“Het begon allemaal in 2009, toen drie collega’s, waaronder Heather Tucci-Jarraf, een bank-, handels- en financieel directeur, gedurende 2 jaar een onderzoek uitvoerden naar kredietfraude bij de Wereldbank. Hun rapport werd bekend als Treasury Finance AG: Final Bullet Report – Paradigma – Een rapport over corruptie bij banken, justitie en overheid “

Tijdens een tweejarig onderzoek door The One People’s Public Trust (OPPT), werd ontdekt hoe groot de banken en overheidsfraude is en via welk systeem zij elke burger in slavernij vastzetten. En dit sedert vele decennia.

OPPT’s eindrapport concludeerde dat een systeem van opzettelijke schuldslavernij en dat het bestaande systeem niet kon worden hersteld waardoor een nieuw juridisch landschap moest worden gecreëerd om de mensen op aarde te bevrijden van de schuldenlast.  (Rapport) 

OPPT’s gebruikte hetzelfde concept/juridische proces dat de banken, bedrijven en bedrijfsoverheden altijd hebben gebruikt via ‘Uitsluiting’ van nietsvermoedende individuen ook wel de UCC = de uniform commercial code. Gedurende 2011,2012 en 2013 heeft de OPPT gebruikgemaakt van de UCC om een aantal verklaringen te registeren. De banken en bedrijfsoverheidsinstanties kregen ruimschoots de tijd en gelegenheid om de deponeringen (registraties) te weerleggen, wat niet gebeurd is. De UCC registraties zijn helaas maar 5 jaar geldig dus nu verlopen. Heel veel groepen verwarren of koppelen  op de één of andere manier deze zogenaamde in beslagname van de OPPT & vrijgave van alle leningen aan de motu proprio van de paus in 2013. Je vind deze hier. De macht van banken en zogenaamde overheden is vandaag nog intact.  Wat OPPT wel mooi blootgelegd heeft is dat ons macht inderdaad ligt in het feit dat er een verschil is tussen de standing mens en de burgerlijke positie van je persoon. De maxime of law (grondslag van wet) zegt : “Consensus facit legem = wilsovereenkomst schept recht” Met andere woorden, zonder uw toestemming/wil, is er geen wet mogelijk.

intelligentie regeert de wereld en onwetendheid draagt de last!

Wat deed OPPT / One People’s Public Trust?

Op 25 december 2012 kondigde ze de inbeslagname aan van ’s werelds banken en “overheden”, gebaseerd op hun onderzoek naar de enorme fraude in het gehele systeem:
118067922-PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND

(See Declarations of facts and allegations of wrongdoing by banks and corporategovernments: http://i-uv.com/oppt-absolute/opptdeclaration-orders/
http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-press-releases/ and first Press Release (Feb4, 2013)
http://www.scribd.com/doc/140666918/Press-Release-One-People-s-Public-TrustForeclosure-on-Major-Corporations  in overeenstemming met de  global commercial law en vastgelegd via UCC filings registered by OPPT.

Wat had OPPT vastgelegd ?

De OPPT hebben wettelijk en legaal via UCC registraties volgende bekrachtigend, lastens  werelds Banken en “Overheden”:
1. dat zij door misleidende handelingen en praktijken voor honderden jaren van de bevolking gestolen hebben, en
2. dat er niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper in staat 

De banken en overheden kregen de gelegenheid om beide verklaringen te weerleggen, wat ze niet konden en 
daarom niet gedaan hebbe (Zie Feitenverklaringen en aantijgingen van wangedrag door banken en bedrijven
regeringen: Declaration-and-Order-Arrest-Order-Against-the-Slavery-System-One-People-s-Public-Trust) 
Als gevolg hierop heeft OPPT in 2012 hun eerste de afscherming van 's werelds banken en bedrijfsoverheden  
Openbare aankondiging OPPT-Official-Announcement en eerste persbericht (feb 4, 2013) in overeenstemming 
met de  wereldwijde handelswetgeving vastgesteld door de DWU-deponeringen geregistreerd door OPPT. = 
die bleven echter zonder gevolg.

Hier zijn twee fragmenten:
           – Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012) “…That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, “STATE of …”, Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; …”  Overheidshandvesten geannuleerd: (Zie: FEITENVERKLARING: UCC Doc # 2012127914 28 november 2012) “… Dat alle CHARTERS, inclusief de federale regering van de Verenigde Staten, VERENIGDE STATEN,” STATE of … “, alle afkortingen, afgeleide namen of andere juridische, financiële of bestuurlijke vormen, alle internationale equivalenten, inclusief alle KANTOREN, inclusief alle OFFICIEREN, OPENBARE DIENSTEN, UITVOERENDE ORDERS, VERDRAGEN, GRONDWETTEN, LIDMAATSCHAP, HANDELINGEN , en alle andere contracten en overeenkomsten die op grond daarvan zijn gemaakt en daardoor nu nietig, waardeloos of anderszins geannuleerd, onweerlegbaar;

           Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012 Bijlage-a-UCC-Financing-Statement-BIS-UCC-Doc-2012114776-Oct-24-2012) “Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …commandeering lawful value by unlawful representation…”    Aangegeven en bevolen onherroepelijk geannuleerd; alle charters voor Bank of International Settlements. (BIS) leden daarvan en daarvan met inbegrip van alle begunstigden, met inbegrip van alle vormen van bezit van lichamen, operationeel, waaraan particuliere geldsystemen  zich schuldig maken, exploiteren, ondersteunen en aanmoedigen, uitgifte, inning, rechtshandhavingssystemen, exploitatie van SLAVERNISSYSTEMEN … . ”Zie: FEITENVERKLARING: UCC Doc # 2012127914 – 28 november 2012

Bevel ( verordening ) om te Staken en te Stoppen
DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074 van 9 september 2012, naar behoren bestendigd en bekrachtigd door COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 en TRUE BILL UCC 

Doc. No.UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012 Bijlage-a-UCC-Financing-Statement-BIS-UCC-Doc-2012114776-Oct-24-2012 welke verklaart: Volunteers within the military … “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, …”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS…”
“…all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full personal liability…”

Vrijwilligers binnen het leger … “om te arresteren en in hechtenis te nemen, in welke staat ze zich ook bevinden, hun agenten, officieren en andere actoren, ongeacht hun domicilie naar keuze, die particuliere geldstelsels bezitten, exploiteren, ondersteunen en aanmoedigen, incasso, wetshandhavingssystemen, exploitatie van SLAVERNIJSYSTEMEN tegen de verschillende staatsburgers, … “, en” Neem alle particuliere geldsystemen terug, opsporing, overdracht, uitgifte, inning, wetshandhavingssystemen die SLAVERNIJSYSTEMEN gebruiken … ”
“… alle wezens van de scheppr zullen onmiddellijk alle hierin geïdentificeerde Public Servants helpen, om deze ORDER te implementeren, beschermen, behouden en voltooien met alle middelen van de  schepper en gemaakt zoals hierin vermeld, door, met en onder uw volledige persoonlijke aansprakelijkheid. … “

Zoek de document-nummers ingeschreven bij het Washington DC UCC Register: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/

Hun bedoeling was om alle mensen vrij te maken van schulden en slavernij

Refer: UCC 2013032035-UCC-DOC-2013032035-Eternal-Essence-filing (1)

De laatste indiening van de OPPT vond plaats op 18 maart 2013. Dit document beëindigde alle resterende door mensen gemaakte entiteiten (rechtpersoonlijkheden) en bracht alle mensen van deze planeet terug naar absolute vrijheid. In dit document wordt naar de schepper verwezen als “absolute essentie” en naar alle creaties die mensen worden genoemd als “absolute essentie belichaamd”.

            Artikel VI stelt … “Ik verifieer naar behoren, met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, door VERKLARING VAN ORDER, dat de eeuwige essentie transparant wordt gemaakt en bekend wordt gemaakt door het DO’en van elke belichaming van de eeuwige essentie in het universum van de eeuwige essentie, IS vrij en vrij van schulden, onweerlegbaar. ” Dit betekent dat ER GEEN SCHULD IS. Je hebt geen schulden … Niemand heeft schulden … het is gedaan. Denk hierbij aan uw hypotheek, creditcard en auto- of studielening. Er is gewoon GEEN SCHULD MEER.  De  engelse orginele tekst: The final filing of the OPPT occurred on March 18, 2013. This document terminated all remaining man-made entities and returned all people of this planet to absolute freedom. In this document the creator is referred to as “absolute essence” and all creations people are referred to as “absolute essence embodied”. Article VI states…”I duly verify, with full responsibility and liability, by DECLARATION OFORDER, that eternal essence IS made transparent and known by the DO’ing of any and all embodiment of eternal essence in eternal essence’s universe, IS free and free of debt, unrebutted.” This means THERE IS NO DEBT. You have no debt… No one has debt… it is done. This includes your mortgage, credit card and car or student loan. There is simply NO MORE DEBT.

           Zij stellen dat als je nog een zogenaamde “schuld” hebt aan een” inbeslaggenomen entiteit”? bijv. een hypotheek, creditcard, auto-lening? OPPT heeft beslag gelegd op deze hiërarchie. Niemand staat tussen jou en jouw Bron/Schepper … zelfs de “Overheid” niet.
Vanwege het bestaan van het Bevel om te Staken en te Stoppen, ben je vrij om Bepalingen en Voorwaarden aan te bieden aan individuen die handelen in de naam van voormalige ( in beslag genomen ) Banken en “Overheden”, door hen een Courtesy Notice ( Bericht ter Kennisgeving ) aan te bieden.

Wat betekent dit voor Banken en “Overheden”?

Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit zonder vangnet van een bedrijf en met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij ondernemen, beschermd en bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het heersende recht vastgelegd in de OPPT UCC Registraties. (Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593) 140658149-Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing.
Mocht een individu proberen om namens een inbeslaggenomen Bank of “Overheid” een ander individu schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hier beschreven, volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van een Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ).

Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice )
Het Bericht ter Kennisgeving bevat de informatie uit deze flyer en biedt Bepalingen en Voorwaarden aan voor toekomstige handelingen. In aanmerking genomen dat Banken en “Overheden” wereldwijd in beslag genomen zijn… zijn Aktes, Wetten, Statuten, Reglementen, Rechtbanken, Tribunalen, Decreten, enz. eveneens ongeldig, want zonder wettig contract – van individu tot individu, bestaat er geen instrument om dit af te dwingen.

Het Bericht ter Kennisgeving biedt ieder individu van een voormalige en inbeslaggenomen entiteit nieuwe Bepalingen en Voorwaarden en de methode om dit te accepteren is duidelijk beschreven. Individuen zijn anno  momenteel wereldwijd het Bericht ter Kennisgeving ( OPPT-Courtesy-Notice-Paper-Action-reformated_-USE-THIS-ONE) aan het downloaden en versturen, in de eerste twee dagen na de uitgave begin februari 2013 werd het 64.000 keer gedownload. Hier het doc via auto vertaling. OPPT-Courtesy-Notice-Paper- Nederlands vertaalt via deepl Maar als je kijkt bij documenten dan zal je daar alle door mij verwerkte documenten vinden. Voel je vrij om je eigen invulling te geven aan je documenten als je dit wenst.

Wat is de UCC – Waarop en op wie is het van toepassing?
De Uniform Commercial Code ( UCC ) is de “bijbel” van handel ( commercie ) en wordt wereldwijd gebruikt, maar soms vermomd ( verhuld ). UCC wordt niet in alle rechtenstudies geleerd dus het kan zijn dat sommige juristen, advocaten er niet van op de hoogte zijn,  omdat het gebruikt wordt bij hoog niveau bankieren en overheidsbedrijven. 

UCC-bronnen:

1. Executive Order 13037 d.d. 04 maart 1997 definieert mensen als kapitaal. Usa-Citizens-as-Property-of-the-Govt

2. UCC Doc # 0000000181425776 geregistreerd op 12 augustus 2011 bewijst verkoop van VS burgers in een transactie tussen het Federal Reserve Systeem en The United States Department of the Treasury 1789 voor $14.3 trillion. ( Zie bovenstaande link )
3. UCC Doc #2001059388 bewijst de methode die de Federal Reserve Bank van New York gebruikt om de onderpanden te verzekeren in grote banken over de wereld … waaronder roerend goed papieren, goederen en de ongeboren jongen van dieren. Zie: http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s

Zij die de UCC als irrelevant buiten de VS zien, beweren daarmee dat de voormalige financieringsmethode van de Federal Reserve Bank van New York geen waarde of betekenis heeft.

Gepaste Zorgvuldigheid
Aangezien de UCC gebruikt wordt in de hoogste niveaus van “overheden” en banken wereldwijd, is gepaste zorgvuldigheid een vereiste.
Als er een geschil, vergissing, fout, onjuistheid of misleiding geconstateerd wordt, maak ( en lever aan ) dan een passend geverifieerde beëdigde/gezworen VERKLARING TOT WEERLEGGING van de passend geverifieerde beëdigde/gezworen GEREGISTREERDE OPPT VERKLARING VAN FEITEN, punt voor punt, gespecificeerd en gedetailleerd, onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, op straffe van meineed onder de wet welke wordt onderschreven, dat hetgeen dat u beweert waar en accuraat is, ondertekend met uw natte inkt handtekening. Tot op dit moment is er geen weerlegging geregistreerd.

Landen en overheid

Zijn maar bedrijven, genoteerd op de USA Stock Exchange en Dun & Bradstreet Ga naar http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html en zoek naar uw land onder ‘Meer opties’ met behulp van 8888 (Buitenlandse overheid) of 8880 (American Depositary Receipts) als de SIC-code. Daar kunt u uw land onderzoeken als geregistreerd bedrijf op de Amerikaanse beurs. U kunt zelfs het jaarverslag van uw land bekijken. Ga naar deze lijst met Duns-nummers voor Amerikaanse bedrijfsoverheden en u kunt veel Amerikaanse federale, staats- en lokale overheden zien die worden vermeld met hun bedrijfsidentificatienummer Dun en Bradstreet.

Verder Onderzoek
Radio shows:
http://oppt-in.com/media/
http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/
Alle Mensen Vrij van Schuld Verklaard (Refer Notice of Declaration of Absolute Truth UCC 2013032035-UCC-DOC-2013032035-Eternal-Essence-filing (1))

PublicNoticeFORECLOSURE

BRONNEN OPPT

One People’s Public Trust Lawfully Forecloses Corporations, Banks and Governments for Operating Slavery and Private Money Systems

Corporations Masquerading as Government in Australia & World Wide

Corporations Masquerading as Government (Part II): Which “Government” Can We Trust?

The One Peoples Public Trust – A Roundtable Discussion

Ten Things That Every American Should Know About The Federal Reserve

Failing Economies Take Note: Iceland’s Silent Revolution May Hold the Solution to Financial Woes

Radical Forgiveness

COURTESY NOTICE  is an offer to contract, sent by you to an individual in a bank or government. It is sent in response to a letter of demand, a threat of action, a summons, or other unlawful demand, detention or arrest – some tangible thing that is causing you harm. 

Judge Dale: The Great American Adventure. Secrets of America   INCLUDES THE ALL IMPORTANT ‘MUST READ’, The Bankruptcy of America – 1933 ON PAGE 36

History of Banking

Modern Money Mechanics

ICIJ Database Cracks Open Secret World. The International Consortium of Investigative Journalists today releases an interactive database that helps crack open the historically impenetrable world of offshore tax havens.