BEGINSELEN VAN EUROPEES OVEREENKOMSTENRECHT

Artikel 1:101: Toepassing van de Beginselen

(1)       Deze Beginselen zijn bestemd om te worden toegepast als algemene regels van overeenkomstenrecht in de Europese Unie.

(2)       Zij vinden toepassing op een overeenkomst indien de partijen overeengekomen zijn ze in hun overeenkomst op te nemen of ze op hun overeenkomst toe te passen.

(3)       Zij kunnen worden toegepast indien de partijen :

(a)            zijn overeengekomen dat op hun overeenkomst “algemene rechtsbeginselen”, de “lex mercatoria” of dergelijke van toepassing zijn; of

(b)            geen rechtsstelsel noch rechtsregels hebben gekozen die op hun overeenkomst van toepassing zijn.

(4)       Deze Beginselen kunnen een oplossing bieden voor vragen waarvoor het toepasselijke rechtsstelsel of de toepasselijke rechtsregels deze niet bieden.

Artikel 1:102: Contractsvrijheid

(1)            Partijen zijn vrij een overeenkomst te sluiten en de inhoud daarvan te bepalen, onverminderd de eisen van de goede trouw (“redelijkheid en billijkheid”) en de dwingende bepalingen van deze Beginselen.

(2)            Partijen kunnen de toepassing van elk van deze beginselen uitsluiten, ervan afwijken, of de rechtsgevolgen ervan wijzigen, tenzij deze Beginselen anders bepalen.

Artikel 1:103: Dwingend recht

(1)       Indien het recht dat anders van toepassing zou zijn dit mogelijk maakt, kunnen de partijen de Beginselen kiezen als het recht dat van toepassing is op hun overeenkomst, zodat dwingende nationale bepalingen buiten toepassing blijven.

(2)            Niettemin moet gevolg worden gegeven aan die dwingende bepalingen van nationaal, supranationaal en internationaal recht, die krachtens de relevante bepalingen van internationaal privaatrecht van toepassing zijn ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht.

Artikel 1:104: Toepassing op vragen van toestemming

(1)      Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst van partijen om deze Beginselen aan te nemen of op te nemen, wordt door deze Beginselen beheerst.

(2)            Niettemin kan een partij zich erop beroepen dat zij krachtens het recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft, niet heeft toegestemd, indien het in de gegeven omstandigheden niet redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedraging overeenkomstig deze Beginselen te bepalen.

Artikel 1:105: Gewoonten en handelwijzen

(1)            Partijen zijn gebonden door elke gewoonte waarmee zij hebben ingestemd en door elke handelwijze die tussen hen gebruikelijk is.

(2)            Partijen zijn gebonden door een gewoonte die door personen in dezelfde toestand als zijzelf algemeen van toepassing wordt geacht, tenzij de toepassing van een dergelijke gewoonte onredelijk zou zijn.

BRON  NL

PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACTLAW

______________________________

NEDERLAND Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen Afdeling 4. Rechtsgevolgen van overeenkomsten

Artikel 248

1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 4:84

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.


Hier arrest eu ECLI:EU:C:2001:257 voor nederland omdat ze dit beding onvoldoende in haar nationale wet gestalte gaf