In de zaak Vavricka oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in april 2021 dat verplichte vaccinatie van kinderen bij de toelating tot kinderdagverblijven niet in strijd is met het recht op privéleven.  Uitspraak

27Het Constitutionele Hof maakt een onderscheid tussen het wettelijk verplicht stellen van vaccinatie en het waarborgen van de naleving van die verplichting. De vaccinatieplicht vormde in beginsel een toelaatbare beperking van het grondrecht om vrij zijn godsdienst of overtuiging te belijden, aangezien het duidelijk ging om een maatregel die in een democratische samenleving noodzakelijk was voor de bescherming van de openbare veiligheid, de gezondheid en de rechten en vrijheden van anderen. Wil een uitlegging van deze beperking echter in overeenstemming zijn met de grondwettelijke vereisten, dan kan zij niet leiden tot een onvoorwaardelijke handhaving van de vaccinatieplicht ten aanzien van eenieder, ongeacht de individuele aspecten van of de beweegredenen voor het verzet van die persoon. opmerking isabelle: een recht is onaantastbaar, enkel priviléges zijn aantastbaar. Waarom denkt de wetgever de wet te kunnen stellen? Omdat jij denkt dat je een persoon bent. Personen zijn ondergeschikt aan hun schepper de overheid & mensen zijn ondergeschikt aan hun schepper (god). De noodzakelijkheid is een vermoeden geen feit dus je dient dit vermoeden te verwerpen.

28 Meer in het bijzonder oordeelde het Constitutionele Hof dat:

De overheid die beslist over de uitvoering van de vaccinatieplicht of over de sanctie wegens niet-naleving daarvan, moet rekening houden met de uitzonderlijke redenen die de aanvrager aanvoert voor zijn weigering om zich te laten vaccineren. Indien er sprake is van zodanige omstandigheden dat het van fundamenteel belang is de autonomie van deze persoon te beschermen, terwijl er toch een tegengesteld openbaar belang (…) in het geding is, en er dus sprake is van een uitzonderlijke ontheffing van de sanctie wegens [niet-naleving van] de vaccinatieplicht, mag de overheid de [genoemde] plicht niet bestraffen of anderszins ten uitvoer leggen. …opm isabelle: de autonomie van de mens is altijd gewaarborgd door zijn/haar vrije wil, een persoon heeft geen autonomie omdat hij volledig ondergeschikt is aan de wetten. Zorg ervoor dat je van in het begin duidelijk maakt wie je bent en wat je wil en dat je geen schuldpositie accepteert,tenzij je effectief bewezen schade toegebracht hebt aan je medemens. 

Het overheidsorgaan, en vervolgens de bestuursrechter in een procedure over een bestuursrechtelijk beroep, moet bij zijn besluitvorming rekening houden met alle relevante omstandigheden van het geval, in het bijzonder de spoedeisendheid van de door de betrokkene aangevoerde redenen, de grondwettelijke relevantie daarvan, en het risico voor de samenleving dat door het gedrag van de betrokkene kan worden veroorzaakt. De consistentie en de geloofwaardigheid van de beweringen van de betrokkene zullen ook een belangrijk aspect zijn. omp isabelle: wat heeft gezondheid, je lichaam te maken met grondwettelijkheid? Is de overheid de schepper van je lichaam? Nee, dus die heeft geen zeggenschap. Dat de grondwet maar eerst een definitie geeft voor een mens en een persoon want nu zijn hun wetten nergens op gebaseerd want er bestaat geen grondwettelijke definitie voor een mens of een persoon.

In een situatie waarin een bepaalde persoon niet van meet af aan met de bevoegde overheidsinstantie communiceert en pas in een later stadium van de procedure zijn houding ten aanzien van vaccinatie tracht te rechtvaardigen, zal in de regel niet zijn voldaan aan de voorwaarden dat de houding van de betrokkene consistent moet zijn en dat het grondwettelijke belang van de bescherming van zijn autonomie dringend moet zijn.” opm isabelle zorg ervoor dat standvastig bent en in je waarheid blijft staan want ze zullen er alles aan doen om je te overbluffen en aan het twijfelen te brengen want ze moeten je in het wettelijk kader vastzetten en houden.

29. Het Grondwettelijk Hof was voorts van oordeel dat indien deze criteria op de specifieke feiten van het geval van de verzoeker moesten worden toegepast, de vervulling van het criterium van de coherentie van zijn houding problematisch leek. In dit verband merkte het Hof op dat hij zijn weigering om vaccinatie toe te staan pas in een laat stadium van de procedure had gemotiveerd en dat hij zelfs tijdens een zitting voor het Grondwettelijk Hof had aangevoerd dat zijn redenen in de eerste plaats verband hielden met de gezondheid, aangezien hij van mening was dat vaccinatie schadelijk was voor kinderen, en dat filosofische of religieuze aspecten van secundair belang waren. De criteria dienden echter in de eerste plaats door het SAC te worden toegepast, en de zaak van verzoeker werd voor heronderzoek naar het SAC terugverwezen. opm isabelle: wees dus competent, weet wat je doet en waarom en blijf 100% achter jezelf staan en laat je geen strategie opleggen door een advocaat die als hoofdtaak heeft ervoor te zorgen dat jij binnen hun spelregels blijft spelen. Hun wetten zijn zeer plastisch dus ze vinden altijd wel een reden om je schuldig te verklaren.

30. In een arrest van 30 september 2011 verwierp de Hoge Raad de zaak van verzoeker.

In antwoord op de aanwijzingen van het Grondwettelijk Hof stelde de SAC vast dat verzoeker zich pas in een laat stadium van de procedure zonder nadere uitleg had beroepen op de bescherming van zijn godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging. Vervolgens had hij uiteengezet dat hij op grond van die overtuigingen het recht had om verplichte vaccinatie voor zichzelf en zijn kinderen te weigeren. Hij had echter geen enkel concreet argument aangevoerd met betrekking tot zijn godsdienst en de mate van mogelijke inmenging die door de vaccinatie zou worden veroorzaakt. Het belang van de bescherming van de volksgezondheid weegt dus zwaarder dan het recht van verzoeker om zijn godsdienst of overtuiging tot uitdrukking te brengen.

31. Het Grondwettelijk Hof heeft op 24 januari 2013 de eindbeslissing genomen waarbij de klacht van verzoeker tegen het arrest van 30 september 2011 als kennelijk ongegrond is afgewezen.  zijn verzoek werd afgewezen omdat het onvoldoende was om zich te beroepen om de mensrechten en hij zijn visie en levensbeschouwing onvoldoende onderbouwd had. Waar staat in de wet dat je je levensvisie moet onderbouwen? Laatst had ik iemand die problemen had met de  rechtbank omdat ze 403blz bewijsmateriaal opgestuurd had? Dus teveel is niet goed en te weinig is ook niet goed maw niks is zo krom als het ‘recht’. Om de simpele reden dat ons rechtensysteem gebaseerd is op een leugen ipv op de goddelijke natuurwetten. Alles draait om bewustzijn, als jij je kinderen niet wil laten vaccineren zorg dan dat afhangt van jouw autonomie (jouw wil is wet) en als je wil aansluit op de goddelijke wetten dan zal deze gehonoreerd worden en ik spreek uit eigen ervaring want ik heb dat  al in  vele facetten van mijn eigen leven ervaren: god springt met het grootste gemak over de menselijke wetten maar hiervoor dien je zeer sterk in eigen schoenen te staan en niet bang te zijn voor het systeem. Is er angst of twijfel dan zal je gestraft worden door het systeem, is er vertrouwen dan zal je beloond worden door god

kennis is macht en de wijze kiest vanuit het geweten ipv wetten te volgen

isabelle [lambrecht]