Op grond van 5 redenen:

  • we zijn energetische wezens en onze frequentie zit in ons bloed. Als wij bloed krijgen van anderen dan verandert dat onze frequentie en gedrag.
  • Op grond van de bijbel  Genesis 9:4: „Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.” Bloed is iets heel speciaals .
  • bloed is big business en totaal onnodig want er zijn 4 alternatieven waarmee je bloedtranfusie kan vermijden. Ik vind het totaal onkies en onrein, om ook maar iets van een ander in mijn lichaam op te nemen of iets van het menselijke lichaam te verhandelen. zie 1999 het bloedschandaal in frankrijk rond bloed, geld en aids. Drie voormalige Franse ministers moesten voor de rechter voor hun betrokkenheid bij het toedienen van bloed dat HIV-besmet was, waardoor vele mensen de dodelijke ziekte hebben opgelopen.
  • ik hou liever de controle in eigen handen ipv mijn lichaam een speelbal te laten zijn van op geld en macht beluste wezens
  • dokter geerd hammer heeft bewezen dat operaties in 85% van de gevallen onnodig is. Daarom is eerst advies nodig van iemand die in de germaanse geneeskunde specialiseerd is.

Weiger om behandeld te worden met bloedproducten zoals erytrocyten- en trombocytenconcentraten of plasma.

Ik ontdekte dat de jehova’s getuigen hebben hier heel wat ervaring mee hebben

Bloed

Het is normaal dat tijdens een hartoperatie een patiënt bloed verliest. Bloed bestaat voornamelijk uit vier belangrijke bestanddelen:

de rode bloedcellen, de witte bloedcellen, het bloedplasma en de bloedplaatjes. De vier bestanddelen bestaan weer uit kleinere onderdelen, zoals hemoglobine, stollingsfactoren en albumine.

Als Jehova’s getuige wilt u waarschijnlijk geen bloed ontvangen. U dient wel te beslissen of u de kleinere bestanddelen wilt ontvangen of eventueel de kunstmatige varianten van deze stoffen.

Voor de operatie

Als u geen bloedtransfusie wilt ontvangen, kan het onvermijdelijke bloedverlies tijdens de operatie voor u gevaarlijker zijn. Om de risico’s van bloedverlies te verkleinen, is het noodzakelijk dat vóór de operatie de waarde van uw hemoglobinegehalte (Hb=ijzerwaarde) in het bloed hoog genoeg is. Mogelijk moet u hiervoor tijdelijk een dieet volgen, of krijgt u medicijnen in de vorm van ijzer voorgeschreven. Soms is het zelfs nodig om de operatie uit te stellen, zodat uw lichaam de kans krijgt om uw hemoglobinegehalte te verhogen tot de gewenste waarde.

De hartoperatie

Tijdens de meeste operaties neemt de hart-longmachine de functie van het hart over. Vaak hebben Jehova’s getuigen geen probleem hiermee, omdat deze een gesloten circulatie vormt met het eigen lichaam. Het bloed dat naar de machine gaat, stroomt dus ook direct terug naar uw lichaam. Tijdens de operatie wordt gebruik gemaakt van een speciaal systeem. Het bloed dat verloren gaat tijdens de operatie, wordt afgezogen en gezuiverd door dit systeem en wordt daarna teruggeven aan u. Deze toepassing wordt speciaal voor Jehova’s getuigen zo gemaakt dat de bloedcirculatie niet onderbroken wordt.

De andere mogelijkheid die wordt toegepast, is wat in medische termen acute normovolemic hemodilution wordt genoemd. Bij deze methode wordt voor de operatie een deel van uw bloed afgenomen. De rest van het bloed wordt verdund met een zoutoplossing. Het bloed wat u dan verliest tijdens de operatie is minder ‘geconcentreerd’, waardoor u minder belangrijke stoffen verliest. Het afgenomen bloed wordt bij een lage temperatuur teruggegeven aan de patiënt maar blijft in verbinding met het lichaam en wordt gebruikt om het verloren bloed aan te vullen. Na de operatie zal meerdere keren het bloed worden gecontroleerd, om te kijken wat alle waarden zijn.

Tot slot

U heeft een wilsverklaring nodig als u om principiële redenen geen bloedtransfusie wilt ontvangen. Als de verklaring niet ouder dan vijf jaar is, dient de arts zich aan deze wilsverklaring te houden. Voor een wilsverklaring kunt u een afspraak maken bij bureau Patiëntenbelangen in het Catharina Ziekenhuis.

De hartchirurgen hebben goede resultaten behaald met het opereren zonder bloedtransfusies, u dient wel te beseffen dat bloedverlies extra risico’s met zich mee kan brengen. Het is daarom verstandig om ruim voor de operatie na te denken over wat u wel en niet wilt. Bespreek uw wensen duidelijk met uw hartchirurg. Houd er ook rekening mee dat uw hartchirurg niet overal toe bereid is. Als u bepaalde procedures weigert, kan het zijn dat de hartchirurg de operatie niet langer verantwoord vindt.

bron

Ten behoeve van Jehovah’s volk in de Verenigde Staten is het volgende geregeld: Teneinde degenen bij te staan die hulp nodig hebben wanneer zij met een probleem inzake bloedtransfusie worden geconfronteerd, heeft het Genootschap in Brooklyn een Ziekenhuizeninformatiedienst in het leven geroepen. Ook heeft het 100 Ziekenhuiscontactcomités in belangrijke Amerikaanse steden opgericht. Meer dan 600 speciaal voor dit werk opgeleide ouderlingen maken deel uit van deze comités.

5 De Ziekenhuizeninformatiedienst is in staat nazoekwerk te doen in meer dan 3600 medische tijdschriften uit de hele wereld om informatie op te sporen over de beschikbaarheid en doeltreffendheid van vele soorten operaties en behandelingsmethoden zonder bloed. Vervolgens voorziet deze dienst de Ziekenhuiscontactcomités, gezondheidscentra en enkele artsen van informatie over de vooruitgang die er op deze medische terreinen is geboekt. (Soms heeft de Ziekenhuizeninformatiedienst medische artikelen opgestuurd die laten zien wat er zonder bloed kan worden gedaan, en daarmee een gunstige wending weten te geven aan een zich ontwikkelende confrontatie in een ziekenhuis.) De Ziekenhuizeninformatiedienst houdt de comités op de hoogte van gunstige gerechtelijke beslissingen waardoor rechters geholpen zullen worden onze zaken met meer begrip te bezien. Deze dienst houdt ook de gegevens bij van ruim 7000 artsen die hun medewerking hebben toegezegd, zodat de comités up to date dossiers tot hun beschikking hebben als er problemen inzake bloedtransfusie rijzen.

DE ANESTHESIST: Van alle leden van het medisch team waarmee je vóór de operatie moet praten, DIEN JE DEZE ARTS BESLIST GESPROKEN TE HEBBEN. De anesthesist, wiens taak het is je in leven te houden terwijl de chirurg opereert, is degene die beslist over zulke zaken als het gebruik van bloed. Je bent dus niet volkomen beschermd als je alleen met de chirurg praat. Daarom moet je met de anesthesist spreken, hem van je standpunt overtuigen en vaststellen of het wel of niet gerespecteerd zal worden.

18 In de praktijk schijnt het de gewoonte te zijn dat de anesthesist de patiënt tamelijk laat, op de avond voorafgaande aan de operatie, even opzoekt — te laat als hij gekant is tegen jouw standpunt inzake bloed. Sta erop dat de chirurg van tevoren een anesthesist uitkiest die bereid is mee te werken en met wie je geruime tijd voordat je een electieve operatie zult ondergaan, een gesprek kunt hebben. Dan zal er tijd zijn om een ander te vinden als de eerste niet bereid is aan je wensen te voldoen. Sta niet toe dat iemand probeert zo op je in te praten dat je afziet van dit recht om zelf akkoord te gaan met de anesthesist voor je operatie.

 Om er zeker van te zijn waarin je toestemt, MOET je goede vragen stellen over alles wat je niet begrijpt, vooral wanneer er ingewikkelde woorden of medische termen door het ziekenhuispersoneel worden gebruikt. Als een arts bijvoorbeeld zegt dat hij „plasma” wil gebruiken, zou je naïef kunnen concluderen dat hij een plasma-aanvullende vloeistof bedoelt, maar dat is niet zo. Vraag, voordat je toestemming geeft: „Is dat een bestanddeel van bloed?” Vraag betreffende elk van zijn behandelingsmethoden: „Is bij die behandeling het gebruik van bloedprodukten betrokken?” Vraag, als hij een of ander apparaat noemt dat hij wil gebruiken: „Wordt mijn bloed bij het gebruik van dit apparaat gedurende een bepaalde tijd opgeslagen?”

bron 

Wilsverklaring

Jehovah’s Getuigen hebben in principe altijd een ingevulde en ondertekende wilsverklaring “Vooraf opgestelde medische richtlijn/ontheffing” bij zich, die een bepaling bevat betreffende de ontheffing van de aansprakelijkheid van de behandelaar voor de gevolgen van het niet toedienen van bloed(producten). Voor kinderen < 16 jaar bestaat er een “identiteitskaart” waarin ze zelf een weloverwogen wens kunnen ondertekenen.

Is de patiënt < 16 jaar of wilsonbekwaam, dan is een rol weggelegd voor de wettelijke vertegenwoordiger (WGBO):

  • Bij kinderen < 12 jaar ligt de beslissingsbevoegdheid bij deze wettelijke vertegenwoordiger (meestal ouders of voogd).
  • Kinderen tussen 12-16 jaar zijn gedeeltelijk beslissingsbekwaam (d.w.z. er is in principe een dubbele toestemming nodig)
  • Bij wilsonbekwame patiënten die bovengenoemd formulier bij zich hebben, geldt ook de wil van de patiënt. Is dit formulier niet aanwezig dan moet worden afgegaan op de informatie van de wettelijke vertegenwoordiger.

Behandeling

In principe wordt de wens om geen bloed(product) toegediend te krijgen gerespecteerd. Voor de behandeling kan onderscheid worden gemaakt tussen electieve en spoedeisende zaken. In geval van behandeling moeten kopieën van bovengenoemde formulieren in de status aanwezig zijn.

Electieve ingrepen

Indien bij een electieve ingreep of andersoortige handeling de opererende specialist én de anesthesioloog (voor zover van toepassing) verwachten dat bloed of bloedproducten noodzakelijk zullen zijn, zal dit aan de patiënt meegedeeld moeten worden. Bij verwachte transfusie-indicatie kan erytropoëtine (EPO) worden overwogen en bij de operatie worden vaak à priori zoveel mogelijk bloedstelpende middelen  gebruikt. Indien de patiënt zelfs de geringste kans op de noodzaak van bloedtoediening niet aanvaardt en de arts onder deze omstandigheden de ingreep niet wil verrichten, moet de behandeling worden overgedragen. Het ziekenhuis contactcomité (ZCC) voor Jehovah’s Getuigen beschikt over namen van artsen die hiermee ervaring hebben.

Erasmus MC-brede Adviescommissie medisch-ethische vraagstukken m.b.t. Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusie

Binnen het Erasmus MC is een commissie opgericht die een adviserende taak heeft bij medisch-ethische dilemma’s in geval van transfusies bij Jehovah’s Getuigen. Deze commissie is een subcommissie van de METC. De leden zijn afkomstig vanuit diverse specialismen aangevuld met een jurist en een medisch-ethicus.

Spoedeisende ingrepen

Bij een spoedeisende of andersoortige behandeling zal de specialist / het ziekenhuis de (schriftelijke) weigering van bloed of bloedprodukten dienen te respecteren.

Eventueel kan contact opgenomen worden met het ZCC voor overname van de behandeling.

Indien de arts bij acute omstandigheden bij wilsonbekwame kinderen < 16 jaar, waarbij geen schriftelijke verklaring van de minderjarige aanwezig is en waarbij de wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming voor transfusie geeft, zo ernstig in gewetensnood komt, kan overwogen worden om via een gerechtelijk bevel (bijv. het tijdelijk schorsen van de uitoefening van het ouderlijk gezag) een behandeling af te dwingen.

Van belang is altijd dat de besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt en goed wordt gedocumenteerd. De arts moet in een zo vroeg mogelijk stadium met ouders en kind overleggen. Partijen, ook de beide ouders, dienen afzonderlijk te worden gehoord.

De contactgegevens van het Ziekenhuiscontactcomite (ZCC) voor Jehovah’s Getuigen voor onze regio zijn:

R. Platje (contactpersoon voor Erasmus MC Rotterdam)
E-mail: zccrobertplatje@gmail.com