Zie artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek en artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 16 juni 2021 zoals gewijzigd.
Als u een procedurestuk (verzoekschriften op tegenspraak, gezamenlijke verzoekschriften, verzoekschriften tot hoger beroep,
eenzijdige verzoekschriften en proceshandelingen gericht aan de rechter in de loop van de procedure, conclusies, memories en
stukken, alsmede de begeleidende brieven bij de conclusies, memories en stukken in de zin van artikel 736 en volgende Gerechtelijk
Wetboek) wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat elektronisch, op wettelijk geregelde wijze, en gratis
via het beveiligde e-Deposit systeem: (gratis via de link: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login of, voor
advocaten, via DP-A.
1 Om een nieuwe zaak in te leiden
Het volstaat om dit verzoekschrift via e-Deposit neer te leggen met nummer:
– 1970/AG/70 (voor de afdeling Gent) of
– 1970/AR/70 (voor de afdeling Brugge) met vermelding “brief”.
U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft
gekregen. De rolnummers 1970/AG/70 en 1970/AR/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via edeposit neer te leggen.
De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling
van het bedrag verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze
betaling vrijgesteld is. Met vermelding onder de mededeling van de naam van de partijen én het rolnummer van het
vonnis, dient dit bedrag te worden overgeschreven op het rekeningnummer:
 wat de afdeling Gent betreft: BE59 6792 0085 0826
 wat de afdeling Brugge betreft: BE37 6792 0085 1028

2 Overige procedurestukken elektronisch neerleggen in een hangende zaak
Kies als categorie “documenten in een zaak”, uw hoedanigheid en vervolgens de actie “Documenten neerleggen”,
vervolgens kiest u de instantie en de locatie, doet opgave van rolnummer die in uw bezit is bv. 2020 AG 625 en maak uw
keuze in “Neerleggen van een”.
Via “bladeren” laadt u de bestanden (PDF-bestanden) op die u wenst neer te leggen.

3 Stukkenbundel
Sedert 20 maart 2021 wordt de inventaris van het stukkenbundel digitaal samengesteld op de website van edeposit.
D.w.z. dat de advocaat zijn inventaris van de stukkenbundel digitaal samenstelt op de e-Deposit website en de stukken
volgens inventaris afzonderlijk toevoegt. Deze mogelijkheid is een nieuwe belangrijke stap op weg naar een echt digitaal
dossier. In afwachting van het ogenblik dat ook DPA deze nieuwe mogelijkheden kan aanbieden verzoekt het arbeidshof
dan ook om de stukkenbundels enkel nog op deze nieuwe structurele wijze elektronisch neer te leggen via de website
van e-Deposit.

mocht deze regel veranderd zijn laat het ons dan weten (versie 28/12/2023)

bron