Mens aan agent of ander ambtenaar : u wilt mij een corona pv uitschrijven en zo een  boete/minnelijke schikking opleggen? Mag ik u vragen of u art151 en 243 kent van het strafwetboek? 

Artikel 151 SW ( strafwetboek) BE

Elke andere daad van willekeur die inbreuk maakt op door de Grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten en die bevolen of uitgevoerd wordt door een openbaar officier of ambtenaar, door een drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar.

Art 243 SW (strafwetboek) BE

Knevelarij is een ambtsmisdrijf bestaande uit het afpersen van geld, belastingen, intresten via misbruik van positie .

Elke persoon in een openbaar ambt die bevel geeft om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of intresten, lonen of wedden te innen, te vorderen of te ontvangen wetende dat zij onverschuldigd zijn of hoger zijn dan wat verschuldigd is, maakt zich schuldig aan knevelarij . 

Art 366 strafwetboek NL:

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.