DE 10 STELREGELS VAN HET HANDELSRECHT

1. Een werkman is zijn loon waardig.

2. Allen zijn gelijk voor de wet.

3. In de handel is de waarheid soeverein.

4. De waarheid wordt uitgedrukt in de vorm van een beëdigde verklaring.

5. Een onweerlegde beëdigde verklaring is de waarheid in de handel.

6. Een onweersproken beëdigde verklaring wordt een uitspraak in het handelsverkeer.

7. Een zaak moet worden uitgedrukt om te worden opgelost.

8. Hij die het slagveld het eerst verlaat, verliest bij verstek.

9. Opoffering is de maatstaf van geloofwaardigheid.

10. Een retentierecht of een vordering kan alleen worden voldaan door (a) weerlegging door middel van een tegenbewijs, punt voor punt; (b) oplossing door een jury; of (c) betaling of nakoming van de vordering.

 

THE 10 MAXIMS OF COMMERCIAL LAW

1. A workman is worthy of his hire.

2. All are equal under the law.

3. In commerce, truth is sovereign.

4. Truth is expressed in the form of an affidavit.

5. An unrebutted affidavit stands as truth in commerce.

6. An unrebutted affidavit becomes judgment in commerce.

7. A matter must be expressed to be resolved.

8. He who leaves the field of battle first loses by default.

9. Sacrifice is the measure of credibility.

10. A lien or claim can be satisfied only through (a) rebuttal by counter affidavit point by point; (b) resolution by a jury; or (c) payment or performance of the claim.

Bron: The UCC Connection: How To Free Yourself From Legal Tyranny

ucc bronnen