De noodzakelijke wilsovereenstemming wordt traditioneel in termen van aanbod en aanvaarding bekeken.

Volgens het Hof van Cassatie is een aanbod een vast en precies voorstel tot contracteren waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst onontbeerlijke elementen voorhanden zijn, zodat de andere partij enkel nog hoeft te aanvaarden opdat de overeenkomst ontstaat. S. VAN LOOCK, “De totstandkoming van overeenkomsten en de aanvaarding van substantiële elementen” (noot onder Rb. Gent 10 januari 2012), T.Not. 2015, 404 De feitenrechter beslist soeverein over de volledigheid van het aanbod.

Het aanbod bestaat uit een subjectief en objectief constitutioneel bestanddeel. Het subjectieve bestanddeel omhelst de duidelijke bedoeling van de aanbieder om een juridisch afdwingbare overeenkomst te laten ontstaan. Het laten weten dat men geïnteresseerd is in het aankopen van het goed is geen aanbod, maar slechts een uitnodiging tot onderhandelen. Het objectieve bestanddeel houdt in dat het aanbod voldoende precies en volledig moet zijn met betrekking tot de noodzakelijke inhoudelijke elementen van de overeenkomst. Cass. 23 september 1969, Arr.Cass. 1970, 84, Pas. 1970, I, 73, noot, RW 1969-70, 713.  Met die noodzakelijke inhoudelijke elementen bedoelt men de specificering van prijs en goed, alsook eventueel de substantiële elementen Door de aanvaarding van het aanbod komt de koopovereenkomst tot stand. De aanvaarding
is de wilsuiting waarbij de bestemmeling van een aanbod dat aanbod geheel en onvoorwaardelijk aanvaardt en bijgevolg zijn goedkeuring uitdrukt met het tot stand komen van de overeenkomst volgens de bewoordingen en de voorwaarden van het aanbod. De aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren.  Opnieuw kunnen we hieruit een subjectief en objectief element afleiden: de koper moet de intentie hebben om te aanvaarden en gebonden te zijn alsook moet zij alle essentiële en substantiële elementen aanvaarden. Er zijn ook hier geen (vorm)vereisten voor de aanvaarding, behalve dat deze tijdig dient te gebeuren.
bron