Volgens het verdrag van lissabon 2009 primeert europees recht boven nationaal recht en is het Hof van Justitie van de Europese Unie de overkoepelende term voor meerdere Europese rechtsprekende instanties:

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten – het gemeenschapsrecht – moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie ziet er verder op toe dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

Het gemeenschapsrecht: Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie (de zogenaamde jurisprudentie).

Hier een FAQ 

MOETEN DE PARTIJEN ZICH VOOR HET HOF VAN JUSTITIE, HET GERECHT OF HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
DOOR EEN ADVOCAAT LATEN VERTEGENWOORDIGEN?
In het kader van een prejudiciële verwijzing kunnen de partijen zich laten vertegenwoordigen door personen die volgens de regels van hun lidstaat bevoegd zijn om pleidooi te voeren voor de nationale rechter waarbij de zaak aanhangig is. In andere gevallen moeten zij zich laten vertegenwoordigen door een advocaat die bevoegd is om op te treden voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of een andere
staat die partij bij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.De meeste arresten, beschikkingen en conclusies worden in alle officiële talen van de Europese Unie in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht en in de Jurisprudentie van het Ambtenarengerecht gepubliceerd. Die teksten zijn toegankelijk via de internetsite van het Hof: www.curia.europa.eu

Het Hof oordeelt over overtredingen van Europese regels, en over het niet nakomen door lidstaten van gemaakte afspraken en verplichtingen die uit de Verdragen voortvloeien. In de loop der jaren heeft het Hof ook steeds meer zaken in behandeling gekregen die specifieke terreinen betroffen, met name wat betreft mededinging en zaken waar de Europese instellingen als werkgever tegenover hun ambtenaren stonden.

  •  Het Hof van Justitie (opgericht 1952)

    Het Hof van Justitie ziet toe op de de eerbiediging en de toepassing van de regelgeving en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. Het Hof doet uitspraak in geschillen tussen lidstatenEU-instellingen, bedrijven en individuen waarbij EU-wetgeving aan de orde is. Belanghebbenden kunnen zich tot het Hof wenden als Europese regels worden overtreden.

  •  Het Gerecht (opgericht in 1988)

    Het Gerecht is één van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De functie van het Gerecht is onder andere de behandeling van beroepszaken tegen instellingen, organen en instanties. Dit kan gedaan worden door natuurlijke en rechtspersonen en lidstaten. Toezicht op de uitleg van de verdragen en toepassing van het gemeenschapsrecht vallen onder het Hof van Justitie.

Het Gerecht voor ambtenarenzaken was een van de rechtsprekende instanties van de Europese Unie. In dit gerecht werden conflicten tussen personeelsleden van de EU en de Unie zelf behandeld. Vanaf 1 september 2016 worden geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden behandeld door het Gerecht.

Rechters van het Hof

Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter per lidstaat en wordt bijgestaan door elf advocaten-generaal. De advocaten-generaal geven een niet-bindend advies aan het Hof. De uitspraak van het hof wijkt meestal niet af van dit advies. Sinds de samenvoeging van het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, bestaat het Gerecht uit 47 rechters. Uiteindelijk wordt het Gerecht uitgebreid tot het in september 2019 uit twee rechters per lidstaat bestaat.

bron