In deze belgische omzendbrief leer je meer over de digitalisering van je duimafdruk op de nieuwe ID kaarten die vanaf 2020 uitgereikt worden.

Een duimafdruk behoort je levende zelf toe en is geen onderdeel van je identiteit natuurlijke persoon, maar wel van een levende mens.

Koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003
betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de
identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten.
Dit koninklijk besluit brengt een bepaald aantal preciseringen aan, met name ingevolge de publicatie van de
Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de
versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten, en ingevolge de toepassing
van de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen die de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten wijzigt en
voorziet in het registreren van het digitale beeld van de vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de
vreemdelingenkaart

De voornoemde wet van 19 juli 1991 preciseert immers in haar artikel 6, § 2, derde lid, 8° dat het de Koning
toekomt de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor het nemen van het digitale beeld van de
vingerafdrukken. Dit koninklijk besluit bepaalt derhalve de gemachtigde instantie die moet overgaan tot het
nemen en digitaliseren van de vingerafdrukken, met name de gemeenteambtenaar, alsook de verwerking
van dit beeld vooraleer het wordt opgeslagen op de contactloze chip (RFID – “Radio Frequence
Identification”) die voorzien is op de kaart. Ter herinnering: de wet van 19 juli 1991 geeft zeer duidelijk aan
dat de vingerafdrukken slechts kunnen worden bewaard voor de duur die nodig is om de identiteitskaart aan
te maken en uit te reiken en, in elk geval gedurende maximum drie maanden; de gegevens moeten na deze
termijn verplicht worden vernietigd en gewist.
Dit koninklijk besluit bepaalt ook de gevallen waarin een identiteitskaart zonder vingerafdrukken niettemin
kan worden uitgereikt.

2.2.2. Permanente onmogelijkheid om vingerafdrukken te geven.
Een kaart zonder vingerafdrukken kan evenwel worden uitgereikt, wanneer het voor de houder
klaarblijkelijk onmogelijk is om vingerafdrukken te geven of onmogelijk is om vingerafdrukken te geven
die voldoende goed zijn om gebruikt te kunnen worden, ongeacht of dat nu het geval is wegens een
handicap, een ziekte of een lichamelijke bijzonderheid. In deze gevallen is geen enkel medisch attest
vereist. Bij “lichamelijke bijzonderheid” denken we met name aan hoogbejaarden of aan personen wiens
handhuid enorm droog of beschadigd is door bijvoorbeeld hun beroep,…
Het klaarblijkelijk karakter van de onmogelijkheid wordt beoordeeld door de gemeenteambtenaar. Het
lijkt immers onmogelijk om een uitgebreide lijst op te maken van de verschillende redenen die zich
zouden kunnen voordoen om geen vingerafdrukken te kunnen nemen of om de onvoldoende kwaliteit
van de vingerafdrukken te kunnen aantonen. Bij de minste twijfel moet er echter een medisch attest van
minder dan één maand oud worden vereist.

2.2.3. Tijdelijke onmogelijkheid om vingerafdrukken te geven.
Overeenkomstig artikel 4, 3, van de Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers
van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die
hun recht van vrij verkeer uitoefenen, wordt er een identiteitskaart zonder vingerafdrukken met een
beperkte geldigheidsduur van twaalf maanden uitgereikt wanneer een persoon zich tijdelijk in de
onmogelijkheid bevindt om enige vingerafdruk te geven wegen fysieke handicap of een ziekte.
Er zijn technische ontwikkelingen aan de gang opdat dit punt tegen 2021 operationeel zou zijn. In de
tussentijd wordt een identiteitskaart zonder vingerafdrukken met een normale geldigheidsduur uitgereikt
aan de burger.

2.2.4. Medische attesten.
Alle voorgelegde medische attesten moeten minder dan één maand oud zijn.
De termijn voor het bewaren en het vernietigen van medische attesten die aan de gemeentebesturen
worden voorgelegd om aan te tonen dat het onmogelijk is om vingerafdrukken te geven en/of
documenten te ondertekenen, wordt verduidelijkt. Deze attesten moeten worden bewaard tot de datum
van annulering van de kaart. Daarna moeten deze attesten worden vernietigd.

We zullen dus fod binnenlandse zaken aanschrijven dat je niet akkoord gaat met een gedigitaliseerde autograph (duimafdruk) op je iD kaart omdat bij verlies van deze kaart ze jouw identiteit onomstotelijk kunnen misbruiken !!!!!

Stuur dus je bewijs van live life claim en je ingevulde documenten via email naar Presidente-voorzitster@ibz.fgov.be tav Laura Szabo (Voorzitster van het directiecomité) Adres : Leuvenseweg 1 – 1000 Brussel voor wie het aangetekend wil versturen

Vingerafdruk in het Nederlandse paspoort en ID kaart

Op 16 mei 2007 is de Nederlandse overheid begonnen om vingerafdrukken als biometrisch identificatiemiddel op te nemen in het nieuwe elektronische paspoort/id-kaart. De vingerafdrukken worden vanaf 21 september 2009 ook opgenomen in een decentrale database, welke niet alleen als Paspoortregister functioneert maar waarvan gegevens ook gebruikt kunnen worden voor justitiële en veiligheidsdoeleinden. De Paspoortwet regelt dat deze gegevens in de toekomst in een centrale database komen, waar de vingerafdruk, de gelaatsscan, het burgerservicenummer en de NAW-gegevens voor onder andere justitiële autoriteiten.

Volgens de verordening Nr. 2252/2004 van de Europese Unie behoeft er geen database van de biometrische gegevens op het paspoort/id-kaart te worden gemaakt. Opslag op de RFID-chip in het paspoort/ID-kaart is volgens deze verordening voldoende.[1]

In 2014 werd de verplichte vingerafdruk op de ID-kaart door Nederland geschrapt.[2] De Europese Commissie heeft in februari 2019 echter besloten dat vingerafdrukken verplicht moeten worden opgenomen op alle Europese Identiteitskaarten. Binnen twee jaar na aanneming van dit besluit zullen burgers weer verplicht worden om hun vingerafdruk af te staan.[3] Met ingang van 1 juli 2021 worden vingerafdrukken afgenomen voor het uitgeven van identiteitskaarten.[4]

————————-

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.[1]

De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement. De Commissie zetelt in het Berlaymontgebouw in Brussel, dat vaak de de facto hoofdstad van Europa wordt genoemd. De huidige Commissie wordt voorgezeten door Ursula von der Leyen.

Contact  belgie

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België
Wetstraat 170 – 1040 Brussel
E-mail: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu

contact nederland

Vertegenwoordiging v/d Europese Commissie in Nederland
Korte Vijverberg 5-6
2513 AB Den Haag
Postbus 30465, 2500 GL Den Haag

Voor algemene vragen: telefoon +31 070 313 53 00

E-mail: comm-nl-den-haag@ec.