1. In de eerste plaats omdat alles valt of staat met bewust ZIJN en je eigen zelfbewustzijn dat geest is. Geest is god onze schepper.  
  2. Omdat de macht op aarde in handen is van het vaticaan en consortium

De documenten zijn bedoelt als tool om als component voor de menselijke wetten te fungeren. Tegenover duister staat altijd iets lichts. Onze documenten zijn bedoelt als lichtpunt waardoor het duister geneutraliseerd kan worden.  We leven in een duaal concept: goed-kwaad, wit-donker, god-satan

Bij de gratie Gods of bij der gratiën Gods is sinds de Middeleeuwen de gangbare formule in officiële documenten, zoals oorkonden en besluiten, waarmee gezegd werd of wordt dat de ondertekenaar de waardigheid van machthebber aan Gods genade (Latijn: gratia) te danken heeft. Pepijn de Korte (714-768) was vanaf 751 de eerste koning der Franken. Bij zijn troonsbestijging zou hij hebben verklaard dat hij regeerde bij de gratie Gods, wat een nieuw verschijnsel was. Pepijn was ook een uitzondering, want het duurde nog een lange tijd voor meer koningen hun soevereiniteit legitimeerden door te stellen dat hun macht van God kwam. Dit leverde namelijk veel problemen op met de machtige Katholieke Kerk in Rome. Het idee was dat er een machtsevenwicht zou bestaan als de paus als plaatsvervanger van God op aarde de geestelijke macht in handen had, en de vorsten en koningen als ‘gewone’ stervelingen de wereldlijke macht beschermden. Toen Pepijn verklaarde ook bij de gratie Gods te regeren, ondermijnde hij dan ook eigenlijk de macht van de paus en de kerk. Bron

In 1302 claimde de paus de zielen op aarde als zogenaamde testamentair van christus. Binnen het calvinisme in de 16e eeuw ontstond voor het eerst de opvatting dat als de koning niet Gods plan uitvoert, hij de gratie Gods kan verliezen en door het volk dient te worden afgezet. Dit kwam tot uiting tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen de Nederlandse opstandelingen de troon van koning Filips II (r. 1556-1598) voor “verlaten” verklaarden (Plakkaat van Verlatinghe 1581). In de 17e en vooral 18e eeuw beriepen koningen zich op het Droit divin, het goddelijk recht waardoor zij regeerden.

Het droit divin, stelde namelijk dat God rechtstreeks de macht aan koningen gaf en alleen God boven deze koning stond, die dus ook geen verantwoording aan de kerk of het volk hoefde af te leggen. Een slechte vorst zou door God worden gestraft na zijn dood. De Franse Revolutie poogde met de ideeën van goddelijke genade en recht te breken: de vorst diende er voor zijn volk te zijn, het volk niet voor de vorst (die er op zijn beurt “voor God” was). Door de democratisering en secularisering, die in de 19e en 20e eeuw doorzetten, werd het voor heersers steeds belangrijker om de macht te legitimeren door te trachten de (vermeende) “wil van het volk” uit te voeren in plaats van de (vermeende) “wil van God”.

In belgie wordt god verdoezelt

De Belgische monarchie ontstond in 1831 toen België, na de op Nederland bevochten onafhankelijkheid, een eigen koninkrijk vormde.

Leopold was de eerste Koning der Belgen omdat zij hem zelf hun kroon hadden aangeboden. Dit heeft nog steeds gevolgen. De Koning der Belgen wordt koning bij de gratie van zijn landgenoten, niet bij de gratie Gods. De koning staat daarmee niet boven België, vandaar dat de koning spreekt over landgenoten en niet over onderdanen. De Koning der Belgen neemt de troon in bezit nadat hij de Belgen heeft beloofd dat hij de onafhankelijkheid zal handhaven.[1] Maar de troon is van de Belgen en niet van de koning in persoon, hij mag de troon van de Belgen gebruiken in ruil voor zijn eed. De koning moet aan zijn landgenoten, vertegenwoordigd in het parlement, verantwoording afleggen (deze verantwoording legt de koning nooit zelf af, maar in de persoon van een minister, dit noemt men de ministeriële verantwoordelijkheid). De macht is namelijk van het volk en niet omgekeerd. Uiteraard moet de koning neutraal zijn, hij fungeert als een soort scheidsrechter. Hij kan geen contracten afsluiten in zijn naam, zelfs niet privé.  Bron

In america zweert de president trouw OP de bijbel.

In nederland  regeert koning bij de gratie god

In nederland roept de politie de hulp in van de almachtige god om zich aan haar eed te kunnen houden (de eed om niet te bezwijken voor hebzucht en medemenselijkheid ? ). De eed vind je helemaal onderaan.

Alles gebeurt in en uit naam van god. Of jij daar nu mee akkoord gaat of niet is jouw eigen keus en zaak. Enkel wie kiest voor god zal vrij zijn, zo simpel is het nu éénmaal.

Echter voor de persoon(lijkheid)/ego aardsmoeilijk want dan moet de persoon ruimte maken voor god. Er kan namelijk maar 1 kapitein zijn op elk schip!

DE SLEUTEL of DE OPLOSSING

De onbewuste persoonlijkheid, ten dienste van de materie en een kanaal van begeertes (voorwaardelijke liefde) dient zichzelf te transformeren tot een zelfbewuste onpersoonlijkheid 100% ten dienste van god en daarmee een zuiver kanaal om de onvoorwaardelijke liefde van god tot expressie te brengen.

Hier vind je een open brief die je kan uitdelen aan alle politiemensen (de moderne huurlingen), zodat we samen de verschuiving kunnen maken. Politiemensen dienen zich bewust te worden van de fraude waarbij de levende mens omgezet wordt in een levenloze papieren identiteit en dienen erop gewezen te worden dat er een hogere macht en gezag bestaat op aarde.

levendige, bezielde, zelfbewuste groet

isabelle [lambrecht]

  • voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde
  • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
  • www.zichtbaar.be

Bron afbeelding