Anti-corruption in EU legislation

Corruptiebestrijding in de EU-wetgeving
Een van de instrumenten om de inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding te ondersteunen, is te zorgen voor een gemeenschappelijke hoge norm voor wetgeving, hetzij specifiek inzake corruptie, hetzij door elementen van corruptiebestrijding op te nemen in andere sectorale wetgeving. De Unie heeft een algemeen recht om op te treden op het gebied van corruptiebestrijdingsbeleid, binnen de grenzen die zijn vastgesteld in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De EU moet met name zorgen voor een hoog niveau van veiligheid, onder meer door de voorkoming en bestrijding van criminaliteit en de onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen. In artikel 83 van het Verdrag wordt corruptie erkend als een “euro-misdaad”, en bijgevolg beschikt de EU over wetgevingsbevoegdheden om dit gebied te regelen.

Het specifieke acquis inzake corruptiebestrijding omvat de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EU of van de lidstaten betrokken zijn (1997) en het Kaderbesluit inzake corruptiebestrijding in de privésector (2003), dat zowel actieve als passieve omkoping strafbaar stelt.

De Europese wetgeving op andere gebieden, zoals de bestrijding van het witwassen van geld en overheidsopdrachten, bevat belangrijke anticorruptiebepalingen. Er zijn verdere maatregelen genomen of in behandeling om de transparantie te vergroten, bijvoorbeeld met betrekking tot economisch eigendom en transparantie van de vennootschapsbelasting, of de contacten tussen EU-besluitvormers en belangenvertegenwoordigers. De bestrijding van fraude en corruptieSearch for available translations of the preceding linkEN— risico’s bij de besteding van EU-middelen is ook een hoeksteen van ons anticorruptiebeleidskader, zoals blijkt uit de wetgevingswerkzaamheden voor de oprichting van een Europees Openbaar MinisterieSearch for available translations of the preceding linkEN– en de richtlijn betreffende de bescherming van de financiële belangenSearch for available translations of the preceding linkEN– van de EU. De Commissie heeft samen met het Parlement gewerkt aan een aantal wetgevingsinitiatieven die van belang zijn voor de bestrijding van corruptie.

Op het gebied van de ontneming van vermogensbestanddelenZoek naar beschikbare vertalingen van de vorige linkEN– heeft de Commissie in december 2016 een voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing goedgekeurd en zal zij verder onderzoeken of het mogelijk is confiscatie zonder veroordeling in te voeren.

—————

One tool to help anti-corruption efforts is ensuring a common high standard of legislation, either specifically on corruption, or incorporating anti-corruption elements in other sectoral legislation. The Union has a general right to act in the field of anti-corruption policies, within the limits established by the Treaty on the Functioning of the European Union. In particular, the EU should ensure a high level of security, including through the prevention and combating of crime and the approximation of criminal laws. In its Article 83, the Treaty recognises corruption as a ‘euro-crime’, therefore the EU holds legislating powers to regulate this area.

Specific anti-corruption acquis includes the 1997 Convention on fighting corruption involving officials of the EU or officials of Member StatesSearch for available translations of the preceding link and the 2003 Framework Decision on combating corruption in the private sectorSearch for available translations of the preceding link aims to criminalise both active and passive bribery.

European legislation in other areas such as anti-money launderingSearch for available translations of the preceding link and public procurement include important anti-corruption provisions. Further measures have been taken or are under discussion to increase transparency, for example, concerning beneficial ownership and corporate tax transparency, or the contacts between EU decision-makers and interest representatives. Work to fight fraud and corruptionSearch for available translations of the preceding link risks in the implementation of EU funds is also a corner stone of our anti-corruption policy framework, as the legislative work to establish a European Public Prosecutor’s OfficeSearch for available translations of the preceding link and the directive on the protection of the financial interestsSearch for available translations of the preceding link of the EU testify. The Commission has worked together with Parliament on a number of legislative initiatives of relevance in the fight against corruption.

In the field of asset recoverySearch for available translations of the preceding link, in December 2016 the Commission adopted a proposal for a Regulation on the mutual recognition of freezing orders and will further explore the possibility of introducing non-conviction based confiscation.