We krijgen heel wat vragen ivm de stemming op 9 juni: stemmen of niet stemmen of blanco of opzegging machtiging besturen opsturen.  Het is duidelijk dat we met een heel grote groep bewust genoeg zijn om te voelen dat samenleving kwetsbaar is, dat het schadelijk en pijnlijk is om ons vertrouwen in een menselijk bestuur te stellen. De laatste 5 jaar is pijnlijk duidelijk geworden hoe weinig respect het bestuur heeft voor de menselijke integriteit, haar geestelijke autonomie en waardigheid, puur en alleen door het gebrek aan erkenning en de onwil om recht te doen aan onze geestelijke essentie en de geest van de wet.

Wat wel en wat niet? Wel het hangt af vanuit welk standpunt je kijkt naar het “stemgebeuren”.  Het bestuursrecht is namelijk fictie, een schaduwlaag om de handel van het lichaam (winstmodel) te “vergoeilijken”. De leden van het bestuur (de vorm van de kruin van de boom) beweren dat ze bestaan op zichzelf,  dat de stam en wortels (mens en stem/machtiging) ondergeschikt zijn aan de kruin en er niet toe doen.  Als je contact neemt met de mens werkzaam bij een bedrijf/bestuursorganen krijg je boodschap dat ze je machtiging als mens niet nodig hebben om gezag over je voeren. Dat jouw stem, wil en visie er niet toe doet. En als je vraagt waarom krijg je de dooddoener omdat het nu éénmaal zo is, omdat elke burger/rechtspersoon/inwoner blablabla… . Ja maar, beste medemens, jij en ik zijn toch mensen, UVRM is toch het recht van de mens? Helaas blokkeert hun “computer” dan omdat hun verstand en geweten op nul staat en grijpen ze naar wapengeweld: dwang, aanslag, terreur, beslag,. Welkom in de wondere wereld van de rechts-fictie: de democratie waar ze je wijsmaken dat de mens vrij is van horigheid,  rechtszekerheid geniet met waarborg van vrijheid, vrede, gelijkheid, broederschap, waardigheid en integriteit; En als je het niet wil geloven omdat je gezond verstand en geweten goed werkt, dan geen probleem hoor, dan dwingen ze je gewoon om het aan te nemen en voila, probleem opgelost; 

Dus het is een terechte vraag wat dan het nut is van het gaan stemmen als je als individu toch geen zeggenschap hebt, enkel als volk en misschien als groep. Dus dan maar in groep met velen onze stem laten horen.

Welke mogelijkheden zie ik? 

  • gaan stemmen op een kleine partij omdat je tegenwicht wil bieden voor de grote partijen
  • lekker thuis blijven en niks doen, het is toch allemaal fake dus verlies van tijd en energie
  • blanco of ongeldig gaan stemmen omdat je bang bent of omdat je het fijn vind om te gaan kletsen in de wachtrij
  • één van bovenstaande en erna stuur je een kennisgeving opzegging machtiging besturen op
  • één van bovenstaande, en je participeert rechtstreeks via je burger ID door vragen en petities in te dienen online rechtstreeks naar de kamer al dan niet +  een opzegging machtiging tot besturen
  • je participeert rechtstreeks en actief op gemeentelijk niveau want gemeenteraden zijn openbaar en daar leg je ook je voorstellen voor, op de manier die zij voorschrijven, op eigen unieke wijze via kennisgeving en plaatselijke petities

Wat is een opzegging machtiging besturen?

Wel dat is een private actie die jij onderneemt als individu, mens,  geestelijk autonoom en creatief wezen, met verstand en geweten en waarbij je aan de mensen van het bestuur laat weten dat jij bewust bent van je stem, dat dit je macht is en dat jij die macht in eigen handen houdt en jij als enige verantwoordelijk bent voor jezelf en zeggenschap geniet over je lichaam; Je geeft te kennen wat je wil is (wilsuitdrukking), wat je visie is en je doet dat via een eigen document (kennisgeving); Hier heb je alvast een voorbeeld 2024 stemrecht machtiging voor 9juni (openen en aanpassen met open office). Je stuurt die per email, je kan die ter plaatse op het gemeentehuis afgeven en laten afstempelen bij de burgerlijke dienst of je stuurt die aangetekend op. De burgemeester wordt geacht dat over te maken aan de minister van binnenlandse zaken die dit aan minister van justitie kenbaar maakt. Wil je zeker zijn dan stuur je het aangetekend naar binnenlandse zaken en justitie; Maak gerust je eigen versie want je brengt jezelf tot expressie; Zolang het met respect is voor je medemens, vrij van oordeel want je kan enkel vanuit je eigen visie en beleving spreken en uitnodigen om te verbinden; Eis niks van een ander dat je zelf niet kan belichamen;

Wat is de waarde ervan? Wel alles wat buiten hun bestuursnormen, gewoontes en procedures ligt, negeren ze en bestempelen ze als waardeloos. Zoals gezegd zijn wij mens, individu voor hun geesteloze lichamen die niks te zeggen hebben, melkoe die ze geld kunnen afpersen, een rekening presenteren voor hun bestuur dat zij een dienst aan de gemeenschap noemen. Als we als groep onze stem laten horen dan zullen ze er misschien aandacht aan besteden. Ze handelen éénzijdig en dwingend handelen vanuit FICTIE/vals geloof ipv uit de geest van broederschap.

Er is geen shortcut, we kunnen hun niet dwingen om juist te handelen, om hun vals geloof (rechtsfictie) los te laten, om hun bewustzijn te vergroten, om hun als mens verantwoordelijkheid te laten nemen ipv zich te verbergen achter een rechtsfictie/functie. We kunnen niemand dwingen te kiezen  de geestelijk essentie/wezen te erkennen in zichzelf en daarmee in de ander, te kiezen voor éénheid in geest en vanuit broederschap; Zij zien de maatschappij (organisatie) als uiting van broederschap/gemeenschap waarmee ze de bal natuurlijk misslaan. Het enige wat we kunnen doen is corrigeren waar we kunnen. 

We kunnen enkel zaden planten, een sterke basis in onszelf scheppen, door ons bewustzijn en gevoel van verbondenheid met elkaar te vergroten. Door in onszelf een zuiver beeld vast te houden en naar buiten te brengen. En dat is wat we doen met onze kennisgevingen. 

In onze telegramgroep beweerde iemand dat het systeem de blanco stemmen misbruikt.

Het is zinloos om te speculeren op misbruik van de stemmen of hoe de stemmen gebruikt worden. Feit is dat ze misbruik plegen aan de lopende band, de boel manipuleren waar ze kunnen en dat ze hiermee weg kunnen op grond van het feit dat ze handelen vanuit bestuursrecht dat een fictie is (fictie is iets wat onwaar is voor waar en echt aannemen) en de immuniteit die ze zich toekennen vanuit  hun fictie. En dit doen ze voor ons goed, in naam van ons allen, het sociaal belang (wat dit ook moge wezen). En daarom is volgens hun het individu als lichaam (handels-vorm) ondergeschikt aan het bestuur dat zij als gemeenschappelijke factor voor de lichamen zien. Aan elke mens om de geestelijk essentie in zich te erkennen en die geest in zich super sterk te maken.  

Gezag & bestuur, is per definitie een fictie want elk menselijke lichaam wordt al bestuurd door het geestelijk wezen, en is uniek en authentiek lichaam/expressie van de geest. Dankzij dat geestelijk wezen kan de mens bewust zijn, denken, spreken, scheppen en fysiek handelen. Het is ook dat geestelijk wezen dat elke mens met elkaar gemeenschappelijk heeft. Daardoor is elke mens gelijk in recht en waardigheid geboren en wordt geacht in broederschap op te treden/verenigen en samen te leven; (Ook erkent in het UVRM)  Het is een natuurlijk en spontaan gegeven dat het gelijke elkaar aantrekt, daarom sluit je spontaan en uit vrije wil aan daar waar je gelijkgestemden bent en als de gelijke stemming/visie verdwijnt laat je los en ga je aansluiten bij een andere groep die aansluit bij je evolutie.

Wat is het probleem?

De geest in de mens kan zwak zijn (nooit het vlees) omdat die mens weigert te erkennen in de eerste plaats geest te zijn en in de 2de plaats een fysiek lichaam want ons lichaam is ATLIJD ondergeschikt aan onze geest. De mens die wil erkennen dat hij geest is, moet dan ook erkennen dat die ander ook geest is en als dat echt doordringt dan begrijp je waarom je een ander levend wezen geen kwaad mag berokkenen of dwingen en dan wil je dat ook niet meer. Dan begrijp je waarom broederschap het allerbelangrijkste is en waarom het eigen gewin en enig voordeel zo schadelijk is.

Zolang de mens gelooft: ik ben een functie, ik ben een naam, ik ben een lichaam, schept hij problemen, omdat hij/zij blind is voor haar essentie: het geestelijk wezen en onze belangrijkste gemeenschap;  Pas als de mens aanvaard: ik ben de geest en daarmee macht, zal de mens zich leren bewust te worden van zijn impact op de ander en er ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Nu denkt de mens: ik ben ambtenaar/politieker, trekt zich geen fluit aan van de gevolgen van zijn/haar daden want als ambtenaar/ politieker / bediende neem je geen verantwoordelijkheid maar voor je blindelings bevelen uit met je verstand en geweten op nul dus toetsing aan de geest/erkenning van de geest en haar wet is dan onmogelijk.

Is het systeem fout, het probleem? Nee, het is de mens die haar essentie afwijst en zich daarmee automatisch bezondigt aan machtsmisbruik = alle mogelijke vormen van dwang, persoonlijke claims. Zo creëert de mens een schaduwlaag = fictie, waarin je dan een rol speelt, geloofd dat je die rol bent, geen mens meer en dat de macht bij je rol ligt ipv bij de geest in je, je psychische kracht; Vb immuniteit is pure fictie het geloof dat je niet aansprakelijk gesteld worden voor machtsmisbruik & terreur op grond van bestuurs/bedrijfsregels, ondanks dat die tegen de geest van de wet ingaan = terreur, dwang, aanslag, belastingen, aanklacht. Voor hun geen vuiltje aan de lucht, ze geloven dat ze goed doen, behoorlijk handelen en dat hun zieltje onbevlekt blijft dankzij de fictie die hun dat dwingend recht verleent; Ik wens hun succes met hun karma.

Bovendien geloofd hij die voor ambtenaar speelt, dat ze plots dwingend gezag dragen en meer recht hebben omdat ze tot een vereniging/bedrijf behoren. Dat moet wel fictie zijn want enkel de mens is als geestelijk wezen gelijk in recht en waardigheid geboren, vrij om te handelen vanuit verstand, geweten en de geest van broederschap (dat begrijpen ze zelfs binnen de legale wereld zie UVRM). Conclusie: Je kan dus maar een goed ambtenaar/politieker/ bediende (burger) zijn,  zijn als je getuigenis geeft van compleet gebrek aan verstand / geweten en geest van broederschap, handelt als een tiran en dictator want je voert enkel bedrijfsregels uit en wals als een oorlogstank over alles wat buiten die regel valt.

Je merkt dat zolang de mens handelt vanuit fictie, vanuit zelfafwijzing meer bepaald de afwijzing van je essentie, is er kolder, machtsmisbruik, terreur, verstoorde geest, onrust ……… om het in bijbels termen te vatten dans je met de duivel, verkoop je je ziel aan de duivel, leef je in de schaduw ipv in het licht.

Wat wij met onze groep willen: is recht doen aan de geestelijke essentie, het in eer herstellen van de geest van de wet, het privaatrecht en natuurrecht zuiver en onaantastbaar boven het bestuursrecht, altijd 100% aansprakelijkheid en geen beperking meer van de aansprakelijkheid via een bestuurs/bedrijfsvorm of immuniteit, geen rechtsmonopoly meer door de juridische gemeenschap want het recht behoort elke mens toe; Hoe meer regels hoe meer machtsmisbruik, het is de fictie die voor problemen zorgt, de realiteit is eenvoudig.

In juli en augustus zijn er workshops in belgie en nederland die intunen op de geest van de wet, het begrijpen van natural law, het versterken van je geest. heb je zelf een grote ruimte te beschikking om een workshop te organiseren, wil je een workshop bij jou organiseren,  kan je ons dat laten weten: admin@levende-gemeenschap.eu;  Wil je op de hoogste gehouden worden mail dan ook naar admin met in de titel: 2024 agenda. Ik hoop de agenda volgende week online te hebben; Maar je kan al eens stilstaan bij het volgende: je krijgt van het leven weer wat je er zelf insteekt. Leg dus nooit de schuld buiten jezelf.

Beslis zelf in alle vrijheid wat je met je stem doet zondag; Prettig weekend alvast

je lichaam is geen handelswaar: