Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat een  onderneming een geschil heeft met een buitenlandse partij. Misschien betaalt de Spaanse wederpartij uw facturen niet of bestaat er discussie over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met een partij in Bulgarije. In het uiterste geval kan een dergelijk geschil tot een gerechtelijke procedure leiden. De buitenlandse wederpartij moet dan in de meeste gevallen gedagvaard worden. Omdat het hier een niet-Nederlandse wederpartij betreft, gelden andere regels met betrekking tot de betekening van dagvaardingen dan in het geval dat beide partijen Nederlands zouden zijn. In dit blog zal daarom worden stil gestaan bij de vraag hoe een dagvaarding betekend dient te worden aan een buitenlandse wederpartij binnen de EU.

Betekeningsverordening

Voor grensoverschrijdende situaties waarin betekening van een dagvaarding dient plaats te vinden, heeft de EU de zogenaamde Betekeningsverordening in het leven geroepen. Deze Verordening wordt per 1 juli 2022 vervangen door de herschikte Betekeningsverordening (BetVo-III). Op grond van BetVo-III kan betekening in het buitenland op drie manieren plaatsvinden, welke hieronder zullen worden besproken.

I.             De verzendende instantie stuurt het exploot naar de ontvangende instantie

De Verordening spreekt van verzendende en ontvangende instanties. De Europese lidstaten mogen zelf bepalen welke instanties dit zijn. In Nederland is de deurwaarder op grond van art. 56 lid 2 Rv aangewezen als verzendende instantie (maar in andere landen kan het bijvoorbeeld ook de rechtbank zijn).

De Nederlandse deurwaarder stuurt een afschrift van het exploot naar de ontvangende instantie in de andere lidstaat (art. 3 BetVo-III). Het exploot moet worden vertaald naar de taal van het land van ontvangst. Als het exploot dus moet worden verzonden naar een schuldenaar in Zweden, moet een Zweedse vertaling worden bijgevoegd. Het is zeer belangrijk om dit te doen, want de schuldenaar kan weigeren het stuk te aanvaarden indien het niet is opgesteld in een voor hem begrijpelijke taal (art. 12 lid 1 BetVo-III).

Als alle stukken zijn opgesteld, worden ze gestuurd naar de ontvangende instantie in het buitenland. Het is de verantwoordelijkheid van deze instantie om het stuk te betekenen conform de regels van het land. Dus de Zweedse ontvangende instantie betekent het stuk volgens de Zweedse regels inzake betekening (art. 11 lid 1 BetVo-III). De datum van betekening is het moment wanneer naar Zweeds recht is betekend (art. 13 lid 1 BetVo-III).

II.            Aangetekende brief naar gedaagde

Een tweede mogelijkheid om te betekenen is te vinden in art. 18 BetVo-III jo. Art. 56 lid 3 Rv. De Nederlandse deurwaarder zendt het stuk dan per post rechtstreeks naar de schuldenaar in het buitenland. Er moet dan wel een bekende verblijfsplaats zijn. Het exploot wordt dan vergezeld van een aangetekende brief gestuurd naar de schuldenaar. Als het exploot aan de schuldenaar is betekend, krijgt de deurwaarder een ontvangstbevestiging.

III.          Eiser zoekt zelf instantie in Spanje

Tot nu toe zagen we dat enkel de deurwaarder de eerste stap tot betekening zette. Dit hoeft echter niet altijd. U heeft ook de mogelijkheid om zelf een bevoegde instantie in Spanje te vinden die de betekening voor u doet (art. 20 BetVo-III). Het is dan wel een vereiste dat de vordering op uw wederpartij niet hoger dan € 25.000,- mag zijn. Dit scheelt weer deurwaarderskosten in Nederland, wat ons tot het volgende onderwerp brengt: de kosten.

Kosten

U zult zich misschien afvragen met welke kosten u zich geconfronteerd kunt zien worden bij het betekenen van een dagvaarding in het buitenland. Ook hier geeft BetVo-III antwoord op. U bent als aanvrager gehouden de kosten te betalen, veroorzaakt door bijstand door de deurwaarder (art. 15 lid 2 (a) BetVo-III). Ook wanneer er sprake is van een bijzonder vorm van betekening of kennisgeving, draagt u die kosten (art. 15 lid 2 (b) BetVo-III). Tot slot bent u verplicht de kosten te dragen voor vertaling van de stukken (art. 9 lid 2 BetVo-III). Hierbij verdient opmerking dat u deze kosten (deels) terug kunt krijgen indien u de procedure wint.

Dagvaarding betekend, maar naar welke rechter stap ik?

Als de dagvaarding is betekend, bent u er nog niet. De volgende stap is om na te gaan welke rechter bevoegd is om van uw geschil kennis te nemen. Dit is een kwestie van internationale rechtsmacht, en de EU heeft ook hiervoor een verordening in het leven geroepen: te weten Brussel I-bis.

De hoofdregel is te vinden in art. 4 Brussel I-bis: de rechtbank van het land waar de verweerder woont is bevoegd. Dit lijkt in eerste instantie nogal ontmoedigend, maar Brussel I-bis bevat tal van uitzonderingen op deze regel. Zo zal bijvoorbeeld bij goederenrechtelijke vorderingen het gerecht van het land waar de onroerende zaak zich bevindt bevoegd zijn (art. 24 Brussel I-bis). Het is echter altijd aan te raden om een forumkeuzebeding in de overeenkomst met uw wederpartij op te nemen. Hierin spreekt u af welke rechter bevoegd is om van eventuele geschillen kennis te nemen. De Verordening maakt deze optie mogelijk (art. 25 Brussel I-bis).

Conclusie via legale weg

Er bestaan dus drie mogelijkheden waarop u een dagvaarding in het buitenland kan (laten) betekenen. De Betekeningsverordening is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Als de dagvaarding is betekend, bepaalt Brussel I-bis welke rechter bevoegd is (tenzij een forumkeuzebeding in de overeenkomst is opgenomen).

bron

Wie zich wil manifesteren in private capaciteit en optreden volgens eigen recht (sui juris) weet wat te doen op grond van module 2: de rechtbank module