Dit komt uit een nederlandse bron. Belgie kan een andere invulling hebben

Noot 8 blz 18 Er is ook nog de betekenis ‘niet rechtsgeldig achten’, bijvoorbeeld bij ‘de gewraakte clausule’ van een contract.
Etymologisch gaat wraken waarschijnlijk terug op ‘wrak’ wat in het Middelnederlands ‘bedorven, ondeugdelijk’ betekende. Overigens kunnen ook getuigen en deskundigen worden gewraakt, maar daar gaan wij hier niet op in.
9 Het gaat om artikel 36-39 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het burgerlijke recht, artikel 512-515 Wetboek van Strafvordering voor het strafrecht en artikel 8:15-8:18 Algemene wet bestuursrecht voor het bestuursrecht. Er zijn afzonderlijke bepalingen voor verschoning. Zie verder hoofdstuk 2 van Giesen e.a. (2012).
10 In hoofdstuk 2 gaan wij dieper in op welke specifieke feiten en omstandigheden een reden voor een wrakingsverzoek opleveren en welke daadwerkelijk tot een gegronde wraking van een rechter leiden

zie blz 20

Wraking in het licht van procedurele rechtvaardigheid
Wraking als empirisch gegeven dat juridisch is genormeerd, kan goed begrepen en geanalyseerd worden met behulp van enkele begrippen uit het theoretisch kader van procedurele rechtvaardigheid. Dit kader is ontwikkeld in de sociale wetenschappen, in het bijzonder de
sociale psychologie. Uit een reeks van voornamelijk kwantitatieve onderzoeken naar de ervaren rechtvaardigheid van procedures blijkt
dat waarden als onpartijdigheid, het in acht nemen van hoor en wederhoor en het respect tonen voor de verhalen van de afzonderlijkedeelnemers van belang zijn voor de vraag of mensen bereid zijn om zich neer te leggen bij een voor hen negatieve beslissing. Acceptatie van negatieve beslissingen blijkt groter te zijn als mensen het gevoel hebben dat de procedure rechtvaardig was. Tyler is samen met Lind, Thibaut en Walker een van de grondleggers van het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid (Thibault & Walker 1975; Lind & Tyler 1988).

In een recent artikel vat Tyler de empirisch gefundeerde inzichten samen in vier punten (Tyler 2007: 30-31).

1. In de eerste plaats komt het aan op ruimte voor ‘voice’: ‘Having an opportunity to voice their perspective has a positive effect upon people’s experience with the legal system irrespective of their outcome, as long as they feel that the authority sincerely considered their arguments before making their decision.’

2. In de tweede plaats is onpartijdigheid of neutraliteit onontbeerlijk: ‘People bring their disputes to the court because they view judges as neutral, principled decision makers who make decisions based upon rules and not personal opinions and who apply legal rules consistently across people and over cases. To emphasize this aspect of the court experience, judges should be transparent and open about how the rules are being applied and how decisions are being made.’

3. Zeker zo belangrijk is de derde dimensie: het werkelijk tonen van respect. ‘Respect for people and their rights affirm to people that they are viewed as important and valuable, and are included within the rights and protections that form one aspect of the connection that people have to government and law.’

4. Ten slotte is de persoon van de beslisser van belang: ‘The key elements in this evaluation involve issues of sincerity and caring. People infer whether they feel that court personnel, such as judges, are listening to and considering their views; are being honest and open about the basis for their actions; are trying to do what is right for everyone involved; and are acting in the interests of the parties, not out of personal prejudices.’

Kort gezegd zijn de vier belangrijkste onderdelen voor het ervaren van rechtvaardigheid door betrokkenen in een procedure: 1. dat ze hun verhaal hebben kunnen doen; 2. dat de beslisser neutraal is; 3. dat hen respect is getoond; 4. dat de persoon van de beslisser eerlijk en oprecht is. Uiteraard is het niet zo dat als de procedure maar rechtvaardig wordt bevonden, partijen zich dan zonder morren neerleggen bij welke beslissing dan ook. De belangrijkste factor die bepaalt of mensen met een beslissing tevreden zijn, is de uitkomst (Van Velthoven 2011). Is deze gunstig dan is men tevreden, is deze ongunstig dan is men niet tevreden. De theorie van procedurele rechtvaardigheid voorspelt

bron