Mag uw werkgever vragen of je al geva$$đź–•neert bent volgens de richtlijnen van de AVG? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf antwoord
 
STANDPUNT
Nee de werkgevers mogen dat niet vragen noch eisen. Dit is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Net zoals een werkgever je niet mag vragen of je zwanger bent mag hij ook niet vragen of je al geva$$đź–•neert bent..
 
Op grond van de AVG is het verzamelen, vastleggen, opvragen, raadplegen en gebruiken van gegevens over de gezondheid verboden. Het verrichten van dergelijke handelingen zonder het bestaan van een wettelijke verwerkingsgrondslag en een uitzonderingsgrond, kan voor u als werkgever leiden tot (hoge) boetes van de AP. Een geva$$đź–•neert zegt iets over iemands gezondheid. Daarom is het niet alleen een persoonsgegeven, maar ook een gezondheidsgegeven. En gezondheidsgegevens vallen onder de noemer bijzondere persoonsgegevens, waarvoor speciale regels gelden. Vanzelfsprekend gelden deze regels niet als er geen sprake is van registratie en/of verwerking in het kader van de AVG. Het is doorgaans verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt.
 
UITZONDERING TOESTEMMING MEDEWERKER
Een mogelijke uitzondering geldt als u uitdrukkelijke toestemming heeft gevraagd aan uw werknemers. Hierbij is het van belang dat de toestemming in vrijheid en zonder enige druk is gegeven. De AP en de Europese toezichthouder (EDPB) stellen dat de uitdrukkelijke toestemming in een arbeidsrelatie niet als geldige uitzondering kan worden gezien, omdat er geen sprake is van gelijkwaardigheid. Werknemers staan namelijk in een ondergeschikte verhouding tot u als werkgever. Daartoe kunnen ze zich in dit kader onder druk gezet voelen. De praktijk liet hiervan eerder al voorbeelden zien waarin medewerkers weigerden hun temperatuur te laten meten, waardoor hen vervolgens het betreden van de werkplek werd ontzegd. Het is aan jou levende mens, om krachtig en vol zelfvertrouwen voor jezelf op te komen en stand te houden.
 
UITZONDERING ALGEMEEN BELANG
Een andere mogelijke uitzondering uit de wet is dat gezondheidsgegevens wel mogen worden gedeeld als de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als de veiligheid in het gedrang komt. Dan moeten wel de rechten en de vrijheid van de betrokkenen goed worden beschermd. Vooral vanuit de zorg wordt een roep gedaan om deze uitzonderingsgrond. De zorg acht het van cruciaal belang dat vaccinatie-informatie van medewerkers kan worden verwerkt. Dit is vooral wenselijk in het belang van cliënten en collega’s en vanuit de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid. Echter, om de va$$inatiestatus te kunnen opvragen, moet het ministerie eerst een uitzonderingsregel formuleren en die aan de Eerste en Tweede Kamer voorleggen. Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat dit op korte termijn wordt voorgelegd. Voor va$$inatie tegen hepatitis B gelden al wel bijzondere regels. Voor coronava$$inaties ontbreekt momenteel nog een dergelijke richtlijn.
BRON  ARTIKEL VAN 17 sept 2021