but not born, Is to be deemed an “existingperson” so far as may be necessary for its interests in the event of its subsequent birth.Rev. Codes N. D. 1899,  Leven; leven of animatie hebben; in de huidige kracht, activiteit, of effect hebben na een bepaalde tijd; zoals in het spreken van ‘bestaande’ contracten, crediteuren, schulden, wetten, rechten,  Een kind dat is verwekt, maar niet geboren, moet worden beschouwd als een “existentiepersoon” voor zover dit nodig is voor zijn belangen in het geval van zijn latere geboorte.

bij animation vond ik volgende uitleg: the state of being full of life or vigour; liveliness. een toestand van vol leven zijn of kracht; levendigheid.

What is VIABLE? Capable of life. This term is applied to a newly-born infant, and especially to one prematurely born, which is not only born alive, but in such a state of organic de- velopment as to make possible the continuance of its life. Wat is LEVENSVATBAAR?. In staat tot leven. Deze term wordt toegepast op een pas geboren kind, en vooral op een voortijdige geboren kind, dat niet alleen levend geboren wordt, maar in een toestand van organische ontwikkeling die het mogelijk maakt zijn leven voort te zetten.

What is PERSONALITY? In modern civil law. The incidence of a law or statute upon persons, or that quality which makes it a personal law rather than a real law. “By the personality of laws, foreign jurists generally mean all laws which concern the condition, state, and capacity of persous.” Story, Confl. Laws, Wat is PERSOONLIJKHEID?. In het moderne burgerlijk recht. De invloed van een wet of statuut op personen, of die kwaliteit die het een persoonlijke wet eerder dan een echte wet maakt. “door de persoonlijkheid van wetten bedoelen buitenlandse juristen over het algemeen alle wetten die betrekking hebben op de toestand, de staat en het vermogen van volharding.” Verhaal, Confl. Wetten,

What is IDENTITY? In the law of evidence. Sameness; the fact that a subject, person, or thing before a court is the same as it isrepresented, claimed, or charged to be. See Burrill, Circ. Ev. 3S2, 453, 031, G44.In patent law. Such sameness between two designs, inventions, combinations, etc.,as will constitute the one an infringement of the patent granted for the other.To constitute “identity of invention,” and therefore infringement, not only must theresult obtained be the same, but, in case the mean? used for its attainment is acombination of known elements, the elements combined in both cases must be thesame, and combined in the same way, so that each element shall perform the samefunction; provided that the differences alleged are not merely colorable according to therule forbidding the use of known equivalents. Electric Railroad Signal Co. v. HallRailroad Signal Co., 114 U. S. 87, 5 Sup. Ct. 1009, 29 L. Ed. 90; Latta v. Shawk, 14 Fed.Cas. 1188. “Identity of design” means sameness of appearance, or, in other words,sameness of effect upon the eye,  Wat is IDENTITEIT?. In de wet van evidence. Eénheid; het feit dat een onderwerp, persoon of ding voor een rechtbank hetzelfde is als het is vertegenwoordigd, beweerd, of beschuldigd te zijn. Zie Burrill, Circ. EV. 3S2, 453, 031, G44.in octrooirecht. Zo’n overeenkomst tussen twee ontwerpen, uitvindingen, combinaties, enz., als die een inbreuk op het verleende octrooi zal vormen

What is SOVEREIGN PEOPLE? the name that is given to the whole citizenry who elect their representatives and public officers amend live within a sovereign state. Wat is SOEVEREINE MENSEN?. De naam die wordt gegeven aan het hele volk dat zijn vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen verkiest, en leeft binnen een soevereine staat.

ANDERE BRONNEN

Oregon governement LIVE BIRTH: means the complete expulsion or extraction from its mother of a product of human conception, irrespective of the duration of pregnancy, that, after such expulsion or extraction, breathes or shows any other evidence of life such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached. ORS 432.005(21) . LEVENDE GEBOORTE: De volledige uitzetting of uitwerping van de moeder van een product van de menselijke conceptie, ongeacht de duur van de zwangerschap, dat na een dergelijke uitzetting of uitwerping ademt of enig ander bewijs van leven zoals het slaan van het hart vertoont; pulsatie van het navelstreng of welomlijnd. beweging van vrijwillige spieren, al dan niet