Dit moet zorgen voor meer transparantie.De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn voor 
de regulering van beleggingsdiensten en gereglementeerde markten. De herziening van de richtlijn MiFID en de 
introductie van de Europese verordening Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) worden samen met een groot
pakket aan lagere regelgeving aangeduid als MiFID II. Met MiFID II wordt beoogd de Europese financiële markten transparanter 
te maken en beleggers beter te beschermen. Alle financiële instellingen moeten de MiFID II volgen willen ze beleggings-
producten aanbieden. 
Fiduciaire verantwoordelijkheid: wat is dat

Feit dat er een Europese regelgeving als MIFID II op nodig is, zegt veel over de manier waarop de sector omgaat met eerlijkheid en fiduciaire verantwoordelijkheid. Men poogde deze term onder het tapijt te vegen vandaar dat de EU tussenkwam. 

Fiduciaire verantwoordelijkheid is de verplichting tot eerlijk en verantwoord handelen in het (financiële) belang van de andere persoon. Dit is wat wij verwachten van een bank maar niet krijgen. 

Eerlijk en verantwoord handelen in het belang van de andere persoon.

Elk woord telt in deze definitie. Als ik handel met een fiduciaire verantwoordelijkheid, dan doe ik in de eerste plaats wat goed is voor het belang van mijn klant. Als mijn klant vooruit gaat, dan ben ik als dienstverlener ook tevreden, dan word ik daar ook beter van. Ik doe dit ook op een eerlijke en verantwoorde manier. Met andere woorden: in volledige transparantie zeg ik wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Bovendien doe ik dit zonder onverantwoorde risico’s te nemen. Ik handel met een veiligheidsmarge want uiteindelijk neem ik een verantwoordelijkheid over middelen die mij niet toebehoren, het vermogen van mijn klant.

Dit zou de bedoeling moeten zijn van vermogensbeheer: transparant, eerlijk en met enig doel het vermogen van de klant op een structurele manier te laten aangroeien. Zonder buitensporige risico’s, zonder verborgen kosten en op basis van een win-win verhouding.

Wat is MiFID 2?

In november 2007 trad in alle lidstaten van de Europese Unie de richtlijn MiFID in werking. MiFID verving de Investment Services Directive (ISD) uit 1993. In Nederland is de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) grotendeels geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, zoals het Bgfo. Omdat uit een in 2010 uitgevoerde evaluatie bleek dat er een aantal tekortkomingen waren, onder meer op het gebied van transparantie en vanwege technologische ontwikkelingen, is de richtlijn herzien en vervangen door MiFID II. De principes van MiFID I zijn onder MiFID II behouden, maar ze zijn op een aantal punten verder aangescherpt.

De bescherming van de beleggers neemt toe door de aangescherpte en nieuwe regelgeving. Zo moeten beleggingsondernemingen meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun advies.

Wat is het doel van de MiFID II richtlijn?

MiFID II moet ervoor zorgen dat de financiële markten beter functioneren door ze efficiënter, stabieler en transparanter te maken. De bescherming van de beleggers staat in de MiFID II centraal. Eén van de vereisten binnen deze regelgeving is dat financiële instellingen hun dienstverlening uitvoerig moeten documenteren en deze informatie aan hun klanten ter beschikking moeten stellen. Met de invoering van MIFID II moet ieder investeringsproduct worden getoetst, goedgekeurd en toegeschreven aan een bepaalde markt, voordat het in de markt mag worden uitgerold.

Wat is de reikwijdte van MiFID 2?

Markets in Financial Instruments Directive II reguleert de handel in financiële instrumenten. De richtlijn en verordening omvatten regels voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten. Ook zijn er regels voor het exploiteren van handelsplatformen, zoals effectenbeurzen. De herziene regels dekken vrijwel alle aspecten van de handel in financiële instrumenten binnen de Europese Unie en gelden voor alle partijen die zich bezighouden met beleggingsdiensten en -activiteiten, van banken en vermogensbeheerders tot beurzen en handelsplatformen.

Hoe is MiFID II opgebouwd?

MiFID 2 heeft een gelaagde structuur. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de richtlijn MiFID 2 en de verordening MiFIR, de zogenaamde ‘level 1 regelgeving’. De verordening heeft een rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie, terwijl de richtlijn door elke lidstaat geïmplementeerd moet worden in de nationale wetgeving. Een groot deel van de onderwerpen is nader uitgewerkt in de zogenaamde gedelegeerde handelingen, de ‘level 2 regelgeving’. Dit betreft nog eens ongeveer 50 verordeningen en een gedelegeerde richtlijn. Daarnaast heeft de Europese autoriteit voor de effectenmarkten ESMA diverse richtsnoeren en verschillende Q&A’s uitgevaardigd, de ‘level 3 regelgeving’. Het gehele pakket aan regelgeving maakt het erg complex om een volledig en juist beeld te hebben van de toepasselijke regels en daarmee om aan de gestelde eisen te voldoen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen onder MiFID II?

De MiFID II richtlijn bevat belangrijke wijzigingen ten aanzien van de transparantie van kapitaalmarkten en de bescherming van beleggers. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels ten aanzien van kostentransparantie, beleggingsadvies en vakbekwaamheid van personeel met klantcontact. Ook is de best execution-verplichting uitgebreid en aangescherpt. Ten aanzien van de marktstructuur en transparantie van financiële markten is onder meer de vergunningplicht voor handelaren voor eigen rekening uitgebreid en voorziet MiFID II in een nieuw handelsplatform, de Organised Trading Facility (OTF). Ook wordt de transactierapportage aan toezichthouders uitgebreid en dient iedere klant die een rechtspersoonlijkheid heeft over een Legal Entity Identifier (LEI) te beschikken wanneer voor of door de klant transacties worden uitgevoerd op de beurs.

Met Ruler kunt u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijzigingen in MFID II, of andere relevante normen, vanaf het moment dat het is aangekondigd. Zo bent u altijd vroegtijdig voorbereid op wat er gaat veranderen.

Wie houdt toezicht op MiFID II?

In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de naleving van MiFID 2. De nieuwe regelgeving is volgens de toezichthouder ‘veelomvattend en complex’. Zo zijn er een aantal valkuilen voor partijen die onder de werking van MiFID II vallen. De AFM besteed met name in haar toezicht aandacht aan het beschermen van beleggers en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten. Ten aanzien van beleggersbescherming zijn kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van het MiFID II-toezicht zijn. Op het gebied van kapitaalmarkten kijkt de toezichthouder met name kijken naar transparantie van de markt, transactierapportages en regelgeving op het gebied van een ordelijke marktstructuur.

Voor belgie is dat https://www.fsma.be/nl/mifid-ii