Voorbeeld: De belastingadministratie vordert van u een belasting waarvan ze weet dat die is verjaard, maar de belastingsambtenaren weten dat ze geen verjaringsopschortende handelingen kunnen stellen. Een belastingcontrole draait uit op zwaar overdreven belastingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. De fiscus vraagt u om te tekenen als een schuldenaar van belasting die, terwijl je die wettelijk niet verschuldigd bent.

Verduistering is nog iets anders dan knevelarij: het is misbruik maken van vertrouwen binnen de omschreven bemande functie, die onder een ambtenaar ambt kunnen gekaderd worden; Dit door het achterhouden van iets, het aan zijn normale bestemming te onttrekken;

De strafrechterlijke inbreuk, knevelarij vanwege de belastingadministratie

Het leven is veel eenvoudiger als man/vrouw onder de natuurwet, dan in persoon of als burger; Om de simpele burger te beschermen, die niet altijd hun burgerlijke en persoonlijke rechten kennen en weten hoeveel belastingen men kan vorderen, heeft de wetgever deze artikelen in het leven geroepen; 

Cass 7 oktober 2008, nr 529, T straf 2009, 158  

Artikel 243 Strafwetboek, dat iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, strafbaar stelt, vereist niet dat er sommen worden geïnd als zijnde verschuldigd aan de schatkist, maar dat sommen worden geïnd alsof zij volgens de wet verschuldigd zijn

De inbreuk bestaat dus uit het onrechtmatig innen door een persoon die een openbare functie bekleedt en misbruik maakt van zijn functie. Die bedragen kunnen enkel worden geïnd met het argument dat ze gevorderd kunnen worden krachtens de wet.

Om  te spreken  van knevelarij zijn volgende paramaters nodig;  de volgende:

  • hoedanigheid: Beklaagde maakt misbruik van zijn hoedanigheid als ambtenaar openbare functie
  • moreel: De intentie van de ambtenaar om het slachtoffer geld afhandig te maken die zonder rechtsgrond is; De ambtenaar weet dat zijn vordering onterecht is; 
  • Door hem te laten geloven dat hij in schuld staat bij een derde
  • Op zulke wijze dat het slachtoffer in de waan verkeert dat deze sommen wettelijk verschuldigd zijn

STRAFWETBOEK

Art 240 opsluiting van 5-10j en boete van 500-100 000e wordt elke persoon gestraft die een openbaar ambt uitoefent en die openbare of private gelden of andere assets verduistert, welke hij uit kracht of hoofde van zijn ambt onder zich heeft

Art 241 idem hierboven die akten of titels waarvan hij in die hoedanigheid bewaarder is,of toegang heeft uit hoofde van zijn ambt, kwaadwillig, bedrieglijk vernietigt of wegmaakt;

Art 242 betreft het zoekmaken en vernietigen van gerechtelijk stukken zelfde straf als hierboven 

Art 243 elke persoon in openbaar ambt, die zich schuldig maakt aan knevelarij door bevel te geven rechten, taksen,…..

Art 33 ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen  W2000-06-26/42 indien de knevelarij gepaard gaat met geweld of bedreiging dan 5 -10 jaar gevangenis en boete van 500- 100000€

Art245 elke persoon in openbaar ambt, rechtstreeks/tussenpersoon of schijnhandeling, die enig belang neemt/aanvaard in de verrichting, aanbesteding, aanneming of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of toezicht had, krijgt boete van 100-50 000€; enkel als blijkt dat hij een privaat belang genoot  + art 33 ontzetting openbaar ambt

 

 

 

bron